+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tabgaç Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ahmet @ Arif
  Devamlı Üye

  Tabgaç Devleti
  Tabgaç Devleti

  Tabgaç Devleti ilgili bilgi


  4. yüzyıl sonlanna doğru Kuzey Çin'de (Şan-si'nin kuzeyi) kudretli bir siyasî
  teşekkül meydana getiren, Çinlilerin To-ba (veya T'o-pa) dedikleri topluluğu
  Türkler "Tabgaç" diye anmışlardır. Orhun kitabelerinde sık sık geçen ve
  Gök-Türkler aracılığı ile Bizans kaynaklarına da "Taugast" şeklinde intikal eden
  "Tabgaç" kelimesi "Çin" manasına da alınmıştır. Çünkü Gök-Türklerin ilk
  zamanlannda Türklerce "büyük" tanınan bu sülale Doğu'nun kudretli hanedanı
  olarak Çin'de hüküm sürmekte idi. Aslında Türkçe ulu, muhterem, saygıdeğer"
  manalannı ifade eden Tabgaç tabiri bilindiği gibi, sonra bazı Kara-Hanlı
  hükümdarları tarafından unvan olarak (Taf-gaç, Tamgaç) kullanılmıştır. Kaşgarlı
  Mahmud'un, Türklerden bir bölük olduğunu kaydettiği Tabgaçlar, Çin yıllıklarına
  göre Asya Hunları'ndan bir kısımdır ve sülalenin resmî tarihinde (Wei-shu)
  Motun, eski To-pa (Tab-gaç) hükümdarı olarak gösterilmiştir. Tabgaçların örf,
  adet ve geleneklerinden çoğu, Kurt efsanesi; magara, dag, orman kültleri vb. ve
  Göç efsanesi (bk. aş. Kültür: Destanlar) Türklerle ilgili bulunduğu gibi,
  dillerinin de Türkçe olduğunu ortaya koyan deliller vardır: Bitegçin (bitikçi,
  katip;dış-işleri bakanı?), kapukçın (kapıcı; hacib?), atlaçın (atlı, süvari
  birliği), tabagçın (yaya, piyade birliği), korakçın (koruyucu, muhafız
  kıtaları), yamçın (posta sürücüsü), hiencin (posta menzilleri idarecisi;
  hancı?), aşçın (aşçı;mutbahçı başı?), törü (kanun, töre), il (devlet) vb." .
  Tabgaç hükümdannın ağzından şöyle bir Türkçe ibare nakledilmiştir: "Atıg
  belgiıtef;" (yani "bir (başbuğa verilen) isim, (onun yaptığı) işi
  belirtmeli=belgelemeli)" Wei-shu, Nan ch'i-shu, Liu-Sung-shu gibi Çin
  kaynaklarına geçen bu kelime ve tabirler, aynı zamanda Tabgaçların devlet
  idaresi ve askerî kuruluşları hakkında da bilgi verir durumdadır. Bununla
  beraber, bu Türk devletinde oldukça büyük ölçüde Moğolların da yer aldığı
  anlaşılıyor. Araştırmalarda kendileri bile bir ara Sienpiler arasında görünen
  Tabgaçlara bağlı kabilelerden kimlikleri tesbit edilebilenlerin yarısından
  fazlasınm Moğol menşeli olduğu neticesine varılmıştır. Ancak Moğollar, diğer
  Tunguzlar ve Çinli halk ile birlikte, şüphesiz teb'a durumunda idiler.  Önce kuzey Şan-si'de Tai başkent olmak üzere küçük "Tai veya I. T'o-pa"
  devletini (315-376) kuran Tabgaçlar, daha ilk başbuğları olarak bilinen
  Şa-mo-han(ölm. 277)'dan itibaren diğer küçük Hun devletleri ve Si-en-pi
  kütleleri ile mücadeleye giriştiler ve nihayet Ch'in devleti başındaki, Tibet
  menşeli Fu-Chien iktidarının çökmesi (384) üzerine etraftaki mahallî
  hükümetçikleri (16 kadar) idareleri altına alarak büyük devlet haline geldiler.
  Tabgaç devleti (386-556), Çinlilerin Wei (Pei-Wei = Kuzey Wei) adı-nı verdikleri
  hükümdar ailesinden K'uei zamanında (386-409) verimli toprakların Doğu Çin'deki
  dağınık Siyen-pi gruplarından zaptedilmesi ile gelişti. Küçük Ts'in (394'de) ve
  Liang (403'de) devletleri tabiiyete alındı. Baş-kenti P'ing-ç'eng (Tai) şehri
  idi. Az sonra devletin nüfüzu, bir yandan Pekin yakınlarına, bir yandan Huang-ho
  nehri dirseğine kadar uzanmıştı. Kuzey istikametinde, Siyen-pilerin varisi
  olarak 4. asır sonlanndan itibaren kudretli bir siyasî teşekkül durumuna giren
  Moğol menşeli Juan-juanlar yüzünden ciddî bir genişleme olamıyordu. İki devlet
  arasında bazan çok şiddetli cereyan eden mücadele 150 yıl kadar sürmüştür.
  Hükümdar Sseu (409-423)'dan sonra Çin'in başkentleri Lo-yang, (Ho-nan'da) ve
  Ç'ang-an(bugün Si-ngan-fu, Şan-si'de)'ı ele geçirerek hakimiyetini Sarı-nehir
  bölgelerine yayan ve bütün Kuzey Çin'i tek idarede birleştiren büyük imparator
  T'ai-wu devrinde (424-452) Tabgaç devletı en parlak çağını yaşadı. Önce 2. Ts'in
  devletini kendine tabi kılan, 427'de Hun Hsia devletinin başkentini alarak,
  bütün topraklannı ele geçiren (431) ve 425'ten itibaren Juan-juan'ları mağlüp
  ederek bugünkü îç Moğolistan'ı istila eden (436) ve 435-439'da hakimiyetini
  batı'ya doğru genişleterek, îç Asya'daki Wu-sun, Yue-pan ülkelerini ve Kuça,
  Kaş-gar, Karaşar, Turfan baçta olmak üzere 30 kadar şehir-devletçiklerini
  idaresine bağlayan Tai-wu, 439'da Kansu (Gu-tsang=Kan- çou)'daki Hun devletini
  (Kuzey-Liang) ortadan kaldırdı. Böylece ünlü İpekyolu güzergahı tekrar Türk
  hakimiyetine girmiş oldu. 450'de güneyde Yang-tse nehrine de ulaşan Tai-wu, Çin
  askerinin "taydan ve düveden farksız" olduğunu söylüyor ve kendisi "Börü"
  lakabını taşıyordu.

  împaratorluk merkezini Türk hayat şartlarına oldukça uygun
  gelen bozkır bölgesinde (Kuzey Şan-si) tutan Tai-wu, o sıralarda Çin'de
  yayılmakta olan Budizm'in Türkler arasına nüfüzunu önlemeğe çalışıyor, idaresi
  altındaki Çin topraklarında bile Budistlerin faaliyetlerini kontrol ediyordu.
  Tapınaklarda ayinler dışında din propagandasını yasaklayan bir emirname çıkarmış
  (438) ve 446'da emre riayet etmiyenlerin şiddetle takibini emretmişti.
  T'ai-wu'nun Türk bünyesi ve seciyesini Budizm'in bozucu tesirinden korumak
  maksadını güden bu tutumunun mana ve değeri çok sonra anlaşılmıştır. Tedbirlerin
  ehemmiyetini farkedemeyen halefleri zamanında, yasak emri gevşetilen Budizm'in
  hatta himayesi cihetine gidildi. împarator Wen-ç'eng (Siun veya Sün, 452-465) ve
  Hong I (Hien-wen, 465-471) zamanlarında İç Asya'da tabiliğe alınan şehir-devlet
  sayısının 50'ye çıkarılması (456), Juan-juanların ağır mağlübiyete uğratılması
  (458-459)219, Güney Çin devletinden (Liu Sung) bazı bölgelerin alınması (466-469
  arasında) gibi büyük askerî başarılara rağmen, gittikçe gelişen Budizm'in
  yayılışı, sonra büsbütün hızlanarak Tabgaç topluluğunun Çinlileşmesine zemin
  hazırladı. 480'den itibaren Kuça ve etrafını Ju-an-juanlara kaptıran ve 494'de
  başkenti, Devlet Meclisi'nin muhalefetine rağmen, bozkır bölgesinden güneydeki
  eski Çin merkezi Lo-Yang'a nakleden împarator Hong II (Hio-wen, 471-499), Türk
  töresine karşı ağırlık kazanan bu soysuzla§mayı (479'da yalnız başkentte 100
  tapınak ve 2000'den fazla rahip bulunuyordu) 495 yılında, Türk örfünü,
  geleneklerini, giyimini, Tabgaç dilini ve hatta yazışmalarda Türkçe tabirlerin
  kullanılmasını yasaklamakla tamamladı.Buna karşı çeyrek asır kadar devam eden
  tepkiler bastırıldı.

  Süan-wu(499-515)'dan sonra idareyi devralan İmparatoriçe Hu
  (515-528) Budizm'e o kadar düşkün idi ki, yabancı memleketlerdeki "dindaşları"
  ile de alakalanıyordu. 520'ye doğru Hindistan'da Ak Hun-Eftalit hükümdarı
  Mihiragula'yı ziyaret ettiğini gördüğümüz Çinli Budist rahip bu kraliçenin
  arzusu ile seyahat ediyordu. Tabiatiyle "Türk atalannın askeri vasfını kaybeden
  Tabgaç devleti yeni bölgenin ve yerli Çin halkının yol açtığı iktisadî ve sosyal
  sebeplerden de gittikçe gücünü kaybetmekte idi. Bütün Kuzey Çin'e hükmetmiş olan
  bu devlet 534'e doğru Doğu (Ho-nan'da) Wei'leri ve Kuzey veya Batı (Ç'ang-an'da)
  Wei'leri olarak ikiye aynldı ve kısa zaman sonra bütün arazileri Çinli
  hanedanlara intikal etti (Doğu NVei'leri yerine Ts'i (Ch'i) sülalesi: 550-577,
  Batı Wei'leri yerine Chou sülalesi: 557-581).
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tabgaç Devleti

  Tabgaç Devleti hakkında kısa bilgi

  Tabgaçlar, Çin’de kurulan bir Türk devletidir. Asya Hunlarının bir kısmı olan bu topluluğa Çinliler To-ba veya T’o-pa derler. Tabgaç, Türkçede “ulu, muhterem, saygıdeğer” mânâsında kullanılan bir ünvandır. Tabgaçlar, Çin’de hüküm sürmüş kudretli, büyük bir hânedandır.

  Tabgaçlar, önce Kuzey Şan-si’de Tai başşehir olmak üzere Birinci Tabgaç Devleti (338-376)ni kurdular. Birinci Tabgaç Devletinin bilinen ilk hükümdarı Şarmo Handan îtibâren diğer küçük Hun devletleri ve Sien-pi topluluklarıyla mücâdele ettiler. Tabgaçlar devamlı kuvvetlenip, etraflarındaki mahallî hükümetçikleri idâreleri altına alarak 386’da büyük devlet hâline geldiler.

  Tabgaç Devleti (386-556) Doğu Çin’de genişleyerek, 394’te Küçük Ts’in, 403’te Liang devletlerini de tâbiyetine aldı. Beşinci yüzyılda bütün Çin’i tek idâre altında topladılar. İç Moğolistan ve İç Asya’ya hâkim, târihi İpek Yoluna sâhip oldular. T’a-o (424-452) zamânında Tabgaçlar en parlak devrini yaşadılar. Çin’e hâkim olan Tabgaçlar, Türklerin Çinlileşmemesi için Budizmi yasakladılar. T’a-o’dan sonra gelen hükümdarlar, Türk millî kültürü lehinde olan Budizm yasağını gevşettiklerinden bu bozuk din Türkler arasında yayılmaya başladı. Tabgaçlar, Budizmi kabullendikçe Çinlileşip, zayıfladılar. Budizm ve Çinlileşme sonunda, zamanla kendi dil, örf, âdet ve giyimlerini kaybederek, eriyip gitttiler. Tabgaç Devleti, 537’de Ho-nan’da Doğu ve ǒang-an’da Kuzey ve Batı Wei’ler adı ile ikiye ayrıldı ve kısa zaman sonra bütün arâzileri Çinli hânedanların hâkimiyetine geçti (550, 556

+ Yorum Gönder