+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk dünyası kültür ve medeniyetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk dünyası kültür ve medeniyetleri
  Türk dünyası kültür ve medeniyetleri


  t-rk-d-nyas-k-lt-r-ve-medeniyetler.jpg
  İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılar'da ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti altında batı bölgelerini Buğra unvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. Sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden Erkan Sagun gibi unvanlar alan İligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. Ayrıca bir danışma kurulu vardı.

  Hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen Gazneli Mahmud sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. Daha sonra bu unvan bütün Müslüman devlet başkanları tarafından kullanılmıştır. Anadolu Türkmen beyliklerinde atabeyliklerde de sultan unvanı kullanılmıştır. İslamiyet'te devlet başkanı olan halife peygamberin vekili olduğu için bütün Müslümanların başı durumundaydı. Türk cihan hakimiyeti düşüncesi güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünyanın Türk hükümdarı tarafından idare edilmesi gerektiği esasına dayanıyordu. 11. asır yazarlarından Kaşgarlı Mahmud şöyle demektedir: "Allah devlet güneşini Türklerin burcunda doğdurmuş göklerdeki dairelere benzeyen devletleri onun saltanatı etrafında döndürmüş Türkleri yeryüzünün hakimi yapmıştır."

  Oğuz destanındaki ok motifi Göktürk Kitabeleri'nde zaptı düşünülen istikametlere önceden prenslerin tayin edilmesi Türk kültüründeki cihan hakimiyeti ülküsünün işaretiydi. Selçuklular Dandanakan Savaşı'nın hemen arkasından bir savaş meclisi toplamışlar ve burada fütuhat yönlerini ve görev alacak başbuğları kararlaştırmışlardır. Malazgirt Savaşı ve Anadolu'nun fethi de cihan hakimiyeti ülküsünün bir sonucu idi.

  Türk sultanları topluluklar arsında sosyal kültürel dînî müsamaha bakımından herhangi bir fark kabul etmemişler herkese eşit hak ve adalet tanımışlardır. Müslüman Türk devletlerinde çeşitli boylara mensup türlü diller konuşan ve ayrı dinlere mensup olanların kültürlerine dokunulmamıştır. Bu prensip Osmanlı Devleti devrinde de devam etmiştir. Türklerin İslam kültürünü tam anlamıyla benimsemeleri neticesinde İslamiyet Türkler için başlıca dayanak haline gelmiştir. Haçlı orduları Hıristiyanlık davasıyla harekete geçerek İslam ülkelerini ağır tehdit altına aldıkları zaman ve daha sonra asırlarca süren bu batılı zihniyet karşısında Türkler için Müslümanlık en büyük güç kaynağı oldu. Böylece Türklüğü yükseltmek ve İslam'ı yaymak düşüncesi fetihleri Hıristiyan dünyasına dönük Osmanlı Devletinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

  Müslüman Türk devletlerinde kendilerine bir bölgenin idaresi verilen hanedan üyeleri melik diye anılırdı. Bunlar yarı müstakil bir şekilde hareket ederlerdi. Bulundukları bölgede asıl devlet merkezindekine benzer bir dîvan kuruluşuna da sahiptiler. Ayrıca vezir ve askerî kuvvetleri vardı. Halife sultan ve kendi adlarına hutbe okuturlar bağlı olarak para bastırırlardı. Bu melikler merkezdeki sultan tarafından temsil edilen yüksek iktidarı tanırlardı. Siyasî temasları veya giriştikleri savaşları asıl devletin ana siyaseti çerçevesinde yürütürlerdi. Ancak melik olmak ülkenin bir parçasını şahsî mülk haline getirmek ve onu kendi aaafine göre idare etmek değildi.

  Hükümdarın vefatı veya şiddetli bir dış istilâ gibi hâdiseler sonucu merkezde iktidar boşluğu olunca devlet bütünlüğü bozulmaya yüz tutar iktidara sahip olmak için şehzadeler birbiriyle mücadeleye girişirdi. Bu durum Selçuklu Devletinin daha uzun ömürlü olmasını önlemiştir. Ancak Osmanlılar bunu göz önüne alarak hakimiyetin bölünmemesini prensibini gerçekleştirip devleti altı asırdan fazla ayakta tutabilmişlerdir. Aynı husus Göktürkler'de İlteriş Kağan ile kardeşi Kapagan Kağan'ın çocukları arasında da görülmüştür.

