+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Dil ve kültürün farklılıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dil ve kültürün farklılıkları
  Dil ve kültürün farklılıkları

  Kültür kavramını en başta sözlük anlamıyla tanımlayabiliriz: Bir toplumun duyuş düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce, dil ve sanat varlıklarının topu, belli bir konuda edinilmiş geniş ve sistemli bilgi. Bir başka tanımlaması ise şöyledir: Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü. Üçüncü sözlük tanımı şu şekildedir: Akıl yürütme, eleştirme ve beğeni yeteneklerinin öğrenim, deney ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
  Dil ve kültürün farklılıkları.jpg

  Kültür latince kökenli bir kelime olup dilimize Amerikanca ve Fransızca'dan girmiştir. Latince cultura, toprağa birşeyler ekip ürün almak, üretmek anlamında kullanılıyordu. Voltaire Fransız Devrimi öncesinde Culture’ü insan zekasının oluşumunu ve gelişmesini belirleyen bir terim olarak kullanınca sözcük değişik bir anlam kazanmıştır. Fransızca’dan Almanca’ya cultur biçiminde geçen sözcük daha sonra tüm Avrupa dillerine yayılmıştır. Fransızca’da kültürün karşılığı irfandır. İrfan kelimesinin sözlük anlamı ise; anlama, bilme, gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziştir. Daha çok tinsel ve manevi değerleri içermiştir. Amerikanca’da kültürün karşılığı medeniyettir. Medeniyet ise uygarlık yani insanların doğaya egemen olma, toplum olarak daha iyi bir yaşama ulaşma çabalarından çıkan sonuçların, bilim, teknik, sanat ve kültürün tümünü kapsar. Sonuç olarak bilim ve tekniğin, sanat ve kültürün gelişmesi, ilerlemesiyle yaratılan yaşama koşullarının, yaşama biçiminin incelmesi, yetkinleşmesi durumudur. Dolayısıyla Amerikanca kültürün karşılığına maddi kültür daha denk düşer.

  KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE KÜLTÜREL BİRLEŞME
  Gelenekteki değişiklik diğer gelenekleri etkiler ve değişikliğe neden olur. Toplumbilimciler bu olaya Birleşme adını vermektedir.
  . Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlan*masına Kültürel Birleşme (Entegrasyon) denir.  KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR (NORM-DEĞERLER )

  NORM: Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere NORM denir.
  Yaptırımı olan kurallar sistemidir.
  Ödül ve ceza ile güvence altına alınır. Resmi ve Gayri resmi olabilir. Bireyin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir (Bilet alırken kuyrukta bekleme)
  Toplumdan topluma farklılık gösterir.
  Toplum içinde de zaman içinde değişir.
  DEĞER: Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o kültürün değer*lerini bilmektir. .
  İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır.
  Norm ve Değerler Arasındaki Temel Farklılık Değerlerin soyut ve genel kavramlardan meydana gelmesi, Normların ise belirgin ve yol gösterici oluşlarıdır. .
  Değerler bizlere kültür yoluyla aşılamakta olduğu için onları saptamak ve tanımlamak normlar kadar kolay değildir.

  Sosyolog Robin Williams ABD'de 15 Temel Değerin Varlığını Saptamıştır.

  ı. Başarı ve Yükselme
  9. Demokrasi
  2. Bireyselcilik
  ıo. Eşitlik
  3. Çalışma ve Aktif Olma
  11. Eğitim
  4. Pratiklik ve Yeterlilik
  12. Dine Bağlılık
  5. Bilim ve Teknoloji
  13: Romantizm.
  6. İyi bir hayat biçimi
  14. Tek Eşle Evlilik
  7. Humanistlik
  15. Grup üstünlüğü ve Grup Başarısı
  8. Özgürlük


  Değerler zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir, eskiyen değerler atılabilir. Her Her Toplumun kendine özgü değerleri vardır.

