+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Macaristan Kralının Elçisi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Macaristan Kralının Elçisi Hakkında Bilgi
  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Macaristan Kralının Elçisi Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Macaristan Kralının Elçisi İle İlgili Bilgi


  İstanbul muhasarasının sonlarına doğru (25, 26 Mayıs) bir Macar heyeti Osmanlı karargâhına geldi. Bu heyet ile Jan Hunyad'ın naiplikten çekilerek genç kıral Ladislas'ın kıral olduğu bildiriliyordu. Bu münasibetle Jan Hunyad Sultan Mehmed'le üç sene müddetle yapmış olduğu mütareke, idareyi kirala devretmesi münasibetiyle imzalamış olduğu ahidnâmeyi geri istiyor ve Osmanlı hükümdarının ahidnâmesini de iade ediyordu.

  Macar murahhası vezir-i âzam ve onun yanında bulunan iki vezirle görüştü; sefir efendisinden aldığı talimat üzerine İstanbul muhasarasının kaldırılmasını pâdişâhtan rica etti ve aksi halde Macarların, Rumlar lehine hareket edeceklerini beyan eyledi; Macar murahhası bundan başka batı devletlerine âid bir filonun da imparatorun yardımına gelmekte olduğunu da söyledi; Macar heyetinin gelmesi ve Macarların Rumlara yardım edeceği ve donanma geleceği şayiası yayılarak dedikodu başladı .

  26 Ocak 1453'de Venedik Cumhuriyetinin İmparatorla aktetmiş olduğu muahede mucibince cumhuriyet, adalar denizindeki donanmasiyle yardımı imzalamış ve henüz donanması gelmemiş fakat İmparator, yardımın acele yapılması için Venedik'in Akdeniz kumandanı Loredano'ya haber göndermişti kiMacar elçisinin Batı filosu dediği bu olacaktır.
+ Yorum Gönder