  Büyük Selçuklu Devleti zamanında Türk medeniyeti çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Selçuklu sultanları devleti adaletle idare etmeye büyük önem verirler ve devletin devamını bunda görürlerdi. Sultanlar haftanın belirli günlerinde devlet ileri gelenleri kabul ederlerdi. Halkın şikâyetlerini dinler devlete karşı işlenen suçlara bakan yüksek mahkemeye başkanlık yaparlardı. Saray teşkilatı doğrudan sultanın şahsına bağlıydı ve görevlilerin hepsi onun en güvenilir adamları arasından seçilirdi.

  Türkler devlet kurdukları zaman Ortadoğu'daki kültür çevresinin en önemli unsuru din idi. İslam'ın emirlerinden biri de bu dini yaymaktı. Aslında cihad inancı Türklerin fetih düşüncelerine de uygun düşüyordu. Bu bakımdan bu yolda mücadeleye girişen Karahanlılar Mâverâünnehir'deki eski kültür merkezleri Buhara ve Semerkand'da yaptıkları gibi daha doğuda Balasagun ve Kaşgar'da İslamiyet'i yaygınlaştıran müesseseler meydana getirmişlerdi. İç Asya'nın dağlık bölgelerinden gelen Türklere Müslüman olmaları için hanlık arazisinde yer verilmişti. Karahanlı idarecileri en çok Uygurlar'ın Müslüman olmasını hedef almışlardı. Maniheist ve Budist olan bu Türk topluluğunun İslam'a kazandırılmasını istiyorlardı.

  Gaznelilerde de devlet-halk birliğini sağlayan ilk unsur İslamdı. Gazneliler; Afganlılar ve Gurlularla çetin muharebelere girişerek onları İslam'a kazandırmaya çalışıyorlardı. Müslümanlık Sultan Mahmud'un oğulları ve Delhi sultanları vasıtasıyla daha da yaygınlaştırılmıştı. Anadolu'nun fethinde tam bir cihad havasına girilmişti. Bizans topraklarının kurtarılması gerektiği yolundaki İslam dünyasında mevcut genel kanaat Türk başbuğlarına güçlü bir manevî destek sağlamıştır. Böylece gelişen Türk birliği şuuru Haçlıların bütün gayretlerini boşa çıkardı. Moğol istilâsına da aynı güçle karşı konuldu.

  Müslüman Türk devletleri Rafızîlik inancına düşen İranlılarla çok uğraşmışlardır. Türk sultanları siyasî birlik yanında manevî birliği de kurup yaşatmak gerektiğine inanmışlardı. Selçuklu sultanları Mısır Memlûk Devleti sultanları Delhi Türk Sultanlığı Türkmen beylikleri Atabeylikler Timurlular ve Akkoyunlular da aynı yolda yürüdüler. Fakat bu muazzam siyaset Moğol istilâsıyla ağır bir darbe yemiş Orta Doğu'yu işgal hareketine katılan Moğol idarecileri ve kitlelerinin büyük çoğunluğu putperest ve kısmen de Hıristiyan oldukları için Müslümanlara hiçbir din hürriyeti tanınmamıştır. Ayrıca Moğollar İslam dünyasında kendi hakimiyetleri uğrunda din adamlarına ve halka büyük zulüm ve işkence yapmışlardır.

  Müslüman Türk devletlerinde din ve fen ilimlerinin gelişmesi için çok gayret harcanmıştır. Gazne Delhi kültür çevresinde tanınmış Türk âlimleri yetişmiş müspet ilimler sahasında da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Trigonometrinin kurucularından Birunî ve İbn-i Türk Matematik ilminin doğudaki en önemli temsilcileri oldular. Çeşitli ilim dallarında yüz ondan fazla eser yazan Birunî Gazne sarayında yaşamış ve Sultan Mahmud'un Hind seferine katılmıştı. Matematik Coğrafya Jeoloji jeodezi astronomi ve trigonometri ile ilgili eserler yazan bu büyük bilgin bilim tarihinin dâhîlerinden kabul edilmektedir.

