+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Seferberlik Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Seferberlik Nedir
  Seferberlik Nedir ?

  Seferberlik Hakkında Bilgi

  Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir. (2941 Sayılı Seferberlik Savaş Hali Kanunu Md.:3)

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel amacı ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refahı,huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. (Anayasa-Md.:5)


  Bu maksatla, MSB.lığınca; Personel, Araç, Mal ve Hizmet kaynakları hakkında Silahlı Kuvvetler için gerekli bilgiler sağlanır ve ihtiyaçların yerinde , zamanında , yeterli ve sürekli olarak karşılanması için gerekli görülen tedbirler alınır.


  Cezai Hükümler: 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu hükümleri gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenlere bu kanunun 18. maddesinde belirtilen cezai hükümler (Altı aydan iki yıla kadar hapis ve para cezası) uygulanır.

  Barış zamanı: Savaş hâlinin kaldırılmasından yeni bir savaş hâli ilanına kadar geçen zamandır.

  Savaş hâli: Savaş ilânına karar verilmesinden bu hâlin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

  Seferberlik Hâli: Seferberlik uygulamasının başladığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

  Seferberliğin İlânı: Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

  Personel Seferberliği: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların olağan üstü bir durumda uygulanmasıdır.

  Erteleme : Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen millî harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan bazı personelin silah altına alınmasının veya lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.

  Lojistik Seferberlik: Silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikmal maddeleri ile tesisi bakım ve hizmetlerin hangilerinin barışta hangilerinin seferberlik ve savaş hallerinde temin edileceğinin planlanması.

  Araç Seferberliği: Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak her türlü kara, deniz, suyolu ve hava araçları ile özel nakliyat firmalarının tespiti, tahsisi, planlarının yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile tatbikatlarda denenmesi halinin tümüdür.

  Mal ve Hizmet Seferberliği: Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak mal ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, kaynakların tespiti ve tahsisi, protokollerin düzenlenmesi, planlamaların yapılması, ve bu hallerde uygulamaya konulması ile plan konusu hususların tatbikatlarda denenmesi faaliyetinin tümüdür.

  Sanayi Seferberliği: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayi ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat malzeme ve yedek parçaları ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin milli sanayi kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esaslar ve usulleri düzenlemektir.

  Sefer Görev Emri (SGE): Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

  turk asker21.JPG
  ASKERLİK ÇAĞI

  Başlama Tarihi

  20 Yaşına Girdiği Yılın Ocak Ayının

  Birinci Günü Başlar.

  Bitim Tarihi

  Erbaş ve Erlerde;

  Yükümlünün 41 Yaşına

  Girdiği Yılın Ocak Ayının Birinci Gününe,

  Subay ve Astsubaylarda;

  Rütbelerine Göre

  41-60 Yaşına Kadar Devam Eder.

  Araç: Motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri, lastik tekerlekli traktörler ve her çeşit kara, deniz su yolu ve hava ulaştırma taşıtlarıdır.

  Araç Sefer Görev Emri (SGE): Kara, deniz ve hava trafiğine dahil motorlu bir araç veya müteharrik makinenin seferberlik halinde alacağı görevi ve yerini gösteren araca ait belgedir. Bu belgeden doğan sorumluluk ve mükellefiyet, aracı son elinde bulunduran araç sahibine aittir.

  Tahsis: Bakanlıkların kuruluş ve kontrolünde bulunan kuruluşlara ait her çeşit araç, mal ve hizmetin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK.) seferberlik ve savaş hali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istenilen yer ve zamanda TSK.nin emrine verilmesidir.

  Mal: Bir kimsenin veya kuruluşun mülkiyeti altında bulunan, menkul veya gayrimenkul varlıkların bütünüdür.

  Hizmet : İhtiyaçların karşılanması için belirli bir süre içerisinde ve bir emek neticesinde gerçekleştirilen üretim, bakım, ulaştırma, inşaat, düzenleme, tertipleme, kullanılmaya hazır hale getirme, bir görevi sevk ve idare etme ve benzeri faaliyetler neticesinde elde edilen belirli bir etki veya sonuçtur.

  Kaynak : Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla gerçek kişilere ait tesisler, araçlar, insan gücü ve bunlar tarafından üretilen her türlü mal ve hizmetlerdir.

  İkmal : Bir komutanlığın donatımı, bakım ve harekatı için ihtiyaç duyulan maddelerin, istenilen nitelik ve nicelikte, istenen yerde hazır bulundurulması amacıyla ihtiyaçların tespiti, tedariki, depolanması, dağıtım, depodayken bakım ve kurtarılması ile HEK’e ayrılması işlemidir.

  Protokol : İki veya daha çok kamu kuruluşunun,seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri işlemlerle ilgili belgedir.

  Sözleşme : Bir kamu kurum veya kuruluşuyla gerçek veya tüzel kişilerin seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri her türlü işlemleri gösteren belgedir.
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin oluşması durumunda ülkede ki tüm mevcut güç ve kaynakların kullanılması için tüm ülkede genel seferberlik ilan edilir. Kısmi seferberlikte ülkenin bazı yerinde olan ve tüm güç kaynaklarının kullanılmasına gerek olmayan durumda ilan edilir.
+ Yorum Gönder


seferberlik nedir,  seferberliği kim ilan eder,  seferberlik emrini kim verir,  seferberlik kimlere verilir,  milli seferberlik nedir,  seferberlik emri kimlere verilir