+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Oğuz Boyu Ve Selçukluların Kuruluşu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Oğuz Boyu Ve Selçukluların Kuruluşu Hakkında Bilgi
  Oğuz Boyu ve Selçukluların Kuruluşu hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Oğuz Boyu Ve Selçukluların Kuruluşu

  Oğuzlar X. asırda Hazar denizinin doğusundan itibaren Sirderya
  (Seyhun)nın orta mecralarına kadar uzanan sahalarda yaşıyorlardı.
  Meselâ Hazar denizinin Güney-Doğu sahilinde bulunan Curcân Oğuzların
  elinde bulunduğu gibi, Sirderya havzasında bulunan Fârâb ve Ispîcâb da
  Oğuzların hâkimiyeti altında idi.
  Oğuzları n Batısında Türk Hazarler ve Bulgarlar, Doğusunda
  Karluklar, Kuzeyinde Kimekler vardı; Güneyinde ise İslâm dünyası
  bulunuyordu.
  Şu halde Oğuzları , her üç taraftan aynı soydan olan
  Türkler çeviriyorlardı. Buna mukabil onlar, sadece Güneyde, din, ırk
  ve medeniyet bakımından kendilerinden farklı başka bir kavim, İran
  kavmi ile komşu idiler
  1
  .
  Bu Oğuzların başında Yabgu- unvanını taşıyan bir hükümdarın
  bulunduğunu bildiğimiz halde, devletin mahiyeti hakkında fazla malû*
  matımız yoktur: Meselâ yapılan bazı denemelere rağmen
  2 bu Oğuzlar
  devletinin başka bir siyasî teşekküle tâbi olup olmadığı, henüz kat'i olarak
  tesbit edilemediği gibi, müstakil bir hüviyete sahip bulunup bulunmadığı
  da münakaşalıdır3
  .

+ Yorum Gönder