  Karahanlılar devrine ait manzum ve Türkçe bir eser olan Kutadgu Bilig Türk devlet düşüncesi kanun anlayışı hakimiyet telâkkisi ve siyasî görüşleri bakımından şaheserdir. 1060 yılında Balasagunlu Yusuf Has Hâcib'in Kaşgar'da yazarak Buğra Hana sunduğu Uygur ve İslâmî Türk yazısı ile nüshaları bulunan bu eser İslâmî devrin âbidelerindendir.

  Selçuklular devrinde eğitim ve öğretim en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemde sultanlar devlet adamları hatunlar ve tabiplerin gayretleriyle yeni müesseseler kurularak her biri tıp fakültesi mahiyetinde Kayseri Sivas Konya Divriği Çankırı ve Kastamonu'da hastaneler ve medreseler yapılmıştır.

  Müslüman Türk devletlerinde büyük kısmı şaheser sayılacak derecede mîmarî kitabe hat aaahib süsleme minyatür çini halı kilim gibi mükemmel sanat eserleri yapılmıştır. Asya içlerinden Akdeniz'e Oğuz bozkırlarından Hindistan ortalarına ve Mısır'a kadar uzanan geniş sahada o devrin Türk devletlerinden kalma saray cami mescit imaret han hamam dârüşşifa medrese hanekâh türbe künbet şadırvan çeşme sebil kale sur ve mezar sandukası gibi binlerce sanat eseri günümüze kadar gelmiştir. Türkler bu çağda sanat dünyasına önemli yenilikler getirmişlerdir. Medrese ve medrese-cami mîmârîsi çift kubbe inşaatı silindir biçiminde bazen yivli yüksek ince minare tipi demet sütun sivri kemer pencerelerin katlar halinde sıralanması kubbe yapımında Türk üçgenleri dikdörtgen veya beş köşeli mihraplar bunların belli başlılarındandır. Yazı minyatür aaahib ve süslemede büyük hamleler olmuştur. Taş işçiliği kuyumculuk kakmacılık bakır işçiliği zırh kemer kalkan mineli cam yapımı seramik dokumacılık halıcılık ve döküm sanatının en zarif örnekleri verilmiştir. Bunların taşınabilir olanları halâ Türk ve dünya müzelerinin gözde eserleri durumundadır. Taşınamaz olanları ise Türkün ayak bastığı her yere açık hava müzesi görünümü verir.

  Karahanlılar'da halk dili ve edebî dil Türkçe'ydi. Gazneli ve Harezmşahlar saraylarında Türkçe konuşulurdu. Delhi Türk Sultanlığında idareci tabaka ve ordu mensupları da Türkçe konuşuyordu. Selçuklularda da halkın ekseriyeti ile ordunun dili Türkçe idi. Bu devletlerde yazışmaların Farsça ve Arapça olması veya ilmî eserlerin bu dillerde yazılması İslâm dünyasının ortak dili olmasından kaynaklanıyordu. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Müslüman Türk devletlerinde Türkçe'nin önemini gösteren vesikalardan biri 11. asırda Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta yazılan Dîvanü Lügati't-Türk'tür. Müellif bu eserini Türk olmayanların Türkçe öğrenme ihtiyacını karşılamak üzere yazdığını kaydetmektedir. Selçuklu teşkilatında çok önemli yeri bulunan atabeglik müessesesi Türklerin İslâm dünyasına getirdiği bir yenilikti. Osmanlılarda bunlara lala denmiştir.

