+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Ilk Türk Devletlerinin Dini Inanışları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ilk Türk Devletlerinin Dini Inanışları
  ilk türk devletlerinin dini inanışları neydi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ilk Türk Devletlerinin Dini Inanışları Nasildi


  Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyet'ten önceki dini Göktanrı diniydi Bu dine göre Türkler;
  * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı
  * Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından, ölülerini atı, eşyaları ve silahıyla birlikte gömüyorlardı
  * Cennet'e UÇMAĞ, cehenneme ise TAMU diyorlardı
  * Mezarlara ölünün, sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar BALBAL adı verilen küçük heykeller dikerlerdi İnanışa göre, yeniden dirilecek kişi atıyla cennete gidecek, ve öldürdüğü düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir
  * Ölüleri için YOĞ adı verilen cenaze törenleri yapar, ve ardından yas tutarlardı

  En eski Türk Dini : Türklerin eski devirlerinde Gök kutsal sayılmıştır
  Bunun yanında bazı dağ, ırmak, vadi gibi varlıklarda gizli güçlerin olduğuna inanıyorlardı
  Güneş ve Ay'da kutsal sayılmıştır

  Hun Dininin özellikleri :
  Dağ, vadi, göl gibi tabiattaki bazı varlıklar kutsallıklarını korumaya devam etmiştir
  Gök asıl tapılan unsur haline gelmiştir Gök için "Tengri" kelimesini kullanmışlardır
  Atalarının ruhlarını da kutsal kabul etmişlerdir
  Bu nedenle ataların mezarlarına dokunma savaş sebebi sayılmıştır
  İyi ve kötü ruhlara , fal ve büyüye inanmışlardır
  Ölülerin kötü ruhlardan kurtulması için uzun süre bekletmişlerdir
  Cesedin kokmasını önlemek amacıyla mumyalamışlardır

  Göktürklerde Din :
  Evrenin üst üste gelen katlardan oluştuğuna inanılmıştır
  Gök'ün onyedi, yerin altının ise yedi kattan oluştuğuna inanırlardı Bu ikisinin arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunurdu
  Tek tanrı inancına bu dönemde ulaşılmıştır Bütün evren göğün en üst katında oturan Tanrı'ya itaat ederdi
  Göktürkler Tanrı'ya "Türk Tanrısı" adını vererek onu millileştirmişlerdir
  Tanrı'ya ; Ugan , Bayat , Ulu Yaratgan da demişlerdir
  Bazı kutsal saydıkları yerlerde Tanrı'ya dua edip, kurban kesmişlerdir

  Uygurlarda Din :
  Önceleri Şamanizm' e inanmışlardır
  Bögü Kağan döneminde Mani dinini kabul ettiler * Orta Asya'da Türkler'de ilk kez göktanrı din inancı dışında başka bir dini kabul etmesi
  Doğu Türkistan Uygurları " Budizm " i dini inanç olarak benimsediler

  Hazarlarda Din :
  Önceleri Şamanizm'e inanıyorlardı
  Sonra devlet yöneticileri ve halkın bir bölümü " Museviliğe " inanmıştır
  Hazarlarda son derece geniş bir dini hoşgörü vardır Müslüman, Hristiyan, Musevi , Şaman dininden olanlar birlikte yaşamışlardır

  Kam ( Şaman - Baksı ) :
  Türklerin din adamlarına verdikleri isimdir Şamanlar ; fala bakar, büyücülük yapar, gelecekten haber verir , doktorluk yaparlardı * Diğer toplumlarda olduğu gibi ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmemişlerdir

  Yuğ :
  Ölü gömme törenine verilen isim Acılı bir şekilde törenlerini yaparlardı Yedi gün sürerdi Ölü ' nün silahları , eyeri , değerli eşyaları ve kurban edilen Atı mezara birlikte konurdu

  Balbal : Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar taşın mezarın kıyısına dikilmesi ile oluşan anıtlar ( Öbür dünyada hizmetlerini göreceği inancıyla bu taşları dikerlerdi)

  Kurgan :
  Türklerde mezarlara verilen isim

  Kam (Şaman) Dininden kalma geleneklerden :

  1 Evli çiftlerin üzerine para,buğday,şeker vb atılması ( Saçı ) ( Darısı başına deyimi )
  2 Kapı eşiğine basmama ( Ölen atalarının ruhlarının eşikte durduğuna inandıklarından)
  3 Sadaka verirken başa çevirme
  4 Türbe, ağaç ve mezarlara çaput bağlama
  5 Ölen kişinin evine yemek götürme

  Türklerin kabul ettiği dinler : Şamanizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık, Mazdeizm ( Zerdüştlük), Budizm, İslamiyet ( Çok geniş bir çevreye yayılmışlardır )

+ Yorum Gönder