+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Sözleşmelerdeki haksız şartlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Sözleşmelerdeki haksız şartlar
  Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar Kısa Bilgi

  Sözleşmelerdeki haksız şartlar :
  Devre Tatil Sözleşmelerinin, Kapı önü satış dışında kalanları" Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar " kapsamında değerlendiriliyor. Banka sözleşmeleri, Paket tur sözleşmeleri, dersane, özel okul, üniversite ve dayanıklı tüketim malı satan bazı mağazaların düzenlediği taksitli satış sözleşmeleri haksız şart içeriyor.


  *Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle
  müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve " Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlarınmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen "tüketici sözleşmeleri en az on iki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir . .. " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.

  Devre tatil s özleşmelerinin, kapı önü satış dışında kalanları
  " Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" kapsamında değerlendiriliyor.Teslim olmayın. 60 bin tüketiciye "Devre tatil" sattılar. 40 bini kullanmadı ve ödediği parayı, adeta bağışladı.Fatura da kesmediler.. Banka sözleşmeleri, Paket tur sözleşmeleri, dersane, özel okul, üniversite ve dayanıklı tüketim malı satan bazı mağazaların düzenlediği taksitli satış sözleşmelerinin çoğunluğu haksız şart içeriyor.

  TÜKETİCİ ALEYHİNE HAKSIZ ŞART NEDİR?

  *İşte 4077 sayılı yasadaki "Haksız şart" kavramı.
  İşte yandaki sütundan ulaşabileceğiniz ilgili yönetmelik ve aşağıda tıklayarak ulaşabileceğinizörnek 3 ayrı Yargıtay kararı:

  YARGITAY-13. HUKUK DAİRESİ E. 2006/7789 K. 2006T.C./12275 T. 25.9.2006 Örnek kararı:

  • PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Tahkim Şartına İlişkin Maddenin Davacı Tüketici İle Müzakere Edilerek Karşılıklı Mutabakatla Hüküm Altına Alındığına İlişkin Bir Delilin Varlığı İddia ve İspat Edilemediği - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )

  • STANDART NİTELİKTEKİ SÖZLEŞMELER ( Eğer Bir Sözleşme Şartı Önceden Hazırlanmışsa ve Özellikle Standart Sözleşmede Yer Alması Nedeniyle Tüketici İçeriğine Etki Edememişse O Sözleşme Şartının Tüketiciyle Müzakere Edilmediği )

  • TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİK KOŞULU ( Yazılı Şekilde Yapılması Şart Olduğu )

  • TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Davacı Tüketici İle Davalı Arasındaki Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tüketici Mahkemelerinin Görevini Ortadan Kaldıran Anlaşmanın Davacı Açısından Bağlayıcılığı Olmadığı )

  1086/m. 517

  4077/m. 6 /C, 23

  ÖZET : Dava, paket-tur sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Kural, bir uyuşmazlığın çözülmesi görevinin yetkili mahkemelere ait olmasıdır. Ancak, taraflar tahkim sözleşmesi yapabilecekleri gibi, yapmış oldukları sözleşmeye tahkim şartı da koyabilirler. 1086 sayılı HUMK'nın 517. maddesine göre tahkim sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekil şarttır.
  Davalının dayandığı paket-tur sözleşmesinde davacının imzası bulunmadığına göre, bu davacı açısından geçerli bir tahkim sözleşmesinden söz edilemez.
  4077 sayılı Kanun'un 6. maddesine göre, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart olup tüketici için bağlayıcı değildir.
  Anılan maddeye göre, eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. …
  . Kaynak:Kazancı Hukuk Otomasyon Programı
  .( Daha ayrıntılı bilgi için, bakınız ve üye olunuz. )
  Bu açılama TTKD üyelerine özet bilgi içindir,Ticari maksatla kullanılamaz.

  Yargıtay kararı,örnektir:
  Yargıtay karar verdi: Müzakere edilmeden
  özel okul öğrenci sözleşmesine konan
  “ ağır şartlar” tüketici için bağlayıcı değil.

