+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Olay Yazıları Düşünce Yazıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Olay Yazıları Düşünce Yazıları
  olay yazıları düşünce yazıları

  olay ve düşünce yazı örneği 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Olay Yazıları Düşünce Yazıları

  Düşünce Yazısı Nedir

  Toplumu, bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde
  düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, heber vermeyi
  amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarının çoğu
  duygusal boyutlu değildir, gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. Yazarın
  sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı
  türleridir. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, şöyleşi, röportaj, gezi,
  günlük, anı, incleme, biyografi, otobiyografi, bibliyografi türündeki yazılar
  düşünce yazıları arasında yer alırlar.

  Düşünce Yazısı Türleri


  Düşünce yazıları şunlardır;
  Makale, Eleştiri, Fıkra, Deneme, Haber, Söyleşi,
  Röportaj, Mülakat, Anı, Günlük, İnceleme, Biyografi, Otobiyografi, Bibliyografya
  ve Mektup.

  1. Makale


  Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak
  veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan
  yazılara makale denir.

  Makaleler, gazetelerde veya dergilerde yayınlanır.
  Gazete makaleleri çoğunlukla günlük olaylarla ilgili olur ve gazetenin siyasî
  anlayışını da yansıtır. Gazetenin ilk sayfasında yayınlanan baş makalede (veya
  baş yazı) baş muharrir (veya baş yazar), aktüel konuyla ilgili olarak ortaya
  attığı fikrini okuyucularına ispatlamaya çalışır, onların da kendisi gibi
  düşünmesini amaçlar.

  Dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerin aktüel
  olma şartı yoktur. Bilim adamlarının kendi alanlarıyla ilgili olarak yaptıkları
  araştırmalar ve bu araştırmalardan elde ettikleri sonuçlar bilimsel bir üslûpla
  yazılır. Makaleler; bilim, fen, spor, politika, ekonomi, kültür, sanat gibi
  çeşitli konularda yazıldığı için her makalenin edebî özellik göstermesi
  beklenmez. Önemli olan ortaya atılan fikrin ispatıdır.

  Bilimsel
  makalelerin yayınladığı hakemli dergiler, dergiye gönderilecek makaleler için
  yayın ilkeleri ve bazı standartlar belirleyebilirler.

  2. Fıkra


  Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini
  kanıtlama gereği duymadan hoş bir üslûpla yazdığı, kısa fikir yazılarına fıkra
  denir.

  Gazete fıkrası (edebî fıkra) ve mizahî fıkra olmak üzere iki
  çeşit fıkra vardır. Gazete fıkraları, genellikle gazetenin belli bir köşesinde
  yazarı için ayrılan yerde bir köşe başlığı altında yayınlanır. Gazete
  fıkralarında seçilen konu, çoğunluğu ilgilendirmeli ve aktüel olmalıdır. Sürekli
  olarak aynı konuları işleyen bir yazı okuyucuyu sıkar.

  Fıkra yazarı
  tarafsız olmalı, herkesin anlayabileceği açık bir üslûpla az ve öz yazmalı,
  yazısını etkili bir sonuçla bitirmelidir. Fıkra yazarları bu niteliklerde iyi
  bir fıkra yazabilmek için bol bol fıkra okurlar, yurt ve dünya basınını yakından
  takip ederler; politika, kültür, sanat, ekonomi, turizm gibi etkinlikleri
  yakından izlerler, kendilerini sürekli olarak geliştirirler.

  Mizahî

  fıkralar ise kendi içlerinde Nasrettin Hoca Fıkraları, Bektaşî fıkraları,
  Kayserili fıkraları, Karadenizli fıkraları, doktor fıkraları gibi başlıklarda
  gruplandırılabilir. Bu tür fıkraların bir kısmında güldürürken düşündürme ön
  plâna çıkar.

  3. Sohbet


  Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla
  konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına
  sohbet (söyleşi) denir.

  Sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır.
  Çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir
  anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü
  sözlerden yararlanılır.

  4. Deneme

  Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara
  varmadan, kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslûpla
  kaleme aldığı yazılara deneme denir.

  Deneme yazarı okuyucuyu hesaba
  katmaz. Konusunu dilediği şekilde seçer, dilediği tarzda işler. Diğer fikir
  yazılarından farklı olarak denemelerde aşk, dostluk, iyilik, güzellik, ahlâk,
  sevinç, kültür, yiğitlik gibi daha çok soyut konuların işlendiği görülür.
  Deneme, tek bir yazı olabildiği gibi bir çok konuları işleyen yazıların bir
  araya toplandığı bir kitap biçiminde de olabilir.

  5. Eleştiri

  Eleştiri, bir sanat veya düşünce eserinin (şiirin, tiyatronun, hikâyenin,
  romanın, resmin, heykelin, filmin) zayıf ve güçlü yönleri göz önünde
  bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan inceleme sonucunun
  anlatıldığı yazıdır. Eleştiriye konu olan eser yalın bir dille
  tanıtılır.