  Üç kıtanın ortasında ve iç denizler üzerinde kurulan Osmanlı Devleti Türk milletinin en büyük eserini Türk cihan hakimiyeti tarihinin de en yüksek siyasî teşkilatını temsil eder. Osmanlı Devleti siyasî istikrarı sosyal adaleti ve bünyesinin sağlamlığı kavimler ve dinler arasında kurduğu âhengi çok yüksek ve ince idare sistemi kudretli ordusu yüksek askerî tekniği geniş hukukî faaliyetleri ve nihayet edebiyat sanat ve mîmarîde ortaya koyduğu ihtişamlı eserleriyle de tarihte müstesna yerini almıştır. Osmanlı devri bu azameti hiçbir devlete nasip olmayan zengin yerli ve yabancı tarih kaynakları muazzam arşivleriyle çok geniş bir şekilde tetkik imkânlarını bahşetmektedir

  Osmanlı Devletinin bütün ülaaae yayılmış eğitim ve öğretim kurumları olduğu gibi gayrimüslim ve yabancıların da okulları vardı. Özellikle II. Abdülhamid Han zamanında ülkenin her köşesine aynı şekilde ve değerde liseler yapıldı. Bunların bazısı halâ açılış günlerinin tarihini taşıyan sağlam eğitim ve öğretim düzeyi yüksek olan Türkiye'nin en meşhur liseleridir. Osmanlı eğitim ve öğretim sisteminde öğrenci-öğretmen ve veli münasebetleri mükemmel olup hocaya saygı gösterilirdi. O da öğrencisine şefkatle muâmele ederdi. Okullarda bazı kaynaklarda ileri sürüldüğü gibi falaka ve dayak yoktu.

  Osmanlılarda bütün dinî fennî sosyal ilimler ve teknik bilgiler kuruluşundan sonuna kadar her seviyede öğretilip uygulanarak yayıldı. Devletin kuruluşunda kurucuların etrafında Türkiye Selçukluları devrinde yetişen âlimler vardı. Osmanlılar devrinde yapılan mektep ve medreselerden yazılan kitap ve diğer eserlerin bazılarından imkânlar ölçüsünde halen faydalanılmaktadır. Eserlerin çokluğu ve tasnif edilememesi eldekilerin toplanamaması bir kısmının çalınarak Avrupa'ya ve diğer ülkelere kaçırılması bir kısmının Türkiye toprakları dışında kalması kültür eserlerimizin Osmanlılar devrinde akıllara durgunluk verecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki Osmanlı Türkçesi de bu eserlere paralellik göstermekte ve kelime hazinesi halâ bilinmemektedir.

  Müslüman Türklerde Toplum Hayatı: Müslüman Türklerde sınıfsız bir toplum hayatı vardı. Köle vardı fakat Osmanlı ülkesinden alınmazdı. Kölelik devamlı değildi. Âzad edilip hürriyete kavuşarak devlet kademesinde görev alabilirdi. Köylü hür olup serflik (toprağa bağlı kölelik) yoktu. Bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiren halifelik makamı da 1516 yılından itibaren Osmanlı padişahları eliyle Türklere geçti. Osmanlılar devrinde Türklere ve gayrimüslimlere verilen kendi din ve dillerinde mabed ve okul açıp ibadetlerini yapabilme hürriyet ve hoşgörüsü günümüzün hiçbir liberal kapitalist komünist ve dikta rejiminin imkân tanımadığı ölçüde serbestti.

  Müslüman Türklerde İslam ahlâkı hakimdi. Umumî kaideler dahil herkes İslam ahlâkına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik vakar büyüğe hürmet küçüğe şefkat vefa ve sadakat hayırseverlik cömertlik merhamet ve hoşgörü namus temizlik hayvan ve bitki sevgisi his kıymet ve idealleri başlığı altında toplanabilen ahlâk ölçülerine titizlikle riayet edilirdi. Güzel ahlâk ve bu değer ölçüleri sayesinde Türk toprakları emniyet ve huzur içindeydi ve kardeşlik havası hakimdi. II. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı ülkesinde bulunan Edmondo da Amicis Constantinopoli adlı eserinde:

  "Paşasından sokak satıcısına kadar istisnasız her Türk'te vakar ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farkları olmasına rağmen aynı terbiyeyle yetişmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir İstanbul'un Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve kibar cemaatidir. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Namaz kılınırken bile bir Hıristiyan camiye girip Müslüman ibadetini seyredebilir. Size bakmazlar bile küstahça bir bakış değil sizinle ilgilenen mütecessis bir nazar dahî göremezsiniz. Kahkaha ve kadın sesi duyamazsınız. Fuhuşla ilgili en küçük bir olaya şahit olmak imkân dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek yolu tıkamak yüksek sesle konuşmak çarşıda bir dükkânı lüzumundan fazla işgal etmek ayıp sayılır" demektedir.

  Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregoryus Rus Çarı Aleksandr'a yazdığı mektupta Müslüman Türk'ün ahlâk ve seviyesini çok güzel ifade etmektedir. Bu ibret verici mektup şöyledir: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri dinlerine bağlılıklarından kadere rıza göstermelerinden an'anelerinin kuvvetinden padişahlarına devlet adamlarına kumandanlarına büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları sürece de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri hattâ kahramanlık ve şecaat duyguları da an'anelerine bağlılıklarından ahlâklarının düzgünlüğünden gelmektedir. Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî bağlarını parçalamak dinî sağlamlığı zayıflatmak gerekir. Bunun en kısa yolu millî gelenekleriyle maneviyatlarına uymayan yabancı fikirlere ve hareketlere alıştırmaktır. Maneviyatları sarsıldığı gün Türklerin kendilerinden şeklen çok kudretli kalabalık ve zahiren hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve onları maddî vasıtaların üstünlüğüyle yıkmak kolay olacaktır. Bu sebeple Osmanlı Devletini tasfiye için yalnız harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Hattâ sadece bu yolda yürümek Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden hakikatlerine nüfuz etmelerine sebep olabilir. Yapılacak şey hissettirmeden bünyelerindeki tahribi tamamlamaktır."

  Türkler Müslüman olduktan sonra her gittikleri yere adalet fazilet ve medeniyet götürmüşlerdir. Bugün medenî olduklarını söyleyen Avrupa ülkeleri medeniyeti Müslüman Türklerden öğrenmişlerdir.

  Türk milletini ve devletlerini asırlarca ayakta tutan yaşatan büyük ve başlıca kuvvet inanç adalet iyilik doğruluk ve fedakârlıktır.

  Türkler ve Spor: Büyük ve mükemmel devletler kuran Türkler millî tarihlerini askerî zaferlerle süslemişlerdir. Barış zamanlarında da çok iyi sporcu olmaları başarı sırlarından biridir. Bedenî kabiliyetlerinin üstün şekilde gelişmesi her cins harp silahlarını kullanmadaki maharetleri sayesinde çoğu zaman bire iki bire üç nispetindeki kalabalık düşmanlarına karşı parlak meydan savaşları kazanmışlardır.

  Türklerin meşgul olduğu sporlar daima savaşla ilgilidir. Ata binmek cirit oynamak güreş okçuluk kılıç gürz ve matrak talimi hışt atmak koşu tokmak oyunu av gibi sporlar bunların başlıcalarıdır. Ata binmek çok eski çağlardan beri Türkler için yürümek kadar doğal bir şeydi. Türkler adeta at sırtında doğar ve at sırtında ölürlerdi. Orta ve Ön Asya'da yetişen cüsse itibariyle biraz küçük ancak yorgunluğa sıcak ve soğuğa her türlü eziyete sıkıntıya fevkalade dayanıklı çok süratli ve eğitilme yeteneği yüksek Türk atları sahiplerini Çin Seddi'nden Orta Avrupa'ya kadar şerefle taşımışlardır. Nitekim bütün Türk devletlerinde sefer gücünün esasını süvari teşkil etmiş ve bunlar savaşların kazanılmasında büyük rol oynamışlardır. Osmanlı Devletinde de gerek Kapıkulu süvarisinin ve gerekse Timarlı Sipahinin önemi çok büyük olduğu gibi vezir ve beylerbeylerinin kapı halkı hemen hemen tamamen atlıydı.

