+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 4 Halifelik Hakkında Daha Geniş Kapsamlı Sorular Ve Cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  4 Halifelik Hakkında Daha Geniş Kapsamlı Sorular Ve Cevaplar
  4 halifelik hakkında daha geniş kapsamlı sorular ve cevaplar

  4 halifelik hakkında daha geniş kapsamlı sorular  Halife: Hz. Muhammed’in vekili, Müslümanların din ve devlet başkanıdır.
  Dört Halife döneminde halifeler halk oyu ile (seçimle) başa gelmişlerdir. Bu yüzden dört halife dönemine İslam’da”Cumhuriyet”dönemi denir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir.
  Dört Halifeden sonra, Emeviler le birlikte halifeler seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.
  ayetleri birleştirdi. İleride çıkabilecek ihtilaflar önlendi. Aslı korundu. ( Mushaf= Kitap)
  4. Fetihleri;
   İslam’ı yaymak üzere Bizans ve Sasani üzerine Müslüman orduları gönderildi.
  Böylece, Arabistan dışına ilk seferler Hz. Ebubekir ile başladı.
   Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Hire’yi ele geçirdi.
  Hire kentinin alınmasıyla ilk defa “ Cizye” vergisi alındı.

   Bizans ( Suriye ) üzerine ordu gönderildi. ( 634 Yermük Savaşı )D
  Suriye kapıları Müslümanlara açıldı. Suriye’nin fethine zemin hazırlayan savaştır.
  Hz. ÖMER DÖNEMİ ( 634-644 )
   Dört Halife döneminde fetihlerin en çok yoğunlaştığı dönemdir. Bu dönemde Sasaniler ve Bizansla mücadele edildi.
   Suriye, Mısır , İran fethedildi.
  Bizans ile mücadele ( Suriye’nin Fethi) Hz. Ebubekir döneminde , Yermük savaşın -da yenilen Bizans orduları Şam’a çekilmişti. Suriye, 70 gün süren Şam kuşatması sonucunda Ecnadeyn (636) fethedildi. Şam, Kudüs alındı.
  * Kudüs’ün fethinden sonra ilk cami, “ Mescid’ül Aksa” ismiyle yapıldı.
  Bizans ile mücadele ( Mısır’ın Fethi) Amr İbn- ül As Mısır’da 641’de Babilyon, 642 ‘de İskenderiye ve Libya’ya kadar olan Mısır fethedildi.
  * Mısır’da Fustat ( Kahire ) şehri kuruldu. ( Zamanla kültür ve sanat merkezi oldu.)
  • Mısır’ın Fethiyle; a)Kuzey Afrika’da fetihler başladı. Köprü vazifesi gördü.
  b)Baharat yolu, Müslümanların denetimine girdi.
  Sasani ile mücadele ( İran ‘ın Fethi) : 634 Köprü Savaşı , Müslümanlar Fırat’ı geçince geri çekilme umudunu yok etmek için köprüyü yaktırdılar. İran ordusundaki 30 kadar fil yüzünden İslam ordusu büyük bir mağlubiyete uğradı.
   635 Kadisiye Savaşı, Küfe yakınlarında, Sasaniler yenildi. Irak Müslümanların eline geçti ve İran yolu açıldı.
   642 Nihavend Savaşı ile Sasani ordusu dağıldı.
  Önemi: * Sasani Devletinin yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
  * Müslümanlar ile Türklerin sınır komşusu olmasına ortam hazırlamıştır. Türk – Arap ilişkileri başladı.
  İslam orduları Asya’da Horasan’a ve Kafkaslar’a , Afrika’da Libya’ya kadar ülkeleri fethetmişlerdi. Devletin sınırları genişleyince;devlet teşkilatı yeniden düzenlendi.
  İÇTEKİ GELİŞMELER:
   Merkezi yönetimin gücünü arttırmak için, ülke( Eyaletlere) yönetim birimlerine ayrıldı.
  ( Mısır, İran, Suriye gibi..)
   Fetihlerin artmasıyla;
  a) Düzenli kara ordusu kuruldu. ( Mesleği askerlik olan daimi ordular kuruldu.)
  b) Ordu karargahları oluşturuldu.
  c) Divan-ı Cünd denilen askeri divan kuruldu.(Abbasiler son şeklini verdi.)
   Mali alanda;
  a) “ Beyt’ül Mal” denilen devlet hazinesi oluşturuldu.
  b) Baharat yolu denetim altına alındı.
  c) Vergilendirme kuralları belirlendi. Ayrıca Haraç ve Cizye vergileri düzenlendi.
   Adalet teşkilatı kurularak, eyaletlere Kadı ( adli) , Subaşı ( güvenlik ) atadı.
   İlk kez Posta teşkilatı kuruldu. ( Emeviler geliştirdi.)
   Fethedilen topraklarda İkta sistemini uyguladı. ( Memur ve askerlere maaş karşılığında arazi gelirlerinin verilmesi)
   Hicret Olayı (622) Hicri Takvime başlangıç oldu.
   Ticareti kolaylaştırmak için para bastırdı.
   Hz. Ömer Dönemi’nde kurumsallaşmaya önem verilerek, devlet örgütlenmesi gelişim gösterdi.