  Eleştirmen eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yönlerini,
  özünü ve önemini belirtir; yeni eserler için sanatçılara kılavuzluk eder. Hem
  sanatçıya hem de okuyucuya karşı sorumluluğu olan eleştirmen, aynı zamanda
  okuyucu (veya izleyici) ile sanatçıyı birbirine yaklaştırır. Bir şiirin
  eleştirisini yapan kişi şair olmayabilir, ama bu türün bütün özelliklerini çok
  iyi bilmeli, başka örneklerle karşılaştırarak şiirin gerçek değerini taraf
  tutmadan, peşin hükümlerde bulunmadan belirleyebilmelidir.

  Eleştirmen
  hangi sanat eserini eleştirecekse o sanat dalının gerektirdiği birikime sahip
  olmalıdır. Bu birikim; o alana ait geniş bilgiye ve kültüre sahip olmakla, dünün
  ve bugünün sanat meselelerini çok iyi bilmekle, başka milletlerin de önemli
  sanat eserlerini ve sanatçılarını etraflıca tanımakla sağlanabilir. Bu yüzden,
  eleştiri yazmak kolay bir iş değildir.

  “Edebî eserlerin okuyucu üzerinde
  bıraktığı tesirlerden, intibalardan yola çıkılarak yapılan tenkitlere izlenimci
  (empresyonist) tenkit; edebî eserle*rin muhteva, yapı ve üslûpları üzerinde
  tarafsız olarak yapılan tenkitlere de ilmî (bilimsel) tenkit denir.”

  Düşünce Yazısı Örnekleri

  DOĞRU İLE YALAN
  Her doğruyu söylemeye gelmezmiş, birtakım doğruları
  yaymamak, çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş Peki ama, bir doğruyu
  söylemek, gizlemek, yayılmasını önlemeğe çalışmak o doğrunun yerinde duran
  yalanı sürdürmek demektir. Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesine bırakmaya
  hakkınız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş Bir
  şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz demektir; bunun için
  "kutsal yalan" sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak, hem katı hem de
  biçimsiz olduğunu söylemek gibi bir saçmadır. Ama duygularını birer düşünce
  saymaktan çekinmeyenler böyle saçmalarla kolayca bağdaşabiliyor.

  Birtakım
  doğruların gizlenmesi gerektiğini ileri sürmek eski kibarlık, asillik
  (aristocratie) -aristokrat- düşüncenin bir kalıntısıdır. Bir yanda büyükler,
  kibarlar, damarlarında mavi kan akanlar var, onlar doğruları bilirler, onların
  bilmesinden bir kötülük gelmez; ama küçüklere, kibar olmayanlara, kölelere sakın
  açmayın! Öyledir kişioğlu: kendisi için ille birtakım ayrıcalıklar ister.
  Eski acunun kibarlığı, aristokratlığı yıkıldı ama onun yerine aydınlar
  türedi

  Bir kişi olarak ilk ödevimiz, yalan olduğunu anladığımız
  düşüncelerden benzerlerimizi yani bütün kişileri kurtarmaya çalışmaktır. "Ben
  bunun yalan olduğunu biliyorum, ben buna inanmıyorum, ama kamunun bu bağlar
  altında kalması, onun anlamaması daha iyi olur." diyen kimse, öğrendiği anladığı
  doğrulara layık olmayan kimsedir. İnandığı bir şey yoktur onun: Bir şeyin ne
  doğru olduğunu düşünür, ne de yalan olduğunu. Ancak kendisini düşünür, büyük
  görmek için bir yol arar.

  Her doğru söylenebilir, her doğru
  söylenmelidir, yoksa çevremizi aldatıyoruz, çevremize yalan yayıyoruz
  demektir.

  İÇİMİZDEKİ GÜZELLİKLER

  Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin
  güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika
  kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır.

  Kişi
  düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi
  dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızıdinleyin. Sonra da düşünün ve
  sorular sorun Neden? Nasıl? Nerede?

  Sonra da oturup kararlarınızı
  kendiniz alın. Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de
  sonuçta bütünüyle size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin.
  İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır; özgür insan olma yolunda atılan ilk
  adımdır.

  Büyüklerinizle, yaşıtlarınızla, kendinizden küçüklerle konuşun,
  tartışın. Konuşarak pek çok şey öğrenildiği gibi, pek çok sorun da
  çözümlenebilir. Toplumumuzda, bu tür konuşma pek yaygın değil ne yazık ki! Ya
  susuyor, ya bağırıyoruz. Konuşmayıbilmiyoruz. Sizler bunu
  değiştirin.

  İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. Yüreğinizin
  ibresi hep iyimserlikten yana olsun.

  Asırlardır kötümserler, köşelerinden
  dünyanın kötüye gittiğinin doksan dokuz nedenini sayarlarken iyimserler epey yol
  almış; pek çok iş başarmışlardır. En azından denemişlerdir.

