+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda çanakkale savaşı bölük kumandanı raporları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  çanakkale savaşı bölük kumandanı raporları
  çanakkale savaşı bölük kumandanı raporları
  canakkale savasi1111.jpg

  Vukuat

  31.5.1914
  Mahal: Gelibolu Feneri
  Saat:8
  Fırkamızın piyade adayları ile kolordu mıntıkasındaki İstihkam ve ağır topçu kıtaları, bugünden itibaren, seferberlik emrini almıştır. Varış dakikasının bildirilmesi istenmiş ve tebliğ olunmuştur.

  Mülahazalar
  Tabur, seferberlik emrini, 31.5.1914 günü öğleden sonra saat 7'de almıştır. Bölüklere saat 7:30'da tebliğ edilmiş ve Yeniköy'deki müfreze Zabitliğine bildirilmiştir.

  Alaya, ayrıca malumat verilmiştir. Tabur, ordugahını, hastane civarındaki sırtlarda kurmak için hazırlıkta bulunmuş ve gereken yerlere işaret konulmuştur.

  Bölüklerden, sefer durumu için gerekli malzemelerin bir cetveli istenmiş ve alaydan bu malzemeler istenmiştir. Parti parti gelen hayvanların noksanlarının, ayrıca bir cetvelinin düzenlenmesine iaşe memuru Kamil Efendi atanmıştır.

  Alayın emri üzerine, 3. Bölükten Mülazımevvel Asım Efendi kumandasında 10 erlik müfreze Yeniköy'e yerleştirilmiştir.


  Vukuat

  1.6.1914
  Mahal: Gelibolu Feneri
  Alaydan/607
  Yunan donanmasının, Limni civarında bulunduğu ve bazı tayyarelerinin görülmesi üzerine, alayın her an için bir çıkartma hareketine karşı koymak üzere hazır bulunması, fırka kumandanlığından, şifreli telk emredilmiştir. Buna karşın gereken yerlere gözetleme postaları konulmuştur. Malumat edinilmesi tebliğ olunur.

  Vukuat
  3.6.1914 ve 4.6.1914
  Mahal: Gelibolu Feneri
  Saat: 8
  Alaydan/607
  Bütün kolordunun da seferberliği ilan edildiği ve 21 Mayısın, bunun başlangıcı olduğu, ordu kumandanlığının tel emri gereği olduğu tebliğ olunur.

  Mülahazalar

  Alaydan, tabur için gerekli olan çadır ve diğer malzemeler istenmiştir. Bilenmemiş kasaturaların bilenmesi için tabur tüfekçisine emir verilmiş ve işe başlamıştır.
  Bölük ve taburun, savaş ve ağırlık numuneleri kıtalara verilmiştir.

  Vukuat

  5.6.1914
  Mahal: Gelibolu Feneri
  Alaydan/624
  Ordunun sefer durumuna geçmesine irade-i seniye-i hazreti padişahi
  şerefsudur buyurulmuş olmakla, erat ve zabitlerin öteki günler gibi yemek yemeleri, Harbiye Nezaretinin tebligatına istinaden ordu kumandanlığından tebliği edilmiştir.

  Mülahazalar

  Tabur, hastane civarındaki ordugah yerine taşınmıştır.

  Vukuat
  6.6.1914
  Mahal: Hastane Sırtı
  Alaydan/631
  Başkumandanlık ihdas edilerek, Harbiye Nazırı Paşa, bu yüksek
  göreve, Liman Paşa da 1. Ordu Müfettişliğine tayin edilmişlerdir.

  Mülahazalar

  Alaydan alınan malzemeler, bölüklere dağıtılmıştır.

  Vukuat
  7.6.1914
  Mahal: Hastane Sırtı
  Alaydan/635
  Seferberlik dolayısıyla, diğer yerlerdeki kıtalara tayin edilen ve kendilerine seferi görevler verilen zabitler ve memurlar dışında, hiçbir zabit ve memurun, izinle ve vazifeyle bir yere gönderilmemesi istenmiştir.

  Vukuat

  2.6.1914
  Mahal: Gelibolu Feneri
  Saat:8
  Alaydan/750
  İrade-i Seniye Sureti
  Sevgili vatanımızın, barış ve iyilik içerisinde kalkınmasına çalışırken, Avrupa'da büyük bir harp başladı. Allah'ın yardımıyla, kutsal haklarımızı korumak için bütün evlatlarımızı silah başına çağırdım.

