+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyede Ormancılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Türkiyede Ormancılık
  Türkiyede Ormancılık


  Türkiye, sıcaklık ve yağış koşulları bakımından ormanın yetişmesine genel olarak elverişlidir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı alanlar hariç, ülkemizin % 70'lik kısmının orman olması gerekir. Fakat, bugün bu oran % 26 civarındadır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının yok edildiğini göstermektedir.

  Ülkemizde, şu anda orman dağılışındaki en önemli faktör yağış ve nemdir. Yağış miktarı ile orman dağılımı arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Örneğin, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış fazlalığından ormanlar çok iken, Güneydoğu Anadolu’da aşırı kuraklıktan dolayı ormanlar azdır.

  Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı: 1. Karadeniz Bölgesi %25, 2. Akdeniz Bölgesi %25, Ege Bölgesi %17, Marmara Bölgesi %13, Doğu Anadolu Bölgesi %11, İç Anadolu Bölgesi %7, G.D.Anadolu Bölgesi %3

  Ülkemizdeki ormanların % 79'u kıyı bölgelerimizde toplanırken, %21'i iç bölgelerimizde toplanmıştır. İç bölgelerdeki orman azlığının nedeni, sıcaklıkların ve yağışların yetersiz olmasıdır.
 2. Ezlem
  Üye

  Türkiye'deki ekili dikili alanların bir kırmızı ormanlar oluşturur. Ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde ormanlar fazlalık gösterir.
 3. Ezlem
  Üye
  Türkiye'deki orman alanlarının büyük bir çoğunluğunu Karadeniz bölgesindeki ormanlar oluşturur. Çok yağış aldığı için geniş yapraklı ağaçların sayısı fazladır.
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Türkiye’de ormancılık

  Türkiye yüzölçümünün %26 kadarı ormanlarla kaplıdır. İklim ve yerşekilleri gözönüne alındığında orman alanlarının %35 olması gerekmektedir. Ancak eski bir yerleşim alanı olan Anadolu’da yıllarca orman tahribatı, orman alanlarının azalmasına neden olmuştur. Aynca nüfusun da artması ile orman alanları, tarım, yerleşim alanları ve mera haline getirilmiştir. Orman alanlarımızın %80 kadan kıyı bölgelerimizde toplanmıştır. Toplam orman alanlarının bölgelere göre dağılışında Karadeniz (%27) ve Akdeniz (%21) başta gelmektedir. Dağılışta en az payı olan bölgeler Güneydoğu Anadolu (%1) ile Doğu Anadolu Bölgesi (%7) dir.

  Ülkemiz orman bakımından fakir, sayılır. Çünkü bir ülkenin orman yönünden zengin olması için yüzölçümünün 1/3 ünün ormanlarla kaplı olması gerekir. Aynca ormanların niteliği de çok önemlidir. Türkiye’deki %26 lık orman alanının ancak %20 kadan iyi niteliklidir. (iri ve uzun gövdeli sık ağaçlar) Geri kalanı seyrek ve dağınık orman-fundalık karışımı veya çalılık niteliğindedir.

  Ormanların Yararları:

  * Yakacak ve kereste olarak kullanılır.
  * Kağıt sanayiinde kullanılır.
  * Toprak erozyonunu önler.
  * Akarsu rejimlerini düzenler, sel tahribatını‎ önler.
  * Çevre ikliminde olumlu etkisi vard‎ır.
  * Turizm ve dinlenme alanları olarak önem ta‏‎şırlar.
  * Avcı‎l‎ık, av hayvanları‎ ve orman ürünleri yönünden önemlidir.

  Orman‎ların Korunması‎:

  1) Sistemli ve düzenli bir ağaçland‎ırma ile yeni orman alanlan yaratmak.
  2) Ormanları sistemli teknik ve ekonomik metotlara göre i‏letmek.
  3) Orman yolları‎n‎ı yaparak tüm ormanl‎ara ula‏şabilmek.
  4) Orman yangı‎nların‎ı azaltacak önlemleri almak.
  5) Orman köylerinde sosyal ve ekonomik yaş‏am‎ bu amaçlara göre düzenlemek.
  6) Yol boylar‎ın‎ı ağaçland‎rmak, milli parkları‎n kurulması‎nı‎ sağlamak.


+ Yorum Gönder