+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye Nufüsunun çok Kısa Sürede Iki Kat Artmasının Nedeni Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye Nufüsunun çok Kısa Sürede Iki Kat Artmasının Nedeni Nedir?
  Türkiye Nüfusunun Çok Kısa Sürede İki Kat Artmasının Nedeni Nedir ?
  Türkiye’nin nüfusu, 1. Dünya Savaşı sırasında 16 milyon dolayındaydı. İstiklâl Savaşı sırasında cephede verilen şehitler, salgın hastalıklar ve savaş ortamının çeşitli olumsuz koşulları, nüfusumuzun daha da azalmasına neden olmuştur. Onun için 1927 yılında yapılmış olan genel nüfus sayımında ülke nüfusu, 13,6 milyona düşmüştür. İkinci genel nüfus sayımında (1935 yılında) ülke nüfusunun tekrar 16 milyona ulaştığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra nüfus sayımı, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yapılmıştır. 1990’dan sonraki sayımlar artık 10 yılda yapılacaktır.
  1927-1997 arasındaki ülke nüfussunun özellikleri şu başlıklarla belirtilebilir.
  - Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.
  - Erkek nüfus kadın nüfustan fazladır.
  - Nüfus eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
  - Ortalama insan ömrü giderek uzamaktadır.
  - Kentsel nüfus hızla artmaktadır.
  - İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.


  Tablo 2: sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu
  Sayım Yılları Türkiye Nüfusu Sayım Yılları Türkiye Nüfusu
  1927 13 648 200 1965 31 391 400
  1935 16 158 000 1970 35 605 100
  1940 17 820 900 1975 40 347 700
  1945 18 790 200 1980 44 736 700
  1950 20 947 200 1985 50 664 400
  1955 24 064 700 1990 56 473 035
  1960 27 754 800 1997 62 865 574


  1927’den 1997’ye kadar Türkiye nüfusu 49,2 milyon artmış bulunmaktadır. Yani nüfusumuz 70 yıllık bir dönemde beş katına ulaşmıştır.


  1927-1990 yılları arasındaki sekiz yıllık devrede artış, 2,5 milyon olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesinin olumsuz koşulları nedeniyle artış düşük düzeyde kalmıştır. Savaşın olumsuz etkileri 1940-1945 devresindeki nüfus artışına da yansımıştır. Onun için bu devredeki artış, bir milyonun altında gerçekleşmiştir. 1945’ten sonraki sayım devrelerindeki artış, bir önceki dönemden daha fazla olmuştur.

  2- TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ

  Türkiye’de nüfus artışının başlıca nedenleri şu başlıklar altında toplana bilir:
  - Doğurganlık oranın yüksekliği
  - Çocuk ölümlerinin azalması
  - Beslenme ve sağlık koşullarının iyileşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması.
  - Göç alma

  Doğurganlık oranın yüksekliği: Doğurganlık, doğum yapabilecek çağdaki (15-49 yaşları arası) kadınların doğurduğu ortalama çocuk sayısı ile ifade edilebilir. Türkiye’de doğum oranı, kalkınmış ülkelere göre 2-3 kat daha fazladır. Yurt genelinde düşünüldüğü zaman kırsal kesimdeki doğum oranı kentlere göre çok daha fazladır. Bu da eğitimin yeterli düzeyde olmamasının bir sonucudur. Nitekim Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde okuma-yazma oranları düşüktür. Halk, aile plânlaması için yeterli bilgi ve imkanlara sahip olmamaktadır. Kırsal kesimde doğum oranın fazla olmasının bir sebebi de geleneksel aile kavramıdır. Ailelerin ( özellikle erkek sayısın) kalabalık olması, kırsal kesimde güçlü prestij sahibi olmanın bir göstergesi olarak kabul edilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aynı soyadı taşıyan binlerce kişilik aşiretlerin varlığı, bunun bir göstergesidir.
  Çocuk ölümlerinin azalması: Türkiye’de nüfus artışının önemli nedenlerinden birisidir. Çocuk ölümleri son yılları da hızla azalmaktadır. Çünkü anneler çocuk sağlığı konusunda bilgilendirilmektedir. Bu maçla yurdun her köşesinde ana ve çocuk sağlığı merkezleri kurulmuştur. Çocuk ölümlerinin azalmasının başka bir nedeni de beslenme koşullarının iyileştirilmesidir. Ayrıca çocuk ölümlerine neden olan hastalıkların aşılarının uygulaması da, bu konudaki önemli etkenlerden biridir.
  Sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması: Hızla kalkınmakta olan ülkemizde sağlık hizmetleri de hızla iyileşmektedir. Sayıları her geçen gün artan hastane, sağlık ocağı, poliklinik, dispanser ve özel muayenehaneler gibi sağlık kuruluşları, ülkenin her yerine sağlık hizmetleri yaymaktadır. Sağlık teknisyeni, sağlık memuru ve hemşire gibi sağlık elemanlarının artışı ve sağlık kuruluşlarındaki tedavi hizmetleri, ölüm oranlarını azaltmış ve dolayısıyla nüfus artışını hızlandırmıştır.
  Tarım, hayvancılık ve sanayi sayesinde ülkemizdeki beslenme koşulları hızla iyileşmektedir. Ayrıca sanayi, ulaşım, turizm, ticaret gibi daha pek çok konuda yurdumuzun top yekün kalkınması, Türk insanının refah düzeyini yükseltmiş bulunmaktadır. Bütün olarak iyileşen yaşama koşulları ve yükselen lnüfusun artmasına belirli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