  Seferberliğin daha haftası bitmeden o kadar çok gençler silah altına girdi ki, ordunun ilk ihtiyacı doldu. Milletin gösterdiği bu gayret ve hamiyetten fevkalade duygulandım. Gerektiğinde tekrar silah başına çağrılmak üzere, şimdilik talim görmemiş yaşlılardan fazla olanlarına izin verilmesi fermanını verdim. Memleketine gidenler, silah altında kalan kardeşlerinin tarlalarını, işlerini görsünler. Devlet sulh içinde yaşamak istiyor. Gerçek hami ulu Allah'ın yardımı ve şanlı peygamberimizin yardımı, milletin gayret ve hamiyeti ile yurdun bağımsızlığını koruyabileceğimize eminim. Bütün evlatlarıma selam ederim. Er evlatlarım, büyüklerin sözünü, sözüm gibi bilerek, canla başla, her işte sarsılmaz bir itaat göstermelerini ve ölüme karşı bile bir vücut gibi gitmelerini isterim. Allah yolunda atalarımız gibi metanetle çalışacak olan ordunun görevini hakkıyla yapacağına eminim. Cenab-ı Allah, her hususta yardımcınız olsun.

  BAŞKUMANDANLIK VEKİLİ PAŞA HAZRETLERİNİN TEBLİGAT SURETİ

  Sevgili büyük başkumandanımız, şanlı halifemiz efendimiz hazretlerinin, yüksek emirlerini tebliği ediyorum. Şu bir hafta içinde, milletin ve ordunun, halifelik katının memnunluğunu çekecek derecede gösterdiği gayret ve hamiyeti, ordumuzun geleceğinin, selametinin hayırlı bir işareti olarak görüyorum. Sırasında ordunun, Balkan Harbinin kara kıresini temizlemek için Allah'ın himayesine sığınarak, büyük hakanımızın emirleri istikametinde canla başla en büyük fedakarlıklar yapmak zorundadır. Kutsal halifeliğin ve Osmanlılığın ölmezliği, ordunun vazifesini yapmakta gösterdiği liyakat ve fedakarlığa bağlıdır. Her zabit ve her er bilmelidir ki, emirsiz bir adım gerilemek, kendisinin, devlet ve milletin mahvına sebep olur. Ordu ve millet için, ölüm geride kurtuluş ve mutluluk ileridedir. Düşman, top ve tüfeğiyle ne kadar dehşet saçarsa saçsın daima ileri gitmeyi düşünmeliyiz. Çünkü tekrar ediyorum ki, maddi ve manevi mutluluk ancak ileridedir. Her zabit ve her er kendi kendine düşünerek tereddütsüz iyi hareket etmeye azmeder ve büyük Allah'ın yardımına pak bir iman ile gönül bağlayarak ileri giderse şanlı babalarımız gibi ordumuzun da muzaffer olacağına eminim.

  Mıntıka Emri, No:6
  - Düşmanın karaya asker çıkartma teşebbüsünü zamanında öğrenip çıkartmaya mani olmak ve çıkanları atmak için tarassuda vazifeli kıtaların, birbirleri arasında ve geri ile haberleşme ve irtibatı en emin ve hızlı vasıtalarla sağlamaları ve telefon ve helyoğrar olmayan yerlerde, katranlı ve gazlı meşalelerle işareti kararlaştırarak, ot ve çalı yolarak, düşmanın karaya asker çıkarmaya başladığı zaman, birbirlerinin ve merkezin haberdar edilmesi gerekir.
  Vukuat
  9.8.1914
  Mahal: Fener
  Suret:
  Boğazın önemi bakımından bir ihtiyat tedbiri olmak üzere aşağıdaki maddelerin tatbiki ve iyi muhafazasında mütemadiyen itina gösterilecektir.

  1- a) Boğaz ve adalar denizi ile karşı körfeze nazır olan kasaba, köy, çiftlik ve binalarda geceleyin ışık bulundurulmayacaktır. Bu yasak kışla ve ordugahlar hakkında da geçerli olup deniz istikametindeki pencereler, perde ile örtülecektir. Her mıntıka kumandanı, mıntıkası içindeki hususi ve askeri ikamet mahallerinin bu maddeye riayet edip etmediğini tetkik edecek, uygun hale getirecektir. Aksi halde mesuldur.
  b) Eski yasak dahilinde, geceleyin Boğazda gezilmeyecektir. Limanda bulunan gemiler hiçbir ışık göstermeyecektir. Nöbetçi bulunan gemiler, karada bir ışık gördüğü zaman, hemen o yer hükümetine haber vermek ve denizdeki vaziyeti tetkik edip, yasaklamak vazifesiyle mesuldur.

