+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatı Şairleri kimlerdir,Divan Edebiyatı Şairlerinin isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Divan Edebiyatı Şairleri kimlerdir,Divan Edebiyatı Şairlerinin isimleri
  Divan Edebiyatı Şairleri İsimleri

  1. Abdi
  2. Abdullah Bosnevi
  3. Abdullah Vassaf Efendi
  4. Abdürrahman Eşref
  5. Adem Dede
  6. Ahmed Paşa
  7. Ahmed-i Dâ'i
  8. Ahmedi
  9. Arife Hanım
  10. Aydınlı Visali
  11. Aşkî İlyas
  12. Bağdatlı Ruhi
  13. Bâki
  14. Cemîlî
  15. Derviş Paşa
  16. Edirneli Nazmi
  17. Enderunlu Fazıl
  18. Esrar Dede
  19. Eşrefoğlu Abdullah Rûmî
  20. FFehîm-i Kadîm
  21. Fıtnat Hanım
  22. Fuzûlî
  23. Gevheri
  24. Hatice Nakiye Hanım
  25. Hayâlî
  26. Hayreti
  27. Hıfzı Mehmed Efendi
  28. Hızır reis
  29. Hâmî-i Âmidî
  30. Kadı Burhaneddin
  31. Kafzade Abdülhay Çelebi
  32. Kami
  33. Koca Mehmed Ragıp Paşa
  34. Küplüceli Öznur
  35. Latîfî
  36. Leskofçalı Galip
  37. Mihrî Hatun
  38. Necâtî
  39. Nedim
  40. Nef'i
  41. Nev'îzâde Atâyî
  42. Neşati
  43. Nâ'ilî
  44. Nâbi
  45. Priştineli Mesihi
  46. Salacıoğlu
  47. Sarhoş Abdi
  48. Leyla Saz Hanım
  49. Sırrî Hanım
  50. Sünbülzade Vehbî
  51. Tacizade Cafer Çelebi
  52. Tatavlalı Mahremi
  53. Usûlî
  54. Yenişehirli Avni
  55. Zekeriyazade Yahya
  56. Zeynep Hatun
  57. Zâtî
  58. Âdile Sultan
  59. Âşık Paşa
  60. İbrahim Gülşeni
  61. Şeref Hanım
  62. Şeyh Galip
  63. Şeyhî
  64. Şâhidî İbrahim Dede
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatı Şairleri kimlerdir

  Nevi

  Dîvan şâiri. Malkara'da doğdu. Asıl adı Yahya'dır. Pîr Ali'*nin oğludur. İstanbul'da Davutpaşa Medresesi'nde öğrenim gördü

  Nesimi
  Dîvan şâiri. Azerî sahasında yetişen Türk şâiridir. Asıl adının Imâdeddîn olduğu, Bağdat civarında Nesîm kasaba*sında doğduğu söylenir.

  Nefi
  Dîvan şâiri. Hasankale'de doğdu. Asıl adı Ömer. Memle*ketinde Medrese öğrenimi gördükten sonra I. Ahmed zamanında istanbul'a geldi.

  Nedim
  Dîvan şâiri. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Mehmed Efendi'nin oğlu. İyi bir medrese öğrenimi görmüş, mü*derris olmuştur.

  Necati Bey
  Divan şairlerindendir. Doğum yeri belli değil. Asıl adı "isâ. Edirne'de bir hanım tarafından köle olarak alınmış, sonra Kastamonu'*ya gitmiş,

  Nabi
  Dîvan ve mesnevi şairlerindendir. Urfa'da doğdu. Asıl adı Yûsuf. Memleketinde medrese öğrenimi gördü.

  Kaygusuz Abdal
  KAYGUSUZ ABDAL (1341?- ) Şâir. Alâiye'de doğdu. Alâiye Beyi Hüsameddin Mahmud'un oğludur. Kay*gusuz Abdal'ın asıl adı Alaaddin Gaybi'dir.

  Katip Çelebi
  (1609-1657) Yazar. Hacı Halîfe diye de tanınan yazarın asıl adı Musta*fa’dır. İstanbul’da doğdu. Abdullah isimli bir zâtın oğludur.

+ Yorum Gönder