+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türk Tarihi Kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Tarihi Kronolojisi
  Türk Tarihi Kronolojisi

  Türk Tarihi İle İlgili Bilgi


  M.Ö
  318: Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
  220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
  214: Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
  209: Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
  174: Mete'nin vefatı.
  60: İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
  58: Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
  36: Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
  18: Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.
  0: Hz. İsa'nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcı.

  M.S
  48: Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
  150: Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
  216: Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.
  224: Sasani Devleti'nin kurulması.
  313: Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
  375: Kavimler Göçü.
  395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
  434: Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
  447: Attila'nın Doğu Roma Seferi.
  451: Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
  452: Attila'nın İtalya Seferi.
  453: Attila'nın vefatı.
  476: Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.
  552: Göktürk Devleti'nin kurulması.


  557: Akhunlar Devleti'nin yıkılması.

  582: Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
  630: Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
  681: İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
  711: Tarık Bin Ziyad'ın İspanya'nın çıkması.
  732: Puvatya Savaşı.
  744: İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
  751: Talas Savaşı.
  805: Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
  840: Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
  868: Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
  875: Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
  905: Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.
  935: Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
  963: Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
  969: Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
  999: Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
  1007: Selçuk Bey'in vefatı.
  1015: Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
  1040: Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.
  1048: Pasinler Savaşı.
  1055: Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
  1063: Tuğrul Beyin vefetı.
  1064: AlpArslan'ın hükümdar olması.
  1067: Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
  1071: Malazgirt Savaşı.
  1072: Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
  1075: Süleyman Şahın İznik'i alması.
  1077: Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
  1086: Süleyman Şahın vefatı.
  1092: Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
  1096: I. Haçlı seferinin başlaması.
  1107: I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
  1144: Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
  1147: II. Haçlı Seferi.
  1157: Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
  1171: Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
  1174: Eyyubiler Devleti'nin kurulması.
  1176: Miryokefalon Savaşı.
  1189: III. Haçlı Seferi.
  1201: Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
  1204: IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
  1206: Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.
  1207: Cengiz Hanın Moğol İmparatorluğu'nun kurması.
  1212: Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.
  1227: Cengiz Hanın vefatı.
  1230: Yassıçimen Savaşı.
  1231: Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.
  1237: I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
  1243: Kösedağ Savaşı.
  1246: II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.
  1277: Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
  1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
  1302: Koyunhisar Savaşı.
  1321: Mudanya'nın ele geçirilmesi.
  1308: II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
  1326: Bursa'nın Fethi. Osman By'in vefatı. Orhan Bey'in başa geçmesi. Bursa'da ilk Osmanlı sarayının yapılması.
  1329: Pelekanon Savaşı. İznik'in fethi.
  1336: İlhanlı Devleti'nin yıkılması.
  1337: İzmit'in fethi.
  1345: Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Beyliğine katılması.
  1353: Türklerin Rumeli'ye geçişi
  1358: Süleyman Paşanın ölümü.
  1361: Edirne'nin fethi.
  1362: Orhan Bey'in ölümü.
  1364: Sırp Sındığı Savaşı.
  1369: Timur'un Emir ilan edilmesi.
  1371: Çirmen Savaşı.
  1389: I. Kosava Savaşı. I. Murat'ın ölümü
  1391: Yıldırım Beyazıd'ın İstanbul'u kuşatması.
  1393: Bulgar Krallığı'na son verimesi.
  1400: Timur'un Anadoluya girmesi.
  1402: Ankara Savaşı.
  1403: Yıldırım Bayezıd'ın ölümü.
  1403: Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
  1413: Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
  1416: Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
  1422: II. Murat'ın İstanbul'u kuşatması.
  1425: Menteşeoğulları Beyliği'ne son verilmesi.
  1428: Şeybaniler Devleti'nin kurulması, Germiyanoğulları'nın Osmanlılara katılması.
  1444: Edirne-Sagedin Antlaşması, Varna Savaşı.
  1451: II. Mehmet'in padişah olması.
  1453: İstanbul'un fethi.
  1456: Kazak Hanlığı'nın kurulması.
  1459: Sırbistan'ın fethi.
  1460: Mora'nın fethi. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilmesi.
  1461: Trabzon'un Fethi.
  1462: Eflak'ın Osmanlı Devletine bağlanması.
  1466: Bosna ve Hersek'in fethi, Konya ve Karaman'ın fethi.
  1469: Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
  1473: Otlukbeli Savaşı.
  1476: Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması.
  1477: Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine bağlanması.