  Zaten yapılan
  araştırmalar, başarılı olanların üstün zekalılardan çok, sıradan ama olumlu ve
  iyimser kişiler olduğunu ortaya koyuyor.

  İçimizdeki güzellikler arasında
  neşenin yeri bambaşkadır. Hele gençliğinizin getirdiği neşe ve kahkahaları sakın
  kısıtlamayın. Bazı kişilerin "Sırıtıp durma!" gibi bilgece (!) uyarılarına
  aldırmayın. Tam tersine daha çok gülün. Bol bol kahkaha atın. Sorunlarınıza bile
  gülerek bakabilirseniz yükünüz anında hafifleyecektir.

  Güldürü dergileri,
  neden bu kadar çok okunuyor sanıyorsunuz?

  Onca sorunun, çevre
  kirliliğinin, savaşların, ölümlerin, çıkarcılığın, cahilliğin yer aldığı
  dünyamızda sevgi, iyimserlik ve neşeye her zamankinden fazla gereksinmemiz var.
  Bu nedenle hayatınızı daha güzel yaşamak istiyorsanız, önce içinizdeki
  güzellikleri geliştirin, ortaya çıkarın.

  Sevinin, düşünün, konuşun,
  iyimser olun ve doyasıya gülün!

  KİTAPLIK VE OKUMA


  Evde bulunduğum zaman hayatım daha çok kitaplığımda
  geçer; oradan ev işlerini yönetmek imkanını da bulurum. Giriş kapısının hemen
  üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm, hem de evimin öteki bölümleri
  içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir
  şu kitabı karıştırırım; zaman olur hayal kurarım, zaman olur kurduğum hayalleri
  ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına
  yazdırırım.

  Kitaplığım bir kulenin üçüncü katındadır; birinci katta
  tapınak, ikinci katta da yalnız kalayım diye sık sık yattığım bir oda ile
  eklentileri, kitaplığın üstünde ise büyük bir sandık odası vardır. Eskiden
  kitaplık, evimin lüzumsuz yeriymiş. Bense hayatımın çoğu günlerini, günlerimin
  de çoğu saatlerini burada geçiriyorum.

  Kitaplığım yusyuvarlak bir oda;
  masamla sandalyemi alacak kadar yer var; bir bakışta kitaplarımın tümünü birden
  görebileceğim şekilde düzenlenmiş beş raflı dolaplar çember halinde duvarları
  kaplar. Odanın, on altı adım çapında boşluğa bakan çok geniş ve çok güzel
  manzaralı üç penceresi var. Kışın daha az bulunurum bu odada; çünkü adından da
  anlaşılacağı gibi evim bir tepenin üstündedir; hiçbir odası da bu oda kadar yer
  almaz; bir gayret sarfetmemi gerektirdiği, ıssız bir yerde olduğu için hoşuma
  gider; böylece, hem çalışmamın verimli olmasını sağlar, hem de topluluktan beni
  uzak tutar. Oturduğum yer, böyle bir yer işte; orada tam bir egemenlik kurmaya,
  yalnız orasını karımdan da çocuklarımdan da, toplum hayatının geleneklerinden de
  uzak tutmaya çalışırım. Başka nerde olursa olsun egemenliğim sözde kalır:
  aslında zaten şüpheli bir egemenliktir bu. Evinde kendi kendisiyle başbaşa
  kalacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan bundan kaçıp gizlenecek bir
  yeri olmayan kişi benim gözümde zavallının biridir. Gösterişe düştün olanların
  bu huyları çok pahalıya oturur onlara; Pazar yerlerindeki heykellere benzerler
  de ondan: "Büyük başın derdi büyük olur".

  Gençken gösteriş olsun diye
  okurdum; sonradan, biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya incelemeye
  başladım; şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkarımı
  sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, beni paradan çıkartan aşırı
  bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki
  çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi; bir hayli oluyor, onu da
  bıraktım.

  Seçmesini bilen için kitabın çok hoş meziyetleri vardır; ama
  her nimet bir zahmet karşılığıdır; bu zevk de ötekiler gibi belli ve arık
  değildir; kendisine öz, çok ağır yükleri vardır; okudukça ruh gelişir, ama
  kalıp, benim hiçbir zaman yüzüstü bırakmadığım kalıp, hareketsiz kalır, yıkılır,
  ezilir büzülür. İhtiyarlığa yöneldiğim şu anda fazla okumak kadar zararlı,
  kaçınılması bunun kadar gerekli bir şey bilmiyorum ben.

 3. Ziyaretçi
  teşekkürler güzel ama sadece düşünce yazıları var. doğrusu ben sikede olay yazılarının nerede olduğunu bulamadım. bilen söylerse memnun olurum
+ Yorum Gönder


olay yazısı örnekleri,  düşünce yazısı örnekleri,  düşünce yazısına örnekler,  örnek olay yazıları,  olay ve düşünce yazıları,  yazı türleri olay yazıları ve düşünce yazıları ve ornekleri