+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Çekim eki nedir yapım eki nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çekim eki nedir yapım eki nedir
  Çekim eki nedir yapım eki nedir

  Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir.

  Nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır:
  Çekim eki nedir yapım eki nedir.png

  Gel-(-mek,-dim, -miş)

  Baba(-m, -lar, -dan)

  Birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait, kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. Bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır:

  baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı,

  sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi

  göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük

  Yapım ekleri isim ve fiil köklerine gelerek yeni isimler ve filler türetirler. bu ekler kökten hemen sonra gelirler. Çekim, ekleri yapım eklerinden sonra gelir:

  bil-gi-ler, bil-dir-di;

  göz-le-meliyim, göz-lük-ten

  Bu türemiş kelimelerden, de tekrar yeni kelimeler türetilebilir:

  bil-gi-li,bil-dir-i

  göz-lük-çü, göz-lük-çü-lük

  Bu bakımdan yapım eklerini, iki başlık altında inceleyebiliriz:

  İsim yapan yapım ekleri: İsimden isim yapan ekler ve Fiilden isim yapan ekler

  Fiil yapan yapım ekleri: İsimden fiil yapan ekler ve Fiilden fiil yapan ekler

  1. İsim Yapan Yapım Ekleri


  İsim veya fiil kök ve gövdelerinden ,yeni isimler türeten eklerdir. Türkçemizde sıkça kullanılan yapım ekleri şunlardır:

  a. İSİMDEN İSİN YAPAN EKLER


  -lİk

  Yer isimleri yapar: kömürlük, kitaplık, tuzluk, odunluk, ağaçlık, zeytinlik, çöplük

  Alet ve araç isimleri, yapar: başlık, kulaklık, gecelik, gözlük, önlük

  Topluluk isimleri yapar: gençlik, insanlık, Türklük

  Soyut isimler yapar: gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik

  Sınırlama, ayırma, ölçü tahsis anlamı taşıyan isimler yapar: bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, hediyelik, ömürlük, haftalık, aylık

  Sıfatlara gelerek durum, bildiren isimler yapar: iyilik, güzellik, küçüklük

  Meslek isimleri yapar: öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik

  Bu ekle türetilen ekler sıfat olarak da kullanılabilirler. İsimle sıfat arasında tür farkı olduğu için bu yönde soru sorulabilir:

  kışlıklar, kışlık odun;

  günlüğüm, günlük masraf;

  elbiselikler, elbiselik kumaş;

  turşuluklar, turşuluk biber;

  kiralıktan, kiralık, daireden,

  satılıklar, satılık arsalar

  -cE

  Dil isimleri yapar: Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça

  Yer isimleri yapar: Çatalca, Yenice, Çamlıca, Taşlıca, Ilıca

  Hayvan ve bitki isimleri yapar: delice, karaca, kokarca, yumuşakça

  -cİ

  İsim, sıfat, zarf türetir:sanatçı, kiracı, inşaatçı, yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, tiyatrocu, kemancı
  gazeteci çocuk, şakacı insan
  akılcı (davranmak), Atatürkçü (geçinmek)

  -lİ

  Soyut ve somut isimler ve sıfat türetir. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz.

  Kişinin nereli olduğunu, bildirir:Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli

  Bir şeyin içinde daha çok, ne bulunduğunu bildirir:Tuzlu, şekerli, acılı, tozlu

  Soy, devlet bildirir: Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu

  Durum (medenî hâl) bildirirözlü, evli, nişanlı

  Renk bildirir; ikileme kurar: Mavili, yeşilli, kırmızılı, allı yeşilli, sarılı kırmızılı

  Kişinin sahip olduğu, özelliği bildirir: Bilgili, tecrübeli, akıllı, görgülü, saygılı, kültürlü, akıllı uslu

  Diğerleri:Gönüllüler, gönüllü (kişiler)İrili ufaklı, kadınlı erkekli

  -sİz

  -li ekinin olumsuzunu yapar. Ama -li ekini almış her kelimenin -siz ile olumsuzu yapılmaz:

  akıllı X akılsız doğru,

  bilgili X bilgisiz doğru

  nişanlı X nişansız yanlış

  köylü X köysüz yanlış ,

  mavili X mavisiz yanlış

  İsim, sıfat ve zarf türetir: Korkusuz, (çocuk), akılsız, susuz (topraklar), tatsız, güçsüzler, ölümsüz, eşsiz, yersiz yurtsuz (kaldım), kimsesiz, tarafsız (davranmalı)

  -ki

  Zaman ve yer bildiren kelimelerden sıfat yapar. Bu sıfatlar isimleşebilir. -ki ve -kü şekillerinde kullanılır.

  bugünkü (maç), akşamki (fırtına), geceki (soğuk), bugünkünü, yarınkinden

  Yer bildiren kelimelerde -de hâl ekiyle birlikte kullanılır:Aşağıdaki (sorular), aşağıdakiler, sınıftaki (öğrenciler), sınıftakiler, raftaki, (eşyalar), yuvadaki (yavrular)

  -tİ

  Yansımalardan isim türetir:çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

  Diğer ekler:

  -e: göze (kaynak)
  -Cİl: etçil, otçul, insancıl, evcil, bencil, ölümcül
  -Daş: vatandaş, yurttaş, gönüldaş, anlamdaş, meslektaş
  -gil: Aligil, Yaşargil, ancamgil-leyin: geceleyin, akşamleyin, sabahleyin, gündüzleyin-ncİ: birinci, üçüncü, sonuncu

  -Er: üçer, beşer, yedişer, dörder, altışar-Cİk: gelincik, kızılcık, elmacık, kulakçık, karıncık

  b. FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER,


  Fiil kök ve gövdelerinden isim türetirler.

