+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Beşeri Coğrafya hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Beşeri Coğrafya hakkında ansiklopedik bilgi
  Beşeri Coğrafya hakkında ansiklopedik bilgi
  B eşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir.

  Coğrafya kabaca iki dala ayrılır: beşeri coğrafya ve
  M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen Graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN'e göre; Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri
  fiziksel coğrafya. Beşeri coğrafya büyük kentsel yığılmalardan, tanmdaki belli teknolojik yeniliklerin dağılım alanına kadar, insanların çeşitli mekânsal örgütlenmelerini ve bunlann dağılımını kapsar.

  .20. yüzyılda coğrafyanın bu dalında önemli değişimler olmuş, insanların yeryüzündeki dağılımını incelemekte kavramsal yöntemler ile sayısal tekniklerden de yararlanılmaya başlamıştır. Model yapımı ve benzetim (simulasyon) tekniklerinin kullanımı da'' deneysel çalışmaya olanak sağlamaktadır.

  Beşeri coğrafyanın yararlandığı öteki disiplinler demografi, sosyal ye kültürel coğrafya,
  20. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  tarihsel coğrafya, siyasal coğrafya, ekonomik coğrafya ve kent coğrafyasıdır.
  Ekonomik Coğrafya insanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetleri (tarım, hayvancılık ve sanayi), ulaşım durumunu, madencilik faaliyetlerini incelemektedir.
  .Demografi, insan nüfuslarının yaş, cinsiyet, medeni durum ve öteki değişkenlere göre dağılımı ile ölüm, doğum, göç olayları hakkında bilgi sağlar. Temelde sayısal verilere dayanmasına karşın çeşitli siyasal, toplumsal ve biyolojik etkenlerle bağıntılıdır. Sosyal ve kültürel coğrafya, insan nüfuslannın yaş ve cinsiyet etkenlerine göre dağılımı, kırsal topluluklann etnik kökeni, din ve dil gibi kültürel özelliklerin dağılımındaki değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Gelişkin haritacılık teknikleri ve sayısal yöntemlerin kullanımı ile bu kültürel özellikler daha açık biçimde belirlenip gösterilebilmektedir. Siyasal coğrafya, özelikle siyasal sınırlan ve toplumlann siyasal işleyişini tanımlar. Siyasal bölünümleri ya da bunun çevresel etkilerini inceleyerek mekânsal çözümlemelere katkıda bulunur. Ekonomik coğrafya, mal-lann, hizmetlerin ye ekonomik işlemlerin üretimi ve tüketimi hakkında bilgi sağlar. Böylece tahıl, pamuk, altın gibi mallann ya da enerji üretiminin yeryüzündeki dağılımı hakkında bilgi edinilebilir. Kent coğrafyası ise daha farklı olarak, tekil coğrafi süreçleri değil, kent olarak tanımlanan özgül coğrafi bölgelerin incelenmesidir. Aynca kent türlerinin sınıflandınlması, kentleşmenin bo-yutlan ve getirdiği sorunlar, kentlerin toplumsal ve ekonomik özelliklerinin birbiriyle karşılaştınlması gibi konular kent coğrafyasının kapsamına girer. Tarihsel coğrafya ise geçmişteki yeryüzü görünümlerinin incelenerek zamanla mekânsal alanda ortaya çıkan değişimlerin belirlenmesidir. Avrupalı coğrafyacıların tarihle yakından ilişkili oluşu sonucunda tümüyle ayn bir disiplin durumuna gelmiştir.
  Demografi, dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalı. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Nüfusun coğrafyası veya nüfusbilim olarak da tanımlanır.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Tarımda beşeri coğrafya; insanın toprağı işleyerek ürün yetiştirme faaliyetidir. Türkiyede tarımı en çok etkileyen unsurlar; yağışların az olması ve karasal iklimde sulama sorunu bulunuyor.
+ Yorum Gönder