+ Yorum Gönder
Tiyatro ve Skeç Arşivi ve Tiyatro Metinleri Forumunda Yunus Emre Ile Ilgili Tiyatro Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunus Emre Ile Ilgili Tiyatro Örneği
  Sevdiğim sairlerden yunus emre ile ilgili tiyatro skeci lazım uzun olursa sevinirim 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Kısaca Yunus Emre Ile Ilgili Tiyatro

  Birinci Perde
  Birinci Tablo
  Tiyatro, DerviĢ ile Çoban‟ın konuĢması ile baĢlar. Moğollardan yola çıkarak insanın ne
  kadar hayvanlaĢabileceği üzerinde dururlar. Moğol‟un yaptığı zulmü anlatırlar. Bu sırada Yunus,
  cins bir atın sırtında DerviĢ ile Çoban‟ın yanına gelir. GiriĢinde mezarlık olmayan köyü aradığını
  söyler. Yunus, DerviĢ ile konuĢur. Kendisini dertli bir garip olarak tanıtır. Horasan‟dan
  gelmektedir. Bir beyin oğludur. Moğollar yüzünden ülkesini bırakarak yad ellere göç etmek
  zorunda kalmıĢtır. Yolda Moğolların saldırısına uğramıĢ babasının, annesinin, kardeĢlerinin gözü
  önünde katlediliĢini görmüĢtür. Yunus, mezarlığı olmayan köyü aramaktadır. Orayı bulursa
  ölümsüzlüğe ereceğini düĢünür. Burada derviĢ, Yunus‟un kılığını eleĢtirerek bey kılığı içinde, bey
  sorgucu altında ölümsüzlüğün aranıp bulunamayacağını söyler. Onu aramak için “yalın ayak, baĢı
  kabak olmak gerekir” der. DerviĢ, mezarlığı olmayan köyü dıĢında değil, içinde araması gerektiğini
  söyler.
  İkinci tablo
  Yunus bir köye varmıĢtır. Köy camiinin önünde onun bir Ģiirini gaipten koro seslendirir.
  Camiden çıkan Meçhul Adam‟a Yunus, burasının ne köyü olduğunu sorar. Meçhul Adam, Erenler
  Köyü diye cevap verir. Bu köyü genel hatları ile tarif eden Meçhul Adam, insanların günlük iĢlerini
  yaptığını, sonra sırayla gidenin geri gelmediği bir yere gittiklerini söyler. Bu köydekiler ölmenin
  ne demek olduğunu bilmezler. Köylüler; ölümden, teneĢirden, musalla taĢından, cenaze
  namazından, mezarlıklardan bahseden Yunus‟a hangi dünyadan geldiği belli olmayan biri olarak
  bakarlar. Yunus ölümsüzlük diyarını buldum diye sevinirken, köylüler biz bu köyde çoğalmayız.
  Biri doğar, biri gider derler. Bu köyde ölüm yoktur; ancak ölüme benzer bir durum vardır.
  Bulundukları köyü çevreleyen dağlardan bir ses gelir. Falan oğlu filan, vaktin doldu, gel! Kimin
  adını verirse, o adam, çarpılmıĢa döner; hemen iĢini bırakır dağa doğru uzanır, kaybolur, bir daha
  da dönmez. Adı çağrılan kiĢi bir dakika bile duramayacağı için hak helalliği dileyemez. Bu yüzden
  kimse kimsenin hakkını yemez, yüreğini kırmaz. Gidenler ise annelerinden dinledikleri ninnilere
  göre dağın arkasında, simsiyah buzlardan örülü bir mağarada, göğe çıkan bir merdiven bulurlar,
  oradan gerçek hayata ererler. Yunus bütün bu dinlediklerinden sonra bu köyde kalıp ölümü burada
  aĢmaya çalıĢmak istediğini söyler. Köyde kalmak için müsaade ister. Müsaade edilmez. Ancak tam
  bu sırada dağlardan Yunus‟un ismi yankılanır. Yunus çağrılmaktadır. Yunus dağa doğru yola
  çıkarken Meçhul Adam arkasından seslenerek “ölümsüzlük için ölüm lazım” der.
  Üçüncü Tablo
  Yunus ile koro‟nun birlikte söylediği Ģiir ile baĢlar. Bu Yunus‟un aĢması gereken birinci
  engeli gösterir. Ardından üç engel daha vardır. Ġkinci engeli de yine bir Ģiiri ile aĢar. Ardından bir
  engel daha çıkar bu üçüncü engeli de Ģiirle anlatır. Yunus ardından dördüncü engele gider.
  Dördüncü engeli de aynı Ģekilde aĢtıktan sonra gaipten gelen ses “artık yürü, mürĢidini bul!” diye
  seslenir. Yunus‟u yine ilahi ile sözüne devam eder. Gaipten Gelen Ses, Yunus‟a mürĢidinin
  kendisini beklediğini söyler.Necip Fazıl Kısakürek’in Yunus Emre Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme 1317

  İkinci Perde
  Dördüncü Tablo
  Bu perdede Yunus, kılık değiĢtirmiĢtir. Artık bir bey oğlu kıyafeti ile dolaĢmamaktadır.
  “Kızıl külahlı, siyah keçe kilimli, çarıklı Türkmen köylüsü kılığı ile Yunus” söz konusudur. Yunus
  artık bir Ģeyhe intisap etmiĢtir. ġeyh eĢiğine yüz sürmüĢtür. Bu ġeyh, Taptuk Baba‟dır. Burada
  Yunus‟un ilk kez olarak Taptuk Dergâhı‟na geliĢi sahnelenir. Ardından aralarındaki menkıbevi
  diyalog yazılır. Yunus bu eĢiğe gelinceye kadar yaĢadıklarını anlatır Taptuk‟a. “Önce beyzade
  kılığında iken yalınayak, baĢı kabak ettiler beni. Sonra içime daldırdılar. Oradan Erenler Köyü diye
  bir yere vardım. Ölümü bilmeyen Müslümanların yurdu…” Taptuk, “onlar senin yarım
  Müslümanlığının hali” der. Zira “ölümü bilmeyen tam Müslüman olamaz.” Dağdan Yunus‟a
  seslenen sesin Taptuk‟un sesi olduğu anlaĢılır. Bu ses Yunus‟tan, dağdan gelen sesle gittiği
  mağaradan dünyaya dönmesini ve engelleri aĢmasını ister. Bu engeller: Ölüm, Visal-i suri, AĢk,
  MürĢid'dir. Yunus bütün bu engelleri aĢmıĢtır. Yunus engelleri aĢarak geldiği Taptuk kapısından
  ölümsüzlüğü,gerçek hayata ermeyi arzular. Taptuk, bunun için çileler çekilmesi gerektiğini
  kendisinin buna hazır olup olmadığını sorar. Yunus, tekrar kıyafet değiĢtirir. Türkmen köylüsü
  kılığından çıkarak; bir aba, bir külah ile derviĢ kılığına girer. Kırk gün kırk gece çile doldurur. Her
  gün oruçlu geçecek iftar zamanı da bir su bir ekmekle iftar edecektir.
  Beşinci Tablo
  Yunus, Taptuk‟un dergahında tam kırk gün çileye girer. Kırkıncı gün, kapısına Taptuk‟un
  kızı Fatma gelir. Yunus‟la görüĢmek ister. Yunus önce kabul etmese de kapıyı açar, bu defa kapıda
  Siyahlı Adam‟ı görür ki bu Yunus‟un kırk gündür eziyet ettiği nefsidir. Ġnsan kılığına girmiĢ olan
  nefis ile Yunus konuĢur. Yunus, nefsinden (Siyahlı Adam‟dan) kendisini rahat bırakmasını ister.
  Nefis ise bunun mümkün olmadığını anlatır. Nefsi, onu beyzadeliği ile malı ile kadınlar ile
  kandırmaya dünya malını sevmeye davet eder. O ise bunları elinin tersi ile iter. Üç gündür oruç
  tutan Yunus‟a bir testi su uzatır. Bu Ģekilde orucunu bozdurmak ister. Ancak Yunus testiyi kaptığı
  gibi siyahlı adama fırlatır. Ancak ona değmez. Çünkü o bir gölge gibidir. Bununla birlikte Yunus,
  onu alt etmenin yolunu bulur. “Lâ Ġlâhe Ġllallâh” der. Böylece nefsini alt eder. Ardından Taptuk‟un
  sesi duyulur. Yunus yine tereddüt eder. Nefsinin bu defa da ġeyhi kılığında geldiğini düĢünür.
  Ancak Taptuk gelenin kendisi olduğunu, nefsini ise zincire vurduğunu söyleyerek kapıyı açtırır.
  Ardından çilesinin burada bittiğini, bundan sonra dergâha odun taĢıma ile görevlendirildiğini
  söyler. Kızı Fatma‟yı da onunla nikâhlar ve nefsinin de hakkı olduğunu, o hakkı vermesi
  gerektiğini, onu öldürmeye çalıĢmaması; ancak ona iman ettirmesi ve onu yenmesi gerektiğini
  anlatır. Nefsin ilahlık davasında olduğunu, onu yenmek için “Lâ Ġlâhe Ġllallâh” demesi gerektiğini
  söyler.
  Altıncı Tablo
  Köylüler Yunus hakkında kendi aralarında konuĢurlar. Onun bir bey olduğunu,
  Horasan‟ın yarısının onların olduğunu, Ġbrahim Edhem gibi malını mülkünü bıraktığını, mürĢid
  aramaya çıktığını, Taptuk‟a kapılandığını, bunu kızı için yaptığını; ancak bir sihir, saygı veya
  keramet yüzünden kıza dokunamadığını anlatırlar. Sakarya nehrinin azgınlaĢtığını, Fatma‟nın
  Besmele çektikten sonra okuduğu Kur‟an sesini duyunca ise sakinleĢtiğini gören köylüler dedikodu
  yaptıklarından utanıp hemen uzaklaĢırlar.
  Yunus, tekrar Ģiir okuyarak Fatma ile birlikte Dost'a gitme arzusunu dile getirir. Taptuk
  da Ģiiri duymuĢtur. Onlara Dost'a gitmelerini; ancak bu iĢin usulünü yerine getirerek gitmeleri
  gerektiğini söyler. Bunun için de Dost‟un (Allah‟ın) hediyesi olan Fatma‟yı alması gerektiğini
  söyler. “Allah‟a kendini mahrum ederek değil, malik olduğun halde mahrum bilerek”
  gidilebileceğini söyler. 1318 Turan GÜLER
  Üçüncü Perde

