+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Deyiş hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Deyiş hakkında açıklama
  Deyiş ne demektir

  Türk halk edebiyatında hece vezniyle söylenen şiirler. Türkü, destan, koçaklama, güzelleme, taşlama, nefes, koşma, tekerleme türlerinin hepsine deyiş adı verilir. "Deme" sözcüğü de kullanılır.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Deyiş hakkında açıklama

  Türk halk edebiyatı ve mûsikisinde türkü, mâni, koşma gibi nazım şekilleriyle yazılan ezgili şiir türlerinin genel adı.


  Türkçe “demek” fiilinden türetilmiştir. Anadolu'nun birçok yerinde aynı kökten gelen değişik şekillerine rastlanan keli*me sözlükte "söz söyleyiş, anlatma biçi*mi, üslûp; halk edebiyatında türkü, des*tan, nefes, tekerleme, koşma gibi hece vezniyle yazılmış şiirlerin genel adi; bes*te, makam; tarikat esaslarına uygun ola*rak söylenmiş şiir; halk şairlerinin kar*şılıklı mâni, türkü, ezgi söylemesi" gibi anlamlara gelmektedir. Anadolu'nun çe*şitli bölgelerinde "deyiş doğdurmak, de*yiş düzmek" gibi tabirler türkü ve ağıt yakmak mânasında kullanılmaktadır. Ay*rıca bazı yörelerde kadınların tek başı*na veya karşılıklı söyledikleri mânilere de deyiş adı verilmektedir. Dîvânü lugâti't-Türk ve Kutadgu Bilig'de bulun*mayan deyiş kelimesine Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin (ö.1273) Türkçe bir gazelindeki "Hemmin çakır içer men hem min tiyiş bilür men" mısraında "tiyiş" şeklinde rastlanmasından hareketle ke*limenin XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'*da kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Daha sonraki yüzyıllarda meydana geti*rilen eserlerde ve cönklerde, anonim halk edebiyatı ve âşık edebiyatı metinlerinin üzerine bu kelimenin " deniş, de*ğiş" imlâlarıyla yazıldığı da görülmek*tedir.

+ Yorum Gönder