  2- Her mıntıka kumandanı kendisine ait olmayan karşı ve civar mıntıkalarda da, emre ters bir hareket gördüğünde, hemen telefonla o mıntıka kumandanına haber vererek harketin yapılmasını engellemeye çalışacaktır.

  3- Askeriyece görülecek lüzum üzerine, geceleyin liman içinde gidiş geliş için, nöbetçi torpidosuna malumat verilecektir.

  Vukuat
  30.8.1914
  Mahal: Gelibolu Yenihan
  Suret
  1- Ruslar, talim için Karadeniz'de bulunan filomuza bugün hücum ettiler. Şimdiye kadar Ruslardan bir gambot ile bir torpil gemisi batırılmış ve 3 zabit ile 23 esir alınmıştır. Bizden hiçbir zayiat yoktur.

  2- 7.Fırkadan makinalı tüfek bölüğüne sahip bir piyade alayı ve bir dağ taburu ve hafif cephane kolu yarın Gelibolu'ya çıkacaktır. Bu alayın çıkmasını kolaylaştırmak için gerekli tedbirler bu akşamdan tarafınızdan alınmalıdır.

  3- Kıtalara, bayram dolayısıyla erat ve zabitlere izin verilmeyecek ve verilmiş varsa, kıtasınca yerine telgraf çekilerek hemen çağrılacaktır.
  4- Vaziyet, son derece önem kazanmıştır. Daima vazife yapmaya hazır bulunacaktır. Bayram merasiminden vazgeçilmiştir.

  58 Numaralı Günlük Emre Lahika
  Rus, İngiliz, Fransız, Belçika, Sırp, Japon, Karadağ hükümetleri bizimle siyasal ilişkilerimizi kestiler. 1.9.1914 sabahı Ruslarla Kafkasya sınırında savaş başladı. İngilizler İzmir, Alcabe taraflarında çatışmaya başladılar. Buna göre bu devletlerle harp halindeyiz. Her ordu v.s. kumandanı şimdiye kadar yapılan tebliğlerle belirtilen harp vazifelerini yapmakta serbesttirler.
  Müstahkem Mevki Kumandanı
  Albay Cevat

  Vukuat
  25.2.1915
  Perşembe günü
  Güneş batmadan önce 11:00
  Tabur emri,
  1 4. Bölükler Kumandanlıklarına
  1- Düşman, Boğazı bombardımana başlamıştır.
  2- Savaş gemisi ve taşıma gemisi görüldüğü zaman, mevziin işgal ve savunulması için şimdiden hazır durumda bulunulması gerektir.

  2. Bölükler Kumandanlıklarına:
  1- Düşman, Boğazı bombardımana başlamıştır.
  2- Şimdi, müfreze kumandanlıklarından telefonla alınan emirle, birinci taburun Ağıldere'deki bölüğünün, emir ve kumandası üzerinize alarak, düşman savaş ve nakil gemileri oralara doğru ilerlediği zaman Ağıldere ve Arıburnu'nu müdafaa ediniz.
  3- Dağ bataryası mevziine girince, müdafaasıyla, Ağıldere'deki bölük kumandana, kumandanız altında bulunduğun bildiriniz.
  Binabaşı

  1.3.1915
  Mahal : Kabatepe
  Bölükler Komutanlıklarına
  Müfreze emrinin sureti, yukarıya çıkarıldı. Malumat edinilmekle beraber, fevkalade tetikte ve uyanık bulunarak, düşman gemilerinin yaklaşmasında hemen gerekli tertibatın alınması ve mevziin kahramanca savunulmasıyla, hiçbir düşman erinin karaya ayak bastırılmaması.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Binbaşı

