+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatı Aşk şiirleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatı Aşk şiirleri Nedir
  divan edebiyatı aşk şiirleri nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Divan Edebiyatı Aşk Şiirleri Nedir

  Divan Edebiyatı Aşk Şiirleri  Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
  Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur

  Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem
  Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur

  Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
  Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur

  Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
  Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

  Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
  Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

  Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın
  Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

  Nef’î
  ***

  Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok
  Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok

  Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya
  Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok

  Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
  Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok

  Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder
  Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok

  Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm
  Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok

  Ş.Yahyâ

 3. Merve Altıok
  Devamlı Üye
  Aşk edebiyatı daha çok aşık edebiyatı olarak bilinir. Aşık edebiyatı usta çırak ilişkisine dayanır. Aşıklar genelde gezgin bir Hayat yaşarlar gezip gittikleri yerleri aşklarını dertlerini, fikirlerini dörtlükler şeklinde genlerde saz eşliğinde söylediği bir edebiyattır. Aşıkların söylediği şiirler dilden dile nesilden nesle aktarılır. Bu edebiyatın ilk çıkışı İslamiyet öncesine dayanır. İslamiyet sonrasında da etkileri görülmüştür
+ Yorum Gönder