+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Fatih dönemi anadolu türk birligi ve karadeniz hakimi için yapılan fetihler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fatih dönemi anadolu türk birligi ve karadeniz hakimi için yapılan fetihler nelerdir
  fatih dönemi anadolu türk birligi ve karadeniz hakimi için yapılan fetihler nelerdir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap fatih dönemi anadolu türk birligi ve karadeniz hakimi için yapılan fetihler nelerdir


  II.Mehmet ilk iş olarak Karamanoğulları Beyliği üzerine sefer dü*zenlendi. Karamanoğullarını itaat altına aldı. Mora üzerine akınlar düzenletti. Venedik ve Macarlarla birer dostluk antlaşması imzaladı.

  A. İSTANBUL’UN FETHİ (1453)

  1. Fethin Nedenleri

  • Bizans’ın bazı Osmanlı şehzadelerini koruyarak Osmanlı’yı iç karışıklığa sürüklemesi

  • Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlılar’a karşı sürekli kışkırtması ve Haçlı Seferlerini teşvik et*mesi

  • Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozması ve Osmanlı Devleti için sürekli tehdit o-luşturması.

  • İstanbul‘un coğrafi konumu ve önemli ticaret yol*ları üzerinde bulunması

  • Peygamber efendimizin (S.A.V) İstanbul’un fethi ile ilgili hadisinin II. Mehmet’i fetih için teşvik et*mesi.

  2. Fetih için yapılan hazırlıklar

  • Anadolu (Güzelce Hisar) Hisan’nın karşısına Rumeli (Boğaz Kesen) Hisarı yaptırıldı.

  • Dönemin en büyük topları (Şahi) döktürüldü. Ha*van topları icad edildi. Surlara yaklaşmak için te*kerlekli kuleler yapıldı.

  • İstanbul’u denizden kuşatmak için 400 parçalık donanma hazırlandı.

  • Avrupa’dan, karadan gelecek yardımları engel*lemek için Balkanlarda bir ordu hazır tutuldu.

  • Venedik ve Macarlarla dostluk antlaşmaları ya*pıldı.

  Bizans’ın Aldığı Savunma Önlemleri

  • Surlar tamir edilerek asker yerleştirildi.

  • Haliç‘in girişi eski gemiler ve kalın zincir*lerle kapatıldı.

  • Avrupalı devletlerden yardım istendi.

  • Rum ateşi (grejuva) denilen silahların sayısı artırıldı.

  İstanbul’un Fethi

  II. Mehmet gerekli hazırlıkları tamamlaya*rak şehri karadan ve denizden 6 Nisan 1453′te kuşattı.

  72 parçalık bir do*nanma kızaklardan kaydırılarak Halic’e indirildi. 53 gün süren kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un fethi gerçekleştirildi.

  İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

  1. Osmanlı Devleti imparatorluk hâline geldi ve İstanbul devletin başkenti oldu.

  2. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalktı ve top*rak bütünlüğü sağlandı.

  3. İstanbul Boğazı, Karadeniz Ticaret Yolu Osmanlı Devleti’nin denetimine geçti.

  4. II. Mehmet’e “Fatih” unvanı verildi.

  5. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi so*na erdi, Yükselme Dönemi başladı.

  6. Osmanlı Devleti’nin islam dünyasındaki saygınlığı arttı.

  İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

  1. Doğu Roma (Bizans) Devleti yıkıldı.

  2. Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.

  3. Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı Dev*leti’nin eline geçmesi üzerine Batı Avrupa kıyısın*daki devletlerin açık denizlere çıkarak yeni yollar aramaları Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili oldu.

  4. İstanbul’un fethinden sonra buradan ayrı*lan bilim adamları İtalya’ya yerleşerek Avrupa’da Rönesans’ın başlamasında etkili oldular.

  5. İstanbul’un fethiyle kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme, Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejiminin yıkıl*masında ve mutlak krallıkların güçlenmesinde et*kili oldu.

  6. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Patrikhanesi Osmanlı Devleti’nin koruyuculuğu altına alınarak varlığını devam ettirmesi sağlandı.

  UYARI: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul’da kalmasına izin vermiştir. Böylece;

  • Ortodoksları kendi yanına çekerek Avrupa Hı*ristiyan birliğini parçalamayı,

  • Balkanlardaki fetihlerde Ortodoksların deste*ğini kazanmayı,

  • Ortodoksları kontrol altında tutmayı amaçla*mıştır.


  SINIRLAR GENİŞLİYOR

  Balkanlardaki Gelişmeler

  İstanbul’un fethinden sonra Fatih, Hristiyan dünyasının birleşmesini engellemek ve Bal*kanlardaki Osmanlı egemenliğini kalıcı hâle getir*mek için fetih hareketlerine başladı.

  • 1459′da Belgrad hariç Sırbistan fethedildi.

  1460′da Mora Yarımadası alındı.

  • 1462′de Eflâk, 1476′da Boğdan fethedildi.

  1463′te Bosna, 1465′te Hersek fethedildi.

  1479′da Arnavutluk Osmanlı hâkimiyeti*ne girdi.

  Anadolu’daki Gelişmeler

  ■ İstanbul’un fethinden sonra Fatih, Kara*deniz kıyılarını denetim altına almak, Karadeniz ticaret yolu üzerindeki Osmanlı egemenliğini güç*lendirmek ve Anadolu Türk birliğini sağlamak için Anadolu’da fetihlere yöneldi.

  1459′da Batı Karadeniz’de önemli bir tica*ret merkezi olan Amasra Cenevizlilerden alındı.

  ■ 1460′ta Candaroğullarından Sinop alına*rak bu beylik Osmanlı topraklarına katıldı.

  ■ 1461′de Trabzon fethedilerek Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verildi.

  1466′da Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı.


  UYARI: Fatih’in Mora ve Trabzon’u alması Bizans’ı yeniden canlandırma umutlarını sona er*dirmiştir.


  Otlukbeli Savaşı (1473)

  Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında yapıldı.

  Savaşın Sebepleri

  1. Anadolu’ya hâkim olmak isteyen Akko*yunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan‘ın Osmanlı Devleti’ne karşı Karamanoğulları Beyliği’ni des*teklemesi,

  2. Akkoyunluların Osmanlı Devleti’nin aley*hine Venediklilerle iş birliği yapması,

  3. Uzun Hasan’ın Osmanlı Devleti’nden Trabzon’u ve Sinop’u istemesi,

  4. Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının güven*liğini sağlamak istemesidir.  Savaşın Gelişmesi

  Bu gelişmeler üzerine Fatih, Anadolu’nun siyasal bütünlüğünü tehdit eden Akkoyunlular üzerine sefere çıktı. Erzincan yakınlarında yapı*lan Otlukbeli Savaşı’nda Uzun Hasan yenilgiye uğratıldı.

  Savaşın Sonuçları

  1. Akkoyunlu Devleti yıkılış sürecine girdi.

  2. Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı ve Osmanlı Devleti’nin sınırları Fırat Nehri’ne kadar genişledi.

  3. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda önemli bir adım atıldı.
+ Yorum Gönder