  Mastar ekleri:-mEk,


  Bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Fillerin isimlerini türetir. Bu yüzden bu eklere isim-fiil (mastar) eki; bu kelimelere de isim-fiil (mastar) denir.

  gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak.  Bu ek kalıplaşarak kalıcı nesne isimleri de türetebilir; bunlar isim-fiil değil, doğrudan isimdirler:

  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,

  -mE

  -mEk eki gibidir. Ama -mEk kullanılan her yerde -mE kullanılamaz. Bu ek de bütün fiil kök ve gövdelerine gelerek; onlardan fiil ismi, türetir (isim-fiil yapar):

  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma


  Bu ek de -mEk gibi kalıcı nesne isimleri yapar: Asma (yaprağı), bölme (işlemi), danışma (memuru), dondurma (külâhı), kavurma, işletme, bağlama (:saz)

  Bu ek niteleme sıfatı da türetir: Karma (liste), süzme (yoğurt), yazma (eser), saçma (bir fikir), yapma (çiçek), asma (köprü), asma (kat)

  -İş

  Bu da mastar ekidir. Diğerleri, gibi bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Kalıcı nesne isimleri yapabilir:

  Gülün açılış-ını seyret.
  Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.
  Adam oturuş-undan bellidir.
  seziş, biliş, alış, veriş, anlayış

  Kalıcı nesne isimleri:
  Bu görüşü, benimsemedim.
  Bir buluş yapmış ki sorma
  Alış verişe çıkacağız.
  Sende hiç anlayış yok mu?
  Çıkış ne taraftaydı?

  Sıfat-fiil ekleriıfat-fiil ekleri, de mastar ekleri gibi fiilden isim ve sıfat yapan işlek eklerdir:

  -En:

  Fiili yapanı, edeni bildirir. İsim ve sıfat yapar:

  Gülen, bakan, gelen, giden, gezen, yazan, bozan, çalışan, kazanan

  -Esİ

  Sıfat ve isim yapar:

  Ölesi-m gelir,
  Yok olası adam, kırılası eller
  Öpülesi, geberesi, ölesi, bakılası

  -mEz

  Olumsuzluk, bildirir. -°r'nin olumsuzunu yapar, ama her zaman değil:

  Çıkmaz sokak, olmaz iş, yaramaz çocuk, bilinmez yerler
  Yılmaz, korkmaz, çıkmaz
  Ne geçmez zamanmış!

  -°r

  İsim ve sıfat yapar:
  Okur yazar, yazar, kasa, bilir kişi, gelir gider, keser, güler yüz

  -dİk

  İsim ve sıfat yapar:Tanıdıklar, tanıdık kişiler, olmadık iş, beklenmedik bir anda, sevin-diğ-imiz

  -EcEk

  İsim ve sıfat yapar:alacak(lı), yakacak, yiyecek, giyecek, içecek(lerimiz), gelecek zaman, içecek su, akacak kan, gelecek(ten haber ver-), olacak iş mi?

  -mİş

  İsim ve sıfat yapar:Geçmiş, çok bilmiş, okumuş, çocuk, dolmuş, yemiş

  Diğer ekler:
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  -İm
  Eklendiği fiille ilgili hâl, durum, iş ifade eder. O işle ilgili, o işten doğan varlık, eşya, yer isimleri yapar.

  Alım, satım, atım, yatırım, seçim, ölüm, yıkım, verim, biçim, giyim, kuşam, takım, kavram, üretim, bölüm, çözüm, uyum, çekim, (bir) yudum (su)

  -Gİ
  Fiilin bildirdiği hareketle ilgili çeşitli, nesneleri karşılayan isimler yapar:

  Sevgi, saygı, görgü, bilgi, duygu, örgü, sergi, vergi, övgü, algı, tutku, uyku, biçki, baskı, içki, atkı, keski

  -Gİn
  Anlama büyüme ve aşırılık katar; yapanı, olanı bildirir; yapılan nesneyi veya işi karşılar. Sıfat, isim ve zarf türetir:

  Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün

  Keskin sirke, olgun, davrandı, soygun yapılmadı


  İsim ve sıfat türetir:

  Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı

  Korkunun ecele faydası yok.
  Doğuyu, batıyı karıştırdık.
  Ölü balıklar suyun yüzündeydi.
  Yurdun batı tarafı soğuyacak.

