+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyede İç Göçler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Türkiyede İç Göçler
  Türkiyede İç Göçler  İnsanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir.
  Göçler ikiye ayrılır
  A. İÇGÖÇLER
  Ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir.
  İç göçler sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır.
  1. Sürekli İç Göçler
  Ülke içerisinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir.
  Türkiye'de Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir.
  1927'de kent nüfusu % 24 kır nüfusu % 76 iken 1997'de bu oran kentte % 65 kırda % 35 olarak gerçekleşmiştir. Yani 70 yılda kent nüfusu % 40 oranında artarken kır nüfusu aynı oranda azalmıştır. Kır nüfusunun doğurganlık oranı kent nüfusundan daha fazla olduğu halde oran olarak azalması kırdan kentlere doğru göç olgusunun varlığını gösterir.
  Türkiye'de iç göçler 1950 yılma kadar fazla etkili olmamış ve kır - kent nüfus oranlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. İç göçler 1950'den itibaren ulaşım ağının gelişmesi ve kırsal alanlara kadar ulaşmasına sanayileşmenin artmasına bağlı olarak artış göstermiştir. Bunun sonucunda kırsal nüfus oran olarak devamlı azalma kent nüfusu da devamlı artma göstermiştir.
  İç göçün nedenleri
  • Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
  • Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
  • Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
  • Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
  • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
  • Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
  • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
  • iklim ve yerşekıllerının olumsuz etkileri
  • Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı
  • Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  Türkiye'de iç göç kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermistir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.
  Ülkemizde yüksek oranda göç veren filerin baş-lıcaları şunlardır:
  • Anadolu'da Kars Tunceli Bitlis Ağrı Muş Bingöl Sımak
  • G. Anadolu'da Adıyaman Mardin
  • Karadeniz'de Zonguldak Ereğli Samsun çevresi dışındaki iller
  • İç Anadolu'da Sivas Yozgat Çankırı Kırşehir Niğde Nevşehir
  • Ege'de Afyon Uşak Kütahya
  • Akdeniz'de Burdur İsparta K. Maraş
  • Marmara'da Çanakkale Kırklareli Edime Bilecik
  İç göç özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır.
  Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:
  İstanbul Ankara izmir Adana Bursa Ş. Urfa Antalya Mersin Konya Samsun Gaziantep Diyarbakır gibi illerdir. İç göç ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır.
  İç göçlerin sonuçları
  • Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
  • Yatırımlar dengesiz dağılır.
  • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
  • Düzensiz kentleşme görülür. '
  • Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
  • Alt yapı hizmetlerinde (yol su elektrik) yetersizlik görülür.
  • Kentlerde işsiz insanların oranı artar.
  İç göçü önlemek için
  • Tarımda sulama imkânlarını arttırmak
  • Intansif tarım metodunu geliştirmek
  • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
  • Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
  • Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek
  • Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek vb. gereklidir.
  2. Mevsimlik İç Göçler
  Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.
  Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. Mevsimlik göçlerle Adana Mersin Hatay Aydın Muğla Antalya gibi merkezlerde yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır.
  • Kırsal kesimden göç edenlerin özellikleri
  • Genellikle genç nüfus göç etmektedir.
  • Erkek nüfus kadından daha fazla göç etmektedir.
  • | Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.• Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir.
  • Sanayileşme göçü arttırmaktadır.
  • Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir.
  • Bölgelerin toplam nüfusu ve nüfus yoğunluğu göçlerle hızla değişmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türkiye de hem iç hem de dış göç yaşanmaktadır. türkiye de olan iç göçlerin en önemli sebebi genellikle iş imkanları olmaktadır. hatta her kes bilir çok eski zamanlardan beri insanlar iş için istanbul gibi büyük ve iş imkanı olan şehirlere göç etmişlerdir.
+ Yorum Gönder