+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Mütesellim Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Mütesellim Nedir- Tarihi Sözlük
  Mütesellim nedir


  Osmanlı İmparatorluğu'nda taşra görevlerine beylerbeyi, sancakbeyi, muhafız vs. olarak tayin edilen vezir veya beylerin görevlerini teslim almak üzere, kendi hareketlerinden önce gönderdiği memur, vali vekili.
  Mütesellim doğrudan doğruya, teslim alacağı göreve tayin edilen tarafından vazifelendirilir ve söz konusu görevi asıl sorumlu ve yetkili adına halefinden devralırdı. Bir çeşit vekil olan mütesellimlerin memuriyetleri hükumet merkezinde tasdik olunurdu. Bunların azil ve tayinleri, sicilleri ile ilgili defterler reisülküttab kaleminde işlem görürdü. XVII. yüzyıldan itibaren mazul vezirler ve mevali, kendilerine tahsis edilen has veya arpalığa gitmeyip, İstanbul'da ikamet imkanı buldukları takdirde, bu yerlerin kendilerine ayrılan gelirlerini toplamak ve bakımlarını kontrol etmek üzere görevlendirdikleri vergi memurları da mütesellim adını taşımakta idiler. Sultan II. Mahmud devrinde 1826'dan sonra iller idaresinin tasfiyesinde Mütesellimlik ortadan kaldırılmış, merkezi sistem hakim kılınmıştır.
 2. Zahra
  Üye

  Mütesellimin bir anlamı teslim edilen şeyi kabul edip alan kişiye denir diğer bir anlamı ise, Osmanlı Devleti döneminde Tanzimattan önce Beylerbeylerinin ve sancak beylerinin kendi adlarına kaza ve vilayetleri korumakla görevlendirdikleri kişilerdir.
+ Yorum Gönder


mütesellimlik,  mütesellimlik nedir,  mütesellim ne demek,  mütesellimlik nedir tarih