  -İcİ
  Çokluk, aşırılık, devamlılık bildirir; -En sıfat-fiil eki gibi failin niteliğini bildirir. Sıfat, isim ve zarf yapar:

  Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci

  Eskiden iyi yüzücü imiş.
  Okuyucu sayısı günden, güne artıyor.
  Bunlar üzücü hareketler.
  Satıcı kadınlar dolaşıyorlar.
  Pek yırtıcı görünüyor/davranıyor.

  -k
  Fiilde bildirilen harekete uğramış olan veya o hareketten ortaya çıkmış nesneleri karşılayan isimler yapar; bunlar sıfat ve zarf olarak, da kullanılır:

  Açık kapı, çürük diş, karışık işler,
  hava soğuk,
  açık konuşur,
  bölük toplandı

  -kEn
  İsim ve sıfat yapar:

  Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan

  -tİ: kızartı, karartı, bağırtı

  -Ek: konak, durak, yatak, dönek, ürkek, korkak, bıçak

  -ç: inanç, sevinç, usanç

  -ntI: alıntı, akıntı, söylenti, toplantı, yaşantı, sarsıntı

  -e: dize, süre

  2. Fiil Yapan Yapım, Ekleri


  Bu ekler isim ve fiil kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:

  göz>göz-le(mek)
  bilgi->bilgi-len(mek)-dir(mek)
  sev->sev-dir(mek)
  bildir->bildir-il(mek)

  Fiil yapan ekler, isime veya, fiile getirilişine göre ikiyte ayrılır: İsimden fil yapan ekler, Fiilden isin yapan ekler

  a. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER


  Bu ekler isim kök ve, gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:

  isim-len-dir-
  ad-lan-dır
  iki-le-
  durgun-laş-

  En çok kullanılan isimden, fiil yapan ekler şunlardır:

  -lE

  Çok kullanışlı bir ektir. Birçok isimden fiil yapabilir:

  Baş-la-, suç-la, su-la, taş-la-, av-la-, kış-la-, çın-la-, in-le-, ter-le-, gece-le-, hafif-le-, karış-la-, kurşun-la-, perçin-le-, yuvar-la-

  -El

  Genellikle sıfatlardan, fiil yapar:Çoğ-al-, dar-al-, az-al-, boş-al-, düz-el-, dik-el-

  -l

  Bazı sıfatlardan oluş filleri, yapar:Kısa-l-, doğru-l-, sivri-l-, duru-l-, ince-l-

  -E

  Fazla işlek değildir:Yaş-a-, kan-a-, boş-a-, tün-e-, oy(u)n-a-

  -°r

  Daha çok renk isimlerinden sonra gelir:Kara-r-, yaş-ar-, boz-ar-, ağ(k)-ar-, sar(ı)-ar-, mor-ar-

  -dE

  Yansımalara, getirilir:Çıtır-da-, şırıl-da-, horul-da-, fısıl-da-, gürül-de-

  -msE

  Fazla işlek değildir:Az-ı-msa-, küçü-mse-, ben-i-mse-, öz-ü-mse-, kötü-mse-

  -sE

  Fazla işlek değildir:su-sa-, garip-se-, önem-se-, mühim-se-

  -lEş

  Bazı isimlere getirilirert-leş-, taş-laş-, kötü-leş-, iyi-leş-, katı-laş-, sağlam-laş-

  -lEn

  Bir şeye sonradan sahip, olma anlamı katar:Ev-len-, can-lan-, hoş-lan-, us-lan-, iç-len-, dert-len-

  b. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER


  Fiil kök ve gövdelerine getirilerek, fiil gövdesi türeten eklerdir:

  -t

  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişliliğini artırır (ettirgen yapar). Genellikle ünlüyle biten fiillere gelir:

  Yürü-t-, acı-t-, ak-ı-t-, oku-t-, anla-t-, ağla-t-, ara-t-, kızar-t-

  -°r

  Çatı ekidir. "-t" ile aynı görevdedir; oldurganlık ve ettirgenlik görevi vardır. genellikle ünsüzle biten fiillere gelir:

  Çık-a-r-, kop-a-r-, kaç-ı-r-, uç-u-r-, bat-ı-r-, düş-ü-r-, iç-i-r-

  -Dİr

  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişlilik derecesini artırır (ettirgen yapar):

  Yaz-dır-, sor-dur-, aç-tır-, çiz-dir-, sök-tür-, as-tır-, koş-tur-

  -l

  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiil yapar:At-ı-l-, soy-u-l-, yaz-ı-l, çiz-i-l-, ay(ı)r-ı-l-, gid-i-l-

  -n

  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiiller yapar:

  Başla-n-, tara-n-, yıka-n-, bil-i-n-, sil-i-n-, sür-ü-n-, taşı-n-, al-ı-n-  Çatı ekidir; işteş fiil yaparöv-ü-ş-, at-ı-ş-, tart-ı-ş-, gör-ü-ş-, uç-u-ş-, bekle-ş-, it-i-ş-, selâmla-ş

  -ElE

  Devamlılık, anlatılan işin art arda yapıldığını bildirir:Kov-ala-, it-ele-, silk-ele-, dur-ala-, tep-ele

+ Yorum Gönder


çicek şeklinde fiil cekim ekleri