  Ata ve biniciliğe çok önem veren Türkler eskiden beri at yarışları ve at üzerinde silah kullanma müsabakaları tertip ederlerdi. Cirit bunların en önemlisiydi. Cirit bir kol boyunda ucunda temren denilen demirden delici kısmı olan bir silah olup kurutulmuş kayın veya şimşir ağacından yapılırdı. Savaşta süvari hücum ettiği vakit ciridi düşmana fırlatırdı. Ciridi uzun mesafeye atmakta Türkler pek hünerli olup görenler hayrette kalırdı.
 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Güreşse Türklerin çok eski millî sporuydu. Göğüs göğüse yapılan savaşlarda güreş bilenin daima üstün çıkacağı kuşkusuz olduğu için bu spor dalı Türkler arasında çok rağbet görmüş ve gelişmiştir. Türklerin asıl millî güreşi yağsız karakucak güreşi idi. Sonraları Rumeli'ye mahsus olan yağlı güreşlere de yer verilmiştir.

  Okçuluk Türklerin ünlü sporlarındandır. Çok eski zamanlardan beri harp sahasında kendileriyle karşılaşanlar Türklerin ok atmadaki ustalıklarından hayranlıkla söz etmişlerdir. Türkler kısa fakat çok kuvvetli yaylar kullanırlardı. Oku gerek piyade ve gerekse süvari olarak kullanmakta emsalleri yoktu. Süratle giden bir atın üzerinden hedefe isabetli ok atarlardı. Okmeydanı'nda kurulan meşhur kemankeşler ocağı 15 ve 16. asırlarda emsalsiz üstadlar yetiştirmiştir. Bu arada lodos poyraz gündoğusu batı kıble karayel yıldız gibi yönlerde esen rüzgârlara atılan kamış ve tahta oklarla kurulan menziller yani kırılan rekorlar erişilemeyecek kadar yüksektir.

  Türkler kılıç kullanmakta da ustaydılar. Bu şimşirbazlık denilen bir sporun yani bugünkü eskrim sporunun doğmasına sebep olmuştur. Türk kılıçları başlıca yatağan ve pala olmak üzere iki kısımdı. Yatağan yeniçeri silahlarından olup meşhur kıvrık Türk kılıcıydı. Pala ise daha ziyade bahriye askeri ve süvariler tarafından kullanılırdı. Pala düz genişliği ucuna doğru biraz artan ve bu yüzden hafifçe öne kıvrık gibi görünen bir silahtı. Türklerin gürzleri de ünlüydü. Bunlar yekpare saplı veya zincir saplı olurdu. Spor için ise somak veya mermer gürz kullanılırdı. Talim gürzleri ikiyüz okka (256.5 kg) kadar olurdu. Bununla müsabakalardan önce çok idman yapılırdı. Gürz sağ ve sol elde değişik yönlerde belli kaidelerle çevrilip sallanarak kaldırılıp indirilerek kullanılırdı.

  Türklerin en dikkat çeken sporu muhakkak ki tokmaktır. Bu oyun bugünkü futbolun babası olup Orta Asya'da çok makbul bir spordu. Meşhur Ali Kuşçu'nun kısaltarak Türkçe'ye çevirdiği Tarih-i Hata ve Hoten adlı aslı o taraflara giden İranlı bir tüccar tarafından yazılmış eserde; Türklerin öküz ödünü şişirip ayak topu oynadıkları yahut ata binerek değnekle bu topa vurmak suretiyle müsabakalar düzenledikleri nakledilmektedir. Tokmak aslında tabanı kösele olmayıp üstü gibi deriden yapılmış kısa konçlu bir çeşit çizmenin adıdır. Öküz ödünden yapılmış top oynanırken ayağa bu giyildiği için adına tokmak oyunu denilmiştir.

  Bütün bu sporlarda muvaffak olmanın en büyük ödülü kazanılan nam ve şandı. Bu sporlar Türk milletini ve özellikle askerî kuvvetleri güçlü çevik mahir meşakkate dayanıklı iyi silahşor soğukkanlı mükemmel savaşçılar haline getirmiş onlar da kendilerini her zaman zaferden zafere götüren bu hassalarını muhafaza için sulh zamanlarında da talim ve sporu terk etmemişlerdi. İdmanlarını her zaman seve seve yapan Türkler bu sayede iyi bir spor terbiyesine ve bunun temin ettiği maddî ve manevî faydalara sahip olmuşlardır
+ Yorum Gönder


türk dünyası,  Türk,  türk dünyasi,  türk devletleri,  turan devletleri,  turk devletleri