  * Olay şöyle gelişmiştir:
  1- Davacı, davalının kızı G.'nin 2000, 2001 eğitim öğretim döneminde 8. sınıf öğrencisi olarak okullarında öğrenim gördüğünü, davalının 2.008.800.000.- TL öğrenim bedelini ödemediğini ileri sürerek alacağının tahsili için başlattığı İcra takibine vaki itirazın iptaline ve % 40 İcra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

  2- Davalı tarafından imzalanan öğrenci kayıt ve başvuru başlıklı belgede, öğrenim giderlerinin vadesinde ödenmemesi halinde aylık % 12 gecikme faizi ödenmesi kararlaştırılmıştır.
  Mahkemece, davalının yaptığı işle ilgili 111.150.000.- TL bedelli faturanın davacı defterlerine işlenmiş olması nedeniyle bu miktarın mahsubu il~ bakiye 1.893.650.000.- TL için itirazın iptaline, takibin devamına, fazla talebin reddine, % 40 inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  3- “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
  Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez" hükümleri düzenlenmiştir.

  Somut olayda, öğrenci başvuru ve kayıt formunun alt kısmında yazılı " Velinin yazılı beyanı" başlıklı kısımdaki şartların davacı tarafından düzenlenen ve standart nitelikte bir metin olduğu anlaşılmaktadır. Taksitlerin, vadesinde ödenmediği takdirde her ay için % 12 gecikme faizi ödeneceğine dair şartın müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla hüküm altına alındığına ilişkin bir delilin varlığı iddia ve ispat edilememiştir . Bu nedenle açıklanan şartın davalı tüketici açısından bağlayıcılığı yoktur . Mahkemece belirlenen alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve asaya aykırı olup bozma nedenidir. T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2007/510 K. 2007/1989 T. 15.2.2007)
  Yargıtay kararı,örnektir:
  • Kredi Kartı Üyelik Ücreti Talep eden ve Banka Tarafından Hazırlanan Matbu Tüketici Sözleşmeleri Haksız Şart Niteliğinde. 2. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  • SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR ( Tüketiciyi Bağlamayacağı - Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinde Kart Hamilinin Haklarını Zedeleyici ve Kart Çıkaran Kuruluş Lehine Tek Taraflı Haksız Şartlar Sağlayan Hükümlere Yer Verilemeyeceği )

  • TÜKETİCİYLE MÜZAKERE ( Edilmeden Satıcı veya Sağlayıcının Sözleşmeye Koyduğu Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Neden Olan Sözleşme Koşullarının Haksız Şart Niteliğinde Olacağı - Edildiğine İlişkin İspat Külfetinin Kredi Verende Olduğu )

  • İSPAT YÜKÜ ( Bir Sözleşme Şartı Önceden Hazırlanmışsa ve Tüketici İçeriğine Etki Edememişse O Sözleşme Şartının Tüketiciyle Müzakere Edilmediğinin Kabul Edileceği - Tüketici İle Müzakere Edildiğine İlişkin İspat Külfetinin Kredi Verende Olduğu )

  • GENEL İŞLEM ŞARTLARI ( Tüketici Sözleşmelerinde Tüketicinin Menfaatlerini Zedeleyici Tek Taraflı Haksız Şartlara Yer Verilemeyeceği - Tüketici Sözleşmelerinin En Az On İki Punto ve Koyu Siyah Harflerle Düzenlenmesi Zorunluluğu )

  • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ ( En Az On İki Punto ve Koyu Siyah Harflerle Düzenlenmesi Zorunluluğu )
  ÖZET : Dava, davacı banka tarafından kredi kartı kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı başvurusu üzerine davacı bankadan alınmasına dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık yasal düzenlemelere ve aralarındaki sözleşme hükümlerine göre bankanın kredi kartı kullanıcısından kullanım karşılığı yıllık ücret isteyip, isteyemeyeceği hususunda toplanmaktadır.

  Taraflar arasındaki sözleşmenin 9. maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.
  Sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi hükmü gereğince, 6/ A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/ A, 10, 10 / A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenmelidir." Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.

  Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, "kart üyelik ücretinin" hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

  5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası "Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur." hükmünü, aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez." hükmünü getirmiştir.
  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve " Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/ A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/ A, 10, 10 / A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir. ..( T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4345 K. 2008/6088 T. 2.5.2008) : Kaynak: Kazancı Hukuk Otomasyon Programı

  NOT: İzinsiz alıntı yapılamaz ve kullanılamaz.Eğer bu karar ile ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, Kazancı Hukuk Otomasyon Programına üye olmalısınız.
+ Yorum Gönder