  Günümüzde Eklenen Değerler

  1. Boş Zaman Etkinlikleri
  3. Çevreye Saygılı Olma
  2. Vücut Sağlığı ve Sağlıklı Yaş**
  4. Kendi Kendine Yardımcı

  Olma ve Kendini Gerçekleştirme

  KÜLTÜRÜN KENDİ İÇİNDEKİ FARKLILIKLARI

  Kültür, bir birleşmedir, her parçası birbirleriyle anlamlı bütünler oluşturur ve birbirini tamamlarlar.
  Geleneksel endüstrileşmemiş toplumda kültür farklılıkları AZ Modern gelişmiş toplumda kültür faklılıkları ÇOKTUR
  Popüler - Fakirlik Kültürleri
  Popüler Kültür: Yaşadığımız günlük hayaI. hobilerimizi, TV. kitapları, sergileri kapsar. Bizi geçmişe bağlayan bir araçtır (Zeki Müren)
  Fakirlik Kültürü: Antropolog Oscar Lewis öne sürmüştür. Fakirlerde başarılı olmak için gerekli istek, arzu ve disiplinin olmadığını ileri sür*mektedir. Fakirlerin davranışlarının toplum tarafından sapkın olarak nite*lendirildiğini savunmaktadır.
  Hyman Radman: Bunu red ederek aşağı statü deki insanların toplumun temel başarı değerlerini red etmeden alternatif bir değer düzeni geliştir*diklerini öne sürmektedir.

  İdeal- Gerçek Kültürler

  İdeal Kültür: Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır.
  Gerçek Kültür: Günlük yaşamdaki uygulanış veya bulunuş biçimidir. (Vergi kaçırma, Kopya çekme) Toplumda yaşayan insanlar ideal ve gerçek kültür ayrılığı üzerinde çok büyük bir önemle durmazlar. Bu tür zıtlıklar genelde gözardı edilerek görülmemeye çalışılır (Kendini budizme adamış bir rahip hayatımda kimseyi incitmeme, öldürmeme amacını güder ancak yaşaması için balık tutmalıdır ama balık tutmak da bir anlamda bir canlıyı öldürmektir.) . .
  Demokratik hak ve özgürlükler üzerinde duran toplumda bireylerin seçme ve seçilme özgürlükleri Yoksa burada ideal ve gerçek kültür farklılığını görebiliriz.
  Yüksek - Yaygın Kültürler: Toplum içinde özel bir yaş** biçimi, zevkleri alışkanlıkları olan küçük bir grubun sahip olduğu kültürdür.

  Alt - Karşıt Kültür
  Alt Kültür (subcultures): Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaş** biçimi olan gruplardır.
  Alt kültür üyelerinin diğer alt kültürlere Etnosentrik Tutumları vardır. Yani kendi alt kültürünü üstün görüp diğerlerini aşağılarlar.
  Yaşlılar içinde yaşadığı baskın kültüre artık Etnosentrik duygularla Bağlanmışlardı.
  Bir grubun değer ve normları üyesi oldukları toplumun değer ve normlarını yansıtıyorsa buna Alt Kültür denir. Gruplar arasında ki fak*lılıklar büyüdükçe, sosyal çatışmaların derecesi de artar.
  Karşıt Kültür: Bir alt kültür olup, norm ve yaş** biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir.
  Toplumun sahip olduğu, gurur duyduğu norm ve değerleri red ederek,
  karşıt tutum ve davranışlara sahiptirler. Gençler arasında yaygındır.
  Grubun değer ve normları toplumun genel kültürüne ters düşecek
  nitelikte ise buna Karşıt Kültür denir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Birbirinden farklı olan bu kelimeler genellikle yan yana kullanılmaktadır. Bildiğiniz gibi her toplumun kendine göre kültür ve geleneği vardır buradan da anlaşıldığı gibi kültür bir topluluğun anlayış ve düşünce sistemidir. Dil ise o herhangi bir anlatım aracıdır.
+ Yorum Gönder


dil ve kültürün farklılıkları,  dil ile kültür arasındaki farklılıklar