+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Siyah boya haram mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Siyah boya haram mi
  boya haram mi yada abdest alınır mı saç boyalıyken 2. Fatma
  Administrator

  boya haram mi yada abdest alınır mı saç boyalıyken

  siyah-sa-boyas-neden-yasak-edilmi-tir.jpg

  Hz.Peygamber, ashabına bağımsız bir kişilik kazandırmak için saçı vesakalı kına veya başka bir boya maddesi ile boyayabileceklerinibildirdi. Ebû Hüreyre (r.a)'tan nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur:
  "Yahudi ve Hıristiyanlar (saçlarını) boyamaz. Siz onların aksini yapınız: yani saçlarınızı boyayınız" (Buhârî, Enbiyâ, 50; Libas, 67; Müslim, Libas, 80; Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 14).
  Ancakhadisteki emir bağlayıcı olmayıp mendupluk bildirir. Nitekim uygulamadaHz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, Ka'b ve Enes (r.anhüm) gibi bazı sahabelersaçlarını boyamamıştır.
  Diğer yandan kullanılacak boyada siyah renk tercih edilmemelidir. Çünküsaç boyası genellikle yaşlı erkeklerin beyazlaşan saçları için sözkonusu olur. Siyah renk yaşlı kimseyi, olduğundan çok genç gösterir. Budurum kınalama veya boyayı amacından saptırabilir.
  NitekimMekke'nin fethi günü Hz. Ebû Bekr'in yaşlı babası Ebû Kuhâfe'ninsaçlarının ağaç çiçekleri gibi beyazlaştığını gören Rasûlüllah (s.a.s)şöyle buyurmuştur:
  "Bu beyaz saçı değiştiriniz ve siyahtan sakınınız" (bk. Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 15; Ahmed b. Hanbel, I,165, 356, II, 261, 499, III,160, 322).
  Ancaksaçı beyazlaşan kimse genç olursa, onun siyaha boyamasında bir sakıncagörülmemiştir. Nitekim Sa'd b. Ebî Vakkas, Ukbe b. Âmir, Hasan, Hüseyinve Cerîr gibi sahabelerin bu rengi tercih ettikleri nakledilmiştir(Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl vel-Harâm fil-Islâm, Terc. Mustafa Varlı,Ankara 1970, s. 102, 103).
  Boya malzemesi olarak ALLAH elçisi kınayı tavsiye etmiştir: "Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi kına ve keten bitkisidir"(Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Tirmizî, Libâs, 20; Nesâî, Zîne, 16; IbnMâce, Libâs, 32; Ahmed b. Hanbel, V, 147, 150, 154). Hz. Enes b. Mâlik,Hz. Ebû Bekr'in saçlarını kına ve ketenle, Hz. Ömer'in ise yalnız safkına ile boyadığını nakletmiştir (el-Kardâvî, a.g.e., s. 103).
  Sonuç olarak, erkekveya kadının beyazlaşan saçlarını sarı veya kızıl renge boyamalarımüstehap görülmüş; siyaha boyamaları ise, sağlam görüşe göre, caizgörülmemiştir. Ancak genç kimsenin siyah boya kullanmasında da birsakınca yoktur. Diğer yandan boya malzemesi olarak kına ve vesîmedenilen, boya sanayinde kullanılan bir bitkinin tercih edilmesi tavsiyeedilmiştir (Ibn Âbidîn, Reddül-Muhtâr, Terc. Ahmed Davudoğlu, Istanbul1982-1988, XV, 378, XVII, 314).
+ Yorum Gönder