+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Azil Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Azil Nedir- Tarihi Sözlük
  Azil Nedir- Tarihi Sözlük

  Azil Nedir- Tarihi Sözlük anlamı  Azil

  Görevlinin, yetkili makam tarafından görevine son verilmesidir.
  Tayin ve azil aynı olmakla beraber birbirine karşıt sonuçlar doğurur. Biri görev verir, diğeri görevden alır. Bu bakımdan azil yetkisinin tayin eden makamda bulunması tabiidir.
  Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek idarecileri arasında sıkça rastlanan azil, devlet düzeni yönünden önemli bir hatayı gerektiren suçlarda uygulanmıştır. Azl ile birlikte azlolunanın hayatına da son verilebilirdi.
 2. Ezlem
  Üye

  Görevine son vermek yani azletmek anlamında kullanılmaktadır.Genellikle bir üst makam veya amiri tarafından görevini iyi yapmaması veyahut kötüye kullanması durumlarında olur.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Azil nedir

  Azil, bir kimseye verilen temsil yetkisinin geri alınması ya da bir memurun yönetsel bir kararla memurluk mesleğinden çıkarılmasıdır. Borçlar hukukunda bir kimseye tek yanlı bir hukuksal işlemle tanınan temsil yetkisi, gene tek yanlı bir işlemle bu yetkiyi veren tarafından azil yoluyla geri alınabilir. Azil, Borçlar Kanunu’nun (BK) 34. madde*sinde düzenlenmiş olan temsilin kaldırılma*sından farklı olarak, temsil ilişkisine son vermeyip yalnızca temsilcinin şahsına yöne*lik bir işlemdir. Azledilen bir temsilci yerine başka biri atanabilir. Temsilcinin azline ilişkin işlem için yasa belli bir biçim koşulu öngörmemiştir. Elinde yetki belgesi bulu*nan temsilci, azil nedeniyle görevi sona erince, onu temsil edilene geri vermek ya da mahkemeye yatırmak zorundadır (BK m. 36). Bir kimseyi uygun olmayan bir zaman*da temsilcilikten azleden, onun zararını ödemekle yükümlüdür.

  İdare hukukunda azil, memurlardan me*mur sıfat ve yetkilerini kaldıran ve onları memur statüsünden çıkaran bir işlemdir. 788 sayılı Memurin Kanunu’na kadar, üste azil konusunda mutlak bir yetki verilmişti. Memurin Kanunu’nun 59. maddesi yönetsel yoldan azli kaldırmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da yönetsel yoldan azle yer vermemiştir.

+ Yorum Gönder


azil nedir