+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve İslamiyete Hizmetleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve İslamiyete Hizmetleri Hakkında Bilgi
  Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslamiyete Hizmetleri Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve İslamiyete Hizmetleri

  Türklerin İslamiyeti Kabulü


  Türkler tarihleri boyunca pek epey din ve inanış biçimini benimsemiştir.yalnız bu dinler içerisinde en epey Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır.1 toplumun sahip olduğu dini;sanatını,geleceğini,giyim kuşamını,ahlak yapısını,zevklerini,dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir.Bu nedenle din değiştirmek hayli zordur.8 yy. birlikte 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası bi şekilde iki bölümde incelemişlerdir.

  Türk-Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında mekan almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü birlikte sonuçlandı.Bu savaştan sonraları Türk-Arap ilişkileri müspet yönde gelişti.Bu hadise Orta Asyanın kaderini değiştirirken,Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde de etken oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında mekan alan Karluklar on.yydan itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul ettiler.

  Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri:

  ▪İslamiyet’in yayılmasında etkili oldular.
  ▪Haçlı seferlerine başarıyla karşı koydular.
  ▪Halifeliği dış tehlikelere karşı korudular
  ▪İslam ülkelerinde bilimin gelişmesini sağladılar. ▪Karahanlı Devleti, Karluk, Yağma ve Çiğil adlı Türk boylarından meydana gelmekteydi.
  ▪Bilge Kül Kadir Han tarafından Batı Türkistan da kurulmuştur.
  ▪Satuk Buğra Han zamanın da İslamiyet’i kabul ettiler. Karahanlılar ilk Türk Müslüman devletidir.
  ▪Karahanlılar, Gazneliler ile birleşerek Samanoğullarına son verdiler. Gazneliler ile de mücadele etmişlerse de yenilmişlerdir.
  ▪ İlk ticari amaçlı kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır.

  ▪ Resmi dil olarak Türkçe’yi kullanmışlardır.
  ▪Türk İslam Tarihine ait ilk edebi eserler, bu dönemde ortaya çıkmıştır.

  Eser Yazarı
  -Kutadgu Bilig ————-Yusuf Has Hacip
  -Divan-ı Hikmet ———–Ahmet Yesevi
  -Divan-ı Lügat-i Türk —–Kaşgarlı Mahmut
  -Atabet-ül Hakayık ——–Edip Ahmet Yükneki

  ▪Devletin en parlak zamanı, Yusuf Kadir Han zamanıdır.
  ▪Yusuf Kadir Han’ın ölümünden sonra devlet Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
  ▪Doğu Karahanlılara Karahitaylar, Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son vermiştir.

+ Yorum Gönder