  1478: Arnavutluk'un fethi.
  1480: İtalya seferi ve Otranto'nun alınması.
  1481: Fatih Sultan Mehmet'in ölümü. II. Beyazid'ın padişah olması.
  1484: II. Beyazid'in Boğdan seferi.
  1495: Cem Sultan'ın ölümü.
  1498: Hint deniz yolunun bulunması.
  1502: Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
  1507: Timur Devleti'nin sona ermesi.
  1512: Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
  1514: Çaldıran Savaşı.
  1516: Mercidabık Savaşı.
  1517: Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
  1520: Yavuz Sultan Selim'im ölümü,Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
  1522: Rodos'un fethi.
  1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
  1526: Mohaç Savaşı.
  1529: I. Viyana kuşatması.
  1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
  1533: Barbaros Hayrettin Paşa'nın İstanbul'a gelmesi.
  1534: Kanuni'nin Irakeyn seferi. Bağdat'ın fethi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığa ve Cezayir Beylerbeyi olması.
  1538: Preveze Deniz Zaferi. Birinci Hint seferi.
  1541: Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
  1551: Trablusgarp'ın fethi, İkinci Hint seferi.
  1552: Ücüncü Hint seferi.
  1553: Kanuni'nin Nahçivan seferi, Dördüncü Hint seferi.
  1559: Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı, Cerbe Deniz seferi.
  1565: Malta seferi, Turgut Reis'in şehit düşmesi.
  1566: Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
  1568: Yemen'in fethi.
  1569: Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
  1571: Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
  1574: Tunus'un fethi. II. Selim'in ölümü. III. Murat'ın padişah olması.1575: Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması.
  1577: Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması.
  1579: Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
  1590: Ferhat Paşa (I. İstanbul Antlaşması)
  1593: Avusturya'ya Savaş açılması.
  1596: Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı,
  1601: Kanija savunması.
  1606: Zitvatorok Antlaşması.
  1621: Osmanlı-Lehistan savaşı.
  1622: II. Osman'ın öldürülmesi.
  1623: IV. Murat'ın padişah olması.
  1633: Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.1635: IV. Murat'ın Revan seferi.
  1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
  1651: Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
  1664: Vasvar Antlaşması.
  1669: Girit'in Fethi.
  1672: Bucaş Antlaşması.
  1678: Çehrin seferi.
  1683: II. Viyana Kuşatması.
  1691: Salenkamen savaşı.
  1699: Karlofça Antlaşması.
  1700: İstanbul Antlaşması.
  1703: Edirne olayı. II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi. III. Ahmet'in padişah olması.
  1709: Poltova Savaşı.
  1711: Prut Savaşı ve Antlaşması.
  1715: Osmanlı-Venedik Savaşı.
  1716: Nemçe seferinin açılması.
  1718: Pasarofca Antlaşması.
  1724: Erivan'ın fethi.
  1727: İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
  1730: Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
  1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
  1739: Belgrad Antlaşması.
  1740: Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
  1744: Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
  1768: Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
  1470: Çeşme'de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
  1774: Küçük Kaynarca Antlaşması.
  1783: Kırım'ın Rusya'ya katılması.
  1789: III. Selim'in padişah olması. Fransız ihtilali.
  1791: Ziştovi Antlaşması.
  1792: Yaş Antlaşması.
  1798: Napolyon'un Mısır seferi.
  1881: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
  1804: Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
  1806: Osmanlı-Rus Savaşı.
  1807: Kabakçı Mustafa isyanı. III. Selim'in tahttan indirilmesi.
  1808: III. Selim'in öldürülmesi. II. Mahmut'un paişah olması.
  1812: Bükreş Antlaşması.
  1815: Viyana Kongresi.
  1821: Yunan Mora İsyanı'nın başlaması.
  1826: Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
  1827: Navarin Olayı. Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
  çalışmaya başlaması.
  1830: Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali.
  1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
  1839: Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  1840: Londra Antlaşması.
  1853: Osmanlı-Rus Savaşı.
  1854: Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
  1855: Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
  1856: Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
  1867: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
  1876: Abdülaziz'in tahttan indirilmesi. II. Abdülhamid'in padişah olması. Bulgar isyanı.
  1878: Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
  1881: Tunus'un Fransızlar tarafından işgali.
  1882: Mısır'ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması.
  1897: Osmanlı-Yunan Savaşı.
  1908: İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
  1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
  1911: Trablusgarp Savaşı.
  1912: Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
  1913: Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
  1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
  1915: Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
  1917: Rusya'da ihtilal çıkması.
  1917: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
  1919: 15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
  1919: 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
  23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi 4-11 Eylül Sivas Kongresi
  1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
  1921: Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
  İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
  Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
  1922: Saltanatın kaldırılması.
  1923: Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Çumhuriyeti'ni kurması.
 2. Acil

  Türk Tarihi Kronolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder