+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Güzel sanatlar kaça ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Güzel sanatlar kaça ayrılır
  Güzel sanatlar kaça ayrılır

  Güzel Sanatlar kendi içinde 7 bölüme ayrılır.  1-Mimari (Yapı sanatı)

  2-Resim

  3-Heykel (Yontu)

  4-Edebiyat

  5-Müzik

  6-Tiyatro

  7-Sinema

  +
  Sesbilgisi anl***** gelen phonetics kelimesinden Türkçe'ye uyarlanmış bir kelime

  +
  Edebiyat düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak tanımlanabilirse de her anlatı her metin edebiyat tanımı içerisine sokulmaz. Amacı okuyucuya estetik bir lezzet sunmak değil de onu bir konuda aydınlatacak teknik bilgileri içeren yapıtlar (bilimsel makale veya kitaplar, gazete haberleri gibi) edebiyat tanımı dışında değerlendirilirler. Bununla birlikte bazı müellifler bilimsel yapıt ve haberlerin edebi değer taşıtabilecek nitelikte olabileceği gibi sanatsal kaygı taşımayan şiirlere de rastlanabileceğini belirterek bu tanıma karşı çıkmışlardır.

  +
  EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ
  EDEBİYAT TARİHİ
  Milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili sayısız eserlermeydana getirirler. Edebiyat bir milletin hayat damarıdır. Edebiyateserleri olmayan milletler uygarlaşamaz, tarih sahnesinden silinirler.
  İşte edebiyat tarihi, bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebîeserleri inceleyerek geçirdiği donemleri kronolojik bir sıra içindeinceleyen bilim dalıdır.
  Edebiyat tarihi, edebî eserlerle o eserleri yaratanları sosyal çevresiile beraber inceler. Boylece geçmiş donemlerde yaşayan atalarımızınduygu, düşünce ve sanat anlayışları hakkında bize bilgi aktarır. Bukonuda edebiyat tarihçisi Agâh Sırrı Levent, günümüz edebiyattarihçisinin gorevini şoyle anlatır: “Bugün gittikçe zenginleşen kültürdünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır gorevleryüklenmiştir. Çağdaş edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktankurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor.Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor; incelemek, araştırmak,derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünyaanlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istiyor. Edebiyat tarihibunu yaptığı oranda gorevini yapmış sayılır.”
  Bir başka deyişle edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediğiyolu ve geçirdiği donemleri anlatan, edebiyat hayatını bütün olarakdeğerlendiren bir bilim dalıdır.
  Edebiyat tarihi aracılığıyla değişik çağlardaki kültür birikimimizi tanırız.
  Toplumların düşünce yapılarını, dünya gorüşlerini oğreniriz. Bütün bubilgiler bir edebiyat eserinin değerlendirilmesinde bize yol gosterir.
  Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat donemindebaşlar. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma Fuad Koprülü’nün 1928 yılındayayımladığı Edebiyat Tarihi adlı eserdir. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar,Agâh Sırrı Levent, Nihat Sami Banarlı, Mustafa Nihat Özon, Vasfi MahirKocatürk, Ahmet Oktay, Şükran Kurdakul, İnci Enginun bu konuda onemliaraştırmalar yapmışlardır.
  Tarihin geçmiş donemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgeleredayanarak, yer ve zaman gostererek inceleyen bilim dalı olduğunubiliyorsunuz. Edebiyat tarihi de geçmiş donemlerde yazılmış eserleriinceler, sonuçlar çıkarır. Ancak tarihin incelediği olay sona ermiştir.Edebiyat tarihinin incelediği eserin etkisi sanatın çağlara meydanokuyan gücü ile hâlâ sürmektedir.
  Bir başka deyişle edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüzekadar üretilen edebî eserleri tarihsel gelişim çizgisi içerisindeincelerken o donemin kültür ve sanat anlayışına bağlı kalır. Kişiselzevk ve heyecanını bir olçüt olarak ele almaz. Örnek vermek gerekirseAbdülhak Şinasi Hisar’in “Fahim Bey ve Biz” adlı romanının kahramanıFahim Bey’i incelerken Cumhuriyet doneminin sanat anlayışı her zamangoz onünde bulundurulması gerekir.

  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ NASIL HAZIRLANABİLİR?
  Edebiyat tarihi bir bakıma hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir.Bilimdir, çünkü edebiyat ve tarih belgelerini toplayıp değerlendirerekonlardan ozgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgilidir, çünküedebiyat metinleri üzerinde çalışır. Ancak bilim olarak pozitifbilimler gibi gozleme ve deneye dayanmaz. Öğretici bir nitelik taşıdığıiçin de sanat eseri değildir.

  Edebiyat tarihinin gorevlerinden biri, edebiyat türlerinin gelişiminigostermektir. Bundan otürüdür ki çeşitli türlerin doğuşunu, hangi etkenlerle nasıl geliştiğini, bu gelişmelerin nasıl bir yol izlediğini,dil ve teknikteki ozelliğini belirtmek edebiyat tarihinde başlıca eksenolmalıdır.
  Edebiyat tarihi çok geniş bir alanı kapsar. Yalnız edebiyat çerçevesiiçinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çalışmaları kısır kalmaya mahkumdur. Tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatların bütün dalları, onun ilgi alanı içindedir. Gerçi edebiyat tarihi, birkültür tarihi değildir. Ama, uygarlık tarihinin bir parçası olduğuna göre, edebiyat tarihçisi bunların hiçbirinden uzak kalamaz. Çerçeveyi aşmadan, orantıyı bozmadan bunların hepsinden yararlanacaktır.
  Agah Sırrı LEVENT

  +
  Dil , insanlar arasındaki etkileşimi sağlayan bir araçtır . Dil olmazsa iletişim de olmaz .

  +
  Edebî eserlerin özellikleri şöyle söylenebilir:
  *İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir, zenginleştirir.
  *İnsanlar arasında dostluğun kurulmasını sağlar. Çevremizdeki güzellikleri bize gösterir.
  *Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar.
  *Bir edebî eseri okuyan kişi psikolojik yönden rahatlar, o eserin kahramanıyla empati kurar, onunla bütünleşir.
  *Edebî eserler yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışını yansıtır. Örneğin Tanzimat Edebiyatı şair ve yazarlarından Namık Kemal’in eserlerinde o devrin sanat anlayışını, aile, gelenek, görenek ve evlenme gibi konularını görebiliriz.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  sanat kaça ayrılır dalları nelerdir
  Sanat 3'e ayrılır;


  1. İşitsel (fonetik) sanatlar
  Örnek; müzik bölümünden yemen türküsü, edebiyattan savaş ve barış vb.


  2. Görsel (plastik) sanatlar
  Örnek; mimaride anıtkabir, heykeldedüşünen adam, resimde kaplumbağa terbiyecisi ve hat güzel yazı çalışmaları vb.


  3. Dramatik (ritmik) sanatlar
  Örneğin; tiyatroda vatan yahut silistre, dansta anadolu ateşi, sinemada beyaz melek, balede fındık kıran balesi, operada sihirli fülüt vb.


+ Yorum Gönder


güzel sanatlar kaça ayrılır,  güzel sanatlar nedir kaça ayrılır,  guzel sanatlar kaca ayrilir,  güzel sanatlar kaça ayrılır şeması,  görsel sanatlar kaça ayrılır,  sanat kaça ayrılır