  Yedinci Tablo

  Yunus, otuz yıl sonra elli beĢ yaĢında, sırtında bir yük odun, sahneye yeniden çıkar. Kır
  sakallı ve düĢkün bir hali vardır. Koro ile birlikte ilahisini okur. Sonra sahneye Taptuk girer.
  Taptuk; ölüm, korku, aĢk gibi kavramları diline aldıkça Yunus bunlar hakkındaki düĢüncelerini
  koro ile birlikte ilahiler söyleyerek dile getirir. Taptuk, otuz yıldır Yunus‟un getirdiği bütün
  odunları elleri ile sıvazlar ve onca yıldır sormadığı soruyu Ģimdi sorar. “Ormanda eğri odun mu
  yoktur da sen hep düz odun getirdin?” Yunus ise “Senin kapından eğrilik girmez de ondan…” diye
  cevap verir. Sonunda Taptuk, Yunus‟un ermiĢliğe ulaĢtığını; ancak son bir sınavının kaldığını
  söyler. Elindeki asayı göğe atarak “bu asa seni bulduğu gün ermiĢliğin sonuna gelmiĢ” olacağını
  söyler.

  Sekizinci Tablo

  Bu tabloda ise Yunus yirmi yaĢ daha yaĢlanmıĢtır ve kadı huzurunda mahkeme
  edilmektedir. Üç köylü tarafından Ģeriata aykırı laflar ediyor diye Ģikâyet edilmiĢtir. Kadı bunu
  sorunca o ilahi ile cevap verir. Kadı her cevabın ardından Ģimdi de ilmi inkar ediyorsun, hocalara
  hakaret ediyorsun diye suçlamalarda bulunur. Sonunda kadı kendisinin Molla Kasım olduğunu
  söyler. Yunus‟un kendisini tanımasını keramet olarak görür. Yunus‟un derviĢlik hakkındaki
  düĢüncelerini de sorar. Ardından Yunus‟un cezasının kılıç olduğunu, bu yüzden zindana atılması
  gerektiği hükmünü verir. Ancak Yunus‟un okuduğu bir ilahiden sonra bir elini kadı, diğerine subaĢı
  sarılarak öpmek isterler.
  Dokuzuncu Tablo
  Koro Yunus‟un dertli dolap ilahisini okurken Yunus sahneye çıkar. Ġlahiye katılır. Bu
  sırada Gaipten Bir Ses, Yunus‟a seslenerek “hazırlığın tamam mı?” diye sorar. Yunus yine bu
  soruya ilahisi ile cevap verir. Son anda subaĢı yetiĢerek Yunus‟a kendisini Sultan‟ın beklediğini
  dört kölenin taĢıdığı taht-ı revan‟ın onu almak için geldiğini söyler. Yunus ise kendisini Sultanlar
  Sultan‟ının çağırdığını o taht-ı revanın ise tabutu olduğunu söyler. Sonunda elinde asa ile sahneden
  çıkar.

+ Yorum Gönder


yunus emre skeci,  yunus emre ile ilgili tiyatro oyunları,  yunus emre tiyatro metni,  yunus emre kisa skecler