+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Hürriyet Kasidesi Kurallı Cümle Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hürriyet Kasidesi Kurallı Cümle
  Hürriyet Kasidesi, ölçü, uyak düzeni ve ölçü birimi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hürriyet Kasidesi Kurallı Cümle Kısa Bilgi

  Görüp ahkâm-ı asrı, münharif sıdk u selâmetden

  Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetden

  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetden

  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetden

  Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır

  Ne gam, râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetden

  Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i milletde

  Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetden

  Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim

  Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden

  Ne gam, pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet

  Kaçar mı merd olan bir can içün meydân-ı gayretden

  Felek, her türlü'esbâb-ı cefâsın toplasın, gelsin

  Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetden

  Ne mümkin, zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet

  Çalış, idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetden

  Ne efsunkâr imişsin âh, ey dîdâr-ı hürriyet

  Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretden

+ Yorum Gönder


hürriyet kasidesi kurallı cümle