 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)

  Suriye Seferi: Usame Bin Zeyd komutasında bir orduyu Suriye ‘ ye göndermiş, bu yöredeki kabileler egemenlik altına alınmıştır. Böylece Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslamiyet’in gücünü devam ettirdiği kanıtlanmıştır.
  Ayaklanmalar ve Yalancı Peygamberler:
  Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Arabistan‘ da, İslamiyet’in tam yerleşememesi, halkın zekat vermek istemeyişi, kabile yaşamını sürdürmek ve devlet otoritesi altına girmek istememek nedenlerinden dolayı ayaklanmalar olmuş, ve yalancı peygamberler türemişti. Yalancı peygamberler sorununu çözmek amacıyla, Halit Bin Velid komutasında bir ordu Yemen’e gönderilmiş, yalancı peygamberler ortadan kaldırılarak, bir tehlikeden kurtulunmuştur. Ayaklanmalar ve Zekat sorunu çözüme kavuşturulmuştur.


  Hz. Ömer Dönemi (634-644)
  Hz. Ebu Bekir ölmeden önce Hz. Ömer’in halife olmasını istemişti. O’nun ölümü ile Hz. Ömer ikinci halife oldu. Hz. Ömer döneminin önemli olayları şunlardır.
  Irak, İran ve Horasan’ daki Fetihler :
  prü Savaşı ( 634 ) ( Sasaniler- Müslüman Araplar ) :
  Müslümanların , Kufe yakınlarında Fırat nehri üzerinde bir köprü kurarak , Sasanilere saldırması ile başlayan savaşı Müslümanlar kaybettiler. İlk fetihler sırasındaki en ağır yenilgi olarak kabul edilir. Ancak Sasanilerdeki karışıklıklar üzerine Sasani ordusu çekilmiş, Araplar Fırat’ı geçip, Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.


  Hz. Osman Dönemi (644-656)
  İran’daki Fetihler:
  Ceyhun ırmağı ile, Hazar nehri arasındaki Toharistan’a ordu gönderilmiş, bölgede geniş bir alan fethedilmiştir.
  Kafkasya’da Fetihler:
  652 ‘de Kafkasları aşıp, Hazar Hanlığına sefer düzenlenmiş, Belencer tahrip edilmiştir. IX. yy. sonlarına kadar Hazarlarla, Arapların mücadelesi sürmüş, Kafkas dağları iki taraf arasında sınır olmuştur.
  Afrika‘da Fetihler:
  Bizanslılar 645‘te, İskenderiye’ yi ele geçirdilerse de, kent geri alınmıştır ( 646 ). Trablus ve Libya alındı.
  İlk Deniz Savaşları ve Akdeniz Fetihleri:
  Suriye valisi Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturuldu.
  Stratejik konumu nedeniyle ilk Kıbrıs’a sefer düzenlenmiş ve Kıbrıs vergiye bağlanmıştır(649). 653‘teki seferle, Müslümanlar Kıbrıs’a yerleşmeye başlamış ve Kıbrıs tehlike olmaktan çıkmıştır.
  655‘te, Bizans’la ilk deniz savaşı yapılmış, Bizans yenilgiye uğratılmıştır.
  Girit, Malta ve Rodos adalarına seferler düzenlenmiştir.


  Hz. Ali Dönemi (656-661 )
  Hz. Osman’ ın öldürülmesiyle, karışıklıklar başladı. Hz.Ali, kendi taraflarının ısrarı üzerine halifeliği kabul etti. Ancak Emevi soyundan gelenler, Hz. Osman’ın öldürülmesinde, onun da rolü olduğu gerekçesiyle, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar.
  Hz. Ali, karışıklık ve isyanlara neden olan, Hz. Osman döneminde atanmış valileri görevden aldı.
  Cemel Vak’ası ( Deve Olayı ) ( 656 ) :
  Hz.Ali’nin halifeliğini tanımayan, Hz. Muhammed’in eşi Hz. Ayşe ve onun yanında yer alan Talha ve Zübeyr, mücadele etmek ve kuvvet toplamak için Irak’a gittiler. Hz. Ali barışçı girişimlerinden sonuç alamadı. İki taraf, Kufe yakınlarında savaştılar. Savaş’ın en şiddetli bölgesi Hz.Ayşe’nin bindiği ” Asker ” adlı devenin etrafıydı. Bunun için bu olaya ” Deve Olayı ” denilmiştir. Savaşta Talha ve Zübeyr öldü. Hz. Ayşe’nin Medine’ye dönmesi sağlandı. Esir alınan Basra’lılar serbest bırakıldılar. Bu olay, Müslümanlar arasındaki ilk büyük savaştır. Hz. Ali bu olaydan sonra Medine’ye dönmemiş, Irak’ın merkezi olan Kufe’ye yerleşmiştir.

+ Yorum Gönder