+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi
  Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi

  Tanzimat Fermanı hakkında ansiklopedik bilgi  Tanzimat Fermanı

  19. yüzyılın başlarında Osmanlı'da yeniliklere hız verildi. 1831'de ilk resmî gazete Takvim-i Vekâyi çıkarıldı, daimî elçilikler yeniden devreye sokuldu. Avrupa devletlerinde olduğu gibi bakanlıklar kuruldu, bütün bu faaliyetler sonucu yenilik hareketi yeni bir güç kazandı, yeni bir nesil oluşmaya başladı. Bu neslin temsilcisi Mustafa Reşit Paşa oldu. Paris elçiliğine gönderilmiş olan Mustafa Reşit Paşa, padişahın üzerinde etkili oldu. Reşit Paşa Avrupa'da gördüğü parlamenter yönetimi savunuyordu. II. Mahmut 1837'de onu Dış İşleri Bakanlığına tayin edince ıslahat hareketlerine hız verdi. Bu sırada Mısır meselesi yine patlak vermişti. Padişah bu meselenin çözümü için Reşit Paşa'yı 1838'de tekrar elçi olarak İngiltere'ye gönderdi. Reşit Paşa'nın Avrupa'da bulunduğu sırada Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında yeniden harp başladı. Nizip'te ortaya çıkan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. II. Mahmut bu yenilginin haberini alamadan yaşamını yitirdi, yerine çok genç olan ve ıslahat fikirlerini savunan Abdülmecit, padişah olarak geçti.

  Sultan Abdülmecit, Londra'da elçilik yapan Mustafa Reşit Paşa'yı Hariciye nazırı yaptı. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti olabilmesi için Avrupa'daki hukuk ve yönetim alanıyla toplumsal alandaki yenilikleri uygulamanın gerekliliğine inanan Mustafa Reşit Paşa, bir ıslahat programı hazırladı. Dört ay kadar bir hazırlık aşamasından sonra Reşit Paşa, genç padişahı Tanzimat Fermanı'nı ilân etmeye ikna etti. Reşit Paşa, Tanzimat Fermanı'nı padişah, devlet adamları, yabancı elçiler ve halk huzurunda 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda okudu. Bu yüzden bu fermana "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" da denir. Böylece Tanzimat Dönemi başlamış oldu.

  "Tanzimat", düzeltmeler, düzenlememeler, demektir. Geniş anlamıyla "tanzimat", Osmanlı devlet yapısında ve devlet-toplum ilişkilerinde yapılan düzenlemeleri kapsar. Başta Mustafa Reşit Paşa ve dönemin aydınları, yönetim ve eğitim alanıyla askeri sistemde geri kalan Osmanlı Devleti'ne yeni bir düzen vermek, devleti modernleştirmek için Tanzimat'ı ilan etmiştir. Tanzimat dönemi, modernleşme tarihimizde bir dönüm noktasıdır.

  Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri

  Mısır Valisi

  Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak

  Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek


  Fransız İhtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak

  Gayri Müslümleri devlete bağlamak

  Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fermanda yer alan başlıca konular:

  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,

  Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır))

  Vergide adalet,

  Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,

  Rüşvetin ortadan kaldırılması,

  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

  Bu ferman sayesinde

  padişahların yetkileri

  meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp

  bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve

  cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

  II. Mahmut'un saltanatının ikinci döneminde yoğunlaşan reformlara resmi bir bildiriyle hukuki biçim verme talebi sık sık dile getirildi. Ancak iç siyasi dengeler nedeniyle bu işlem uzun süre ertelendi.


  1 Temmuz

  1839'da II. Mahmut'un ölümü ve

  Abdülmecit'in tahta çıkmasından hemen sonra sadrazamlığa reform taraftarı

  Mehmet Hüsrev Paşa getirildi. Ağustos ayında yurda dönen Londra büyükelçisi ve

  Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, 17 yaşındaki padişahı ikna ederek Tanzimat deklarasyonunun kabulünü sağladı.

  3 Kasım

  1839 günü Saray müştemilatı içerisinde yer alan

  Gülhane bahçesinde okunan bir Hatt-ı Şerif ("padişah yazısı") ile Tanzimat-ı Hayriye ("hayırlı düzenlemeler") ilan edildi. Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden biri olan bu metin, okunduğu yerden ötürü Gülhane Fermanı ve içeriğinden ötürü Tanzimat Fermanı adıyla da anılır.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Doğrultusunda Yapılan Yenilikler nelerdir

  * Tanzimat Fermanıyla öncelikle yönetim ve hukuk, ayrıca adliye, maliye, askerlik ve eğitimde yenilikler ya*pılmıştır.
  * Yasaları hazırlama görevi Meclis-i Ahkâmı Adliye‘ye verildi.
  * Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve Şura-yı Devlet (Danış*tay) kuruldu.
  * Avrupa hukukundan da yararlanılarak ceza yasası, memurlar ve ticaret yasaları çıkarıldı.
  * Askerlik, herkes için zorunlu hâle getirildi.
  * İltizam usulü kaldırılarak vergiler tahsildar denilen devlet memurlarınca toplanmaya başlandı.
  * Memleket yönetim bakımından il (vilayet), sancak, kaza (ilçe), nahiye (bucak) köy birimlerine ayrıldı. Eyalet kal*dırıldı.
  * İllerde valiye yardımcı olmak üzere, üyelerinin bir bölü*mü halk tarafından seçilen "il meclisi" kuruldu.
  * Arazi kanunu çıkarıldı (1858), toprak mülkiyeti yaygın*laştırıldı.
  * İlk banka 1847′de Bank-ı Dersaadet adıyla kuruldu.
  * Osmanlı Bankası kuruldu (1856).
  * İlk kâğıt para bastırıldı (1840) (Kaime).
  * Mecidiye adı verilen madeni para bastırıldı.
  * Avrupa’dan ilk borç para alındı (1854).
+ Yorum Gönder


tanzimat fermanı hakkında bilgi,  tanzimat fermanı ansiklopedik bilgi,  tanzimat fermanı hakkında kısaca bilgi,  tanzimat fermanı geniş bilgi,  tanzimat fermanı hakkında kısa bilgi