+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Milli piyango nasıl tarihten günümüze geldi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milli piyango nasıl tarihten günümüze geldi
  Milli piyango nasıl tarihten günümüze geldi

  Osmanlı devletinde Lotarya sözcüğünü kullanarak piyangodan sözeden - şimdilik bulanabilen- en eski kaynak, 18.yüzyıl sonlarında yazılmış bir sefaretnamedir. Şimdiye değin hiç basılmadan elyazması olarak kalan bu kitabın ilgili bölümünün çevrim yazısı, aslının fotokopisiyle birlikte yanda sunuluyor. Bölümün sonunda, İstanbul' da piyango düzenlenmesi için yapılan bir öneri de aktarılmaktadır.

  Ebubekir Ratip Efendinin (1792 tarihli) Nemçe Seyahatnamesi elyazmasından, varak, 201 b- 202a (Süleymaniye Kütüphanesi). Dr. Abdullah Uçman'ın "Ebubekir Ratip Efendi'nin Nemçe Seyahatnamesi" (Tarih ve Toplum, 69 - Eylül 1989, s.27-31) yazısı, elçi ve yapıtlan hakkında geniş bilgi içermekle birlikte, piyangodan söz etmemektedir.


  Osmanlı İmparatorluğu' nda piyango çekilişIerinin, Batı kökenli hemen hemen herşey gibi, öncelikle levantenler ve gayr-i Müslim anasır arasında başlamış olması, şaşırtıcı değildir.

  milli-piyango-nas-l-tarihten-g-n-m-ze-geldi.jpg
  Kırım Savaşı sonrasında, bulduğumuz ilk örneklerden birine bakalım.

  1856 yılında (Cemaziyülevvel 1273) Ermeni Katolik Kilisesinin (herhalde karşılığında hasılattan payalmak üzere) güvence vermesiyle bir eşya (İstanbul Yeşilköy'de evler ve arsalar) ve para karma piyangosu düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili (Ceride-i Havadis' ten) iki gazete ilanı aynen şöyledir.

  "Bundan evvel cerideye derc ile beyan olduğundan herkesin malumu olduğu üzere Ayastefanoz'daki evler ve arsalar ve verilecek akçelerin piyangosu 273 senesi Cemaziyülevvelinin birinci günü Beyoğlu'nda tiyatroda çekilecektir. İşbu piyango on hisseye taksim olunup on numara kazanacaktır. Kazanılacak şeyin bahası dörtyüz yetmiş bir bin kuruşa baliğdir. Ermeni Katolik Milleti Batrikhanesi kefaleti ile müstakilen yevm-i mezkurda çekileceğinden kazanan numaraların sahipleri bilyetolarını batrikhaneye götürdüğü gibi bedeli kendisine teslim olunacaktır. Bu piyango bilyetolarının satılan başlı merkezi Beyoğlu' na doğru Galata Mevlevihanesi 'nin üst tarafı ve her bilyetosu beı kuruşa olarak on bilyeto birlikte alanlara bir bilyeto ziyade bila semen ita kılınacaktır ve kazanan numaralar cümle gazetelerde zikr ve beyan ile iadn ettirilecektir. "


  "Ayastefanoz Piyangosunun kazanan numaralarının beyanı

  009662 ilk kazanan bir ev

  130633 ikinci defada bir ev

  025992 üfüncü defada bir arsa

  068646 dördüncü defada kezalik bir arsa

  025079 beıinci defada kezalik arsa

  081896 altıncı defada kuruş

  008841 yedinci defada kuruş

  063659 sekizinci defada kuruş

  064294 dokuzuncu defada kuruş

  088992 onuncu defada kuruş

  Bu numaraların sahipleri biletlerini Ermeni Katolik Milleti Batrikhanesine götürüp kazandıkları şeyleri alacaklardır." 2. Meryem
  Bayan Üye

  esk,iden beri bu türk havacılık kurumuna toplanmadık bağış kalmadı kurban derisi dahil 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, Tayyare Piyangosu adı altında, düzenlenmekteydi.
+ Yorum Gönder