  25.4.1915
  Mahal: Kabatepe
  9. Fırka Kumandanlığına
  Kabatepe'nin, kuzey ve güneyi, Arıburnu ve Ağıldere aralarında düşman bir çok nakliye aracı ile harp gemisi görülmektedir. Düşmanın, Arıburnu'na bir miktar asker çıkardığı, bölük kumandanlıgından bildiriliyor. Düşman hareketlerinin ciddi olduğı anlaşılmakla, buralarını takviye etmeye katiyetle lüzum görüldüğünü arz olur.
  Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
  Binbaşı
  25.4.1915
  Mahal: Kabatepe
  9. Fırka Kumandanlığına
  Arıburnu'nu bir takımla takviye ettim, Bir takım, Kabatepe'nin kuzeyindeki siperleri tutmuştur. Geride bir takım kuvvet vardır. Bunu da Kabatepe'nin güney sahilini tutmak üzere bulunduruyorum. Arıburnu ile irtibat kurmak için, ara yerdeki takımlara emir verilmiş ve alınacak malumat arz edecektir.
  Binbaşı
  25.4.1915
  Mahal: Kabatepe
  9. Fırka Kumandanlığına
  Şimdi Arıburnu'ndan aldığım haberde, düşmanın, Ağıldere ve Arıburnu'na çıkarma hareketi yaptığı ve bölüğün Kocaçimen dağına çekilmede zorunda kaldığı ve bölük kumandanı ile bir mülazım saninin ve bir başçavuş, selüz kadar etrafın yaralı olduğu anlaşılmıştı. Bölüğün Kocaçimen dağında düşmana direnmekte olduğu arz olunur.
  Vukuat
  2.5.1915
  Mahal: Kanlısırt
  Solkanat Kumandanlığı
  1. Taburun şimdiye kadar toplanabilen silahendaz sayısı 306 erle, iki mülazımsani, bir asteğmendir.
  2. İki bölüğe bölünerek düzenin sağlandığı ve cephane noksanlıklarının tamamlandığı arz olunur.
  Binbaşı
  Vukuat
  6.5.1915
  Mahal: Kanlısırt
  Solkanat Kumandanlığı
  Biri şarapnelden, öteki yemek almaya giderken ve bir başkası da yiyecek getirirken üç erin yaralandığı arz olunur. Binbaşı

  Vukuat
  8.8.1915
  Saat 6:45'den sonra
  27.Alay Kumandanlığına
  1- Düşmanın vaziyetinde bir değişiklik yoktur.
  2- Cephede tek tük ateş ve hafif mitralyöz ateşi vardır.
  3- Bir şehitle dört yaralıdan başka vukuat olmadığı arz olunur.
  27. Alay 2. Tabur Kumandanı
  Binbaşı

  MAKAM/BİRLİK RÜTBE ADI VE SOYADI
  3.KOLORDU KOMUTANI
  3.Kolordu Kur. Bşk.
  3. Kolordu Hrk. Ş. Md.
  3.Kolordu Kurmayı
  9.TÜMEN KOMUTANI
  9.Tümen Kur. Bşk.
  27.Alay Komutanı
  1.Tabur Komutanı
  2.Tabur Komutanı
  3.Tabur Komutanı
  19.TÜMEN KOMUTANI
  19.Tümen Kur. Bşk.
  57.Alay Komutanı
  1. Tabur Komutanı
  2. Tabur Komutanı
  3. Tabur Komutanı
  72. Alay Komutanı
  72. Alay Komutanı
  39. Topçu Alay Komutanı Tuğgeneral
  Yarbay
  Binbaşı
  Yüzbaşı
  Albay
  Binbaşı
  Yarbay
  Yüzbaşı
  Binbaşı
  Yüzbaşı
  Yarbay
  Binbaşı
  Binbaşı
  Yüzbaşı
  Yüzbaşı
  Yüzbaşı
  Binbaşı
  Yarbay
  Binbaşı
  Esat paşa (Kor. BÜLKAT)
  Fahrettin (Org. ALTAY)
  Ohrili Kemal
  Burhanettin
  Halil Sami
  Hulusi (Albay CONK)
  Mehmet Şefik (Albay AKER)
  Malatyalı İbrahim
  İsmet
  Halis (ATAKSOR)
  Mustafa Kemal (Mrş. ATATÜRK)
  İzzettin (Org. ÇALIŞLAR)
  Avni (ARIBURNU)
  A.Zeki (Tümg. SOYDEMİR)
  Ata
  Hayri
  Mehmet Münir
  Saip
  Halil Kemal
+ Yorum Gönder


çanakkale savaşı raporu