+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Tiyatro ve Skeç Arşivi Forumunda Istiklal Marşı ile ilgili Skeç Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Istiklal Marşı ile ilgili Skeç Örneği
  istiklal marşı ile ilgili skeç Örneği kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Istiklal Marşı ile ilgili Skeç Örneği

  İSTİKLAL MARŞI


  MECLİS:
  l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.)

  ÖĞRETMEN- Sevgili çocuk-lar! Bugünkü dersimizin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
  ÖĞRENCİLER- İstiklâl Mar-şı ve onu yazan şair Mehmet Akif
  ÖĞRETMEN- Sizlere İstiklâl Marşı'mızı ve onun şairi hak-kında büyüklerinizden bir şeyler öğrenmenizi, bazı şiirlerini ezberlemenizi söylemiş-tim. Bunu yaptınız mı?
  ÖĞRENCİLER- Yaptık öğ-retmenim!
  ÖĞRETMEN- Aferin size! Şimdi sen söyle Atilla! İstiklâl Marşı ne demektir?
  ATİLLA- Milletimizin kurtu-luşunu, kuvvetini, birliğini an-latan ve bütün millet tarafın-dan beğenilip benimsenen, tö-renlerde söylenen marştır.
  ÖĞRTEMEN- Sen söyle Nur! Türk'lerin İstiklâl Mar-şı'nı Mehmet Akif nerede ve hangi yılda yazdı?
  NUR- Ankara'da 1921 yılı Şubat ayında yazdı. Bu şiir 12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde resmen Milli Marş olarak oy birliği ile kabul olundu.
  ÖĞRETMEN- Aferin sanaSen cevap ver Mete! Mehmet Akif nasıl bir şairdir?
  METE- Mehmet Akif vatanı-nı seven büyük bir şairdir. Ya-şadığı çağlarda Türk ulusu bir çok savaşlara girmiş, bozgun-lara uğramış, büyük topraklar kaybetmişti. O halkın çektiği ıstırabı haykırdığı gibi zaman zaman kazanılan büyük zafer-leri de güzel şiirlerle övmüş-tür. Mehmet Akif, Türk ulusu-nun yirmi beş asırlık büyük bir ulus olduğunu, her zaman hür yaşamış olduğunu söyler ve asla esir ve güçsüz olma-dığını haykırırdı. En umutsuz günlerde bile bu inancını kay-betmedi. İstiklâl Savaşı'nda da Anadolu'ya geçerek sonu-na kadar şiirleri, yazıları ve sözleri ile çalıştı. Vatanın kur-tuluşuna yardımcı oldu.
  ÖĞRETMEN- Doğru! Şimdi onun Birinci Dünya Sava-şı'nda yazmış olduğu ve mil-let tarafından en çok sevilen ve tutulan şiiri hangisidir? Bu-nu kim biliyor?
  ÖĞRENCİLER- "Çanakkale Şehitleri!" şiiri.
  ÖĞRETMEN- Bunu bildiniz! Şimdi Çanakkale Savaşı hakkında bilgi vermek isteyenler parmak kaldırsın! (Bütün par-maklar havaya kalkar.)
  ÖĞRETMEN- Görüyorum ki bunu hepiniz anlatmak isti-yorsunuz. Ama hep birden ko-nuşacak olsanız bir şey anla-şılmaz. Sen Serpil bu savaşı anlat! Böylece Mehmet Akif'in o şiiri niçin yazmış olduğunu öğrenelim.
  SERPİL- Birinci Dünya Sa-vaşı'nda Türkler hemen he-men bütün dünya ile savaş ha-linde idiler. Bir tarafta Türk-ler, Almanlar, Avusturyalılar ve Bulgarlar el eleydi. Karşı-mızda da İngiltere, Fransa; İtalya, Rusya ve komşuları gibi büyük devletler yer al-mışlardı. Düşmanlarımız bizi çökertmek için deniz yoluyla Çanakkale Boğazı'ndan gir-mek, İstanbul'u almak ve Ka-radeniz yoluyla zor bir duru-ma düşmüş bulunan Rusya'ya yardım göndermek istiyorlar-dı. Onun için Çanakkale Bo-ğazı'nın önüne yüzlerce savaş gemisi yığdılar. Karaya da bü-yük kuvvetler çıkardılar. Bo-ğazı zorlamaya başladılar. Ama Türkler orada çok büyük bir kahramanlık göstererek düşmana adım attırmadılar.
  Bir çok düşman gemilerini top ateşi ile batırdıkları gibi kara-ya çıkan düşman ordularını da denize döktüler. Çanakkale'de Türklerin kazandıkları zafer düşmanlarımız tarafından bile övüldü
  ÖĞRETMEN- Doğru! De-mek oluyor ki Şair Mehmet Akif de Türklerin Çanakka-le'de kazandıkları bu büyük zafer üzerine o şiiri yazmış
  .
  SERPİL- Evet öğretmenim!
  ÖĞRETMEN- Bu şiiri kim biliyor?
  ATEŞ- Ben biliyorum. Benim dedem orada şehit olduğu için babam bu şiiri bana küçük iken ezberletmişti. Kendisi de her zaman söyler!.
  ÖĞRENCİLER- Peki Ateş! Ortaya çık ve şiiri oku! (Ateş ortaya çıkar, şiiri okur.)
  ATEŞ- "Vurulup tertemiz al-nından uzanmış yatıyor."
  "Bir hilâl uğruna Yarab ne gü-neşler batıyor."
  "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker."
  "Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer."
  "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?"
  "Gömelim gel seni tarihe de-sem sığmazsın:"
  "Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına:"
  "Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına"
  "Sonra gök kubbeyi lâhdine yapsam da tavan"
  "Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan"
  "Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana"
  "Yine bir şey yapabildim di-yemem hatırana!"
  (Öğretmen ve öğrenciler Ateş'i alkışlarlarO da selâm vererek yerine geçer.)
  ÖĞRETMEN- Aferin Ateş! Çok güzel okudun!
  ATİLLA- Mehmet Akif'in bu şiirini de ben okumak istiyo-rum izin verir misiniz? ÖĞRETMEN- Bu şiir ne hak-kında yazılmış?
  ATİLLA- Bilgisizliği yeren;halkı çalışmak için şevke geti-ren, başımıza gelen felâketle-rin hep bilgisizlikten doğdu-ğunu anlatan bir şiir efendim.
  ÖĞRETMEN- Bu şiiri ne za-man yazmış?
  ATİLLA- Balkan Savaşı'ndan sonra
  ÖĞRETMEN- Peki oku da dinleyelim!
  ATİLLA- (Ortaya çıkar ve "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" dedikten sonra şiiri okur
  "Olmaz ya Tabii Biri in-san. Biri hayvan"
  "Öyleyse cehalet denilen yüz karasından"
  "Kurtulmaya azmetmeli baş-tan başa millet"
  "Kâfi mi değil yoksa bu son ders-i felâket?"
  "Son ders-i felâket neye mal oldu düşünsen?"
  "Beynin gözyaşı olup akardı gözünden"
  "Son ders-i, felâket ne demek-tir? Şu demektir;"
  "Gelmezse eğer kendine mil-let, gidecektir."
  "Zira yeni bir darbeye artık dayanılmaz."
  "Zira bu sefer uyku ölümdür, uyanılmaz."

+ Yorum Gönder


istiklal marşı skeçleri,  istiklal marşı ile ilgili kısa piyesler,  istiklal marşının kabulü skeç,  Istiklal marsi kabulu ile ilgili skeç veya tiyatro,  istiklal marşı skeci,  12 mart istiklal marşının kabulü ile ilgili skeçler