  Tablo 4: Türkiye ve bazı ülkelerde insan ömrü (Yıl)
  Ülke İnsan ömrü Ülke İnsan ömrü
  Türkiye 65-70 Hindistan 45-50
  Japonya 75-80 Pakistan 50-55
  İsveç 70-75 Bangladeş 40-45
  ABD 75 Sudan 40-45
  Azerbaycan 71 Kazakistan 69
  Özbekistan 69 Türkmenistan 65


  Yurt dışından göç alma: Türkiye nüfusunun artmasında, dıştan gelen göçlerin de payı vardır. Bilindiği gibi ; Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Ege adaları Osmanlı devleti sınırları içindeydi. Buralarda ki çok sayıda ülke, yakın bir geçmişte yapılan savaşlar sonucu, bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu ülkelerde çok sayıda Türk nüfusu bulunmaktaydı. Bağımsızlığını kazanan bazı ülkelerde ( Yunanistan, Bulgaristan ve SSCB gibi) Türkler çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu ülkelerde ki Türklerin bir kısmı gerek ikili anlaşmalar sayesinde değiş-tokuş yoluyla, gerekse diğer yollardan Türkiye’ye göç etmiştir. Cumhuriyet sonrasında (1923-1989) 2,2 milyon Türk, dışardan göç yaparak anavatana gelmiştir.

  Tablo 5: Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye yönelik göçler
  Göç veren ülke 1923-1989
  Bulgaristan 961 000
  Eski Yugoslavya 562 000
  Yunanistan 424 600
  Romanya 210 100
  Kıbrıs 30 200
  S.S.C.B. 2 800
  Afganistan 4 400
  Diğer ülkeler 50 000
  Toplam 2 255 800


  1927-1990 yılları arasında Türkiye nüfusunda ki 43 milyonluk artışın 2.2 milyonu (yaklaşık %5’i ) dıştan gelen göçlerle kazanılmıştır.
  Bütün bunlara ek olarak 1939 yılında Hatay’ın anavatana katılması da Türkiye nüfusunun artışına bir miktar etkide bulunmuştur. Bu sayede, 1939 yılında 208 116 kişi Türkiye nüfusuna eklenmiştir. Bu da o zaman ki nüfusun %1’inden biraz daha fazladır.


  NÜFUS

  TÜRKİYE’NİN NÜFUS COĞRAFYASI

  TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞI VE NEDENLERİ
  NÜFUS ARTIŞI


  NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ
  Göç alma
  Çocuk ölümlerinin azalması
  Doğurganlık oranının artması
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Dünyada Türkçenin konuşulduğu bölgeler ve konuşan sayısı şöyledir:


  Afganistan: Özbekçe (1.4 milyon), Türkmence (380.000), Kazakça (2.000), Karakalpakça (2.000), Kırgızca (500), Afşarca (45.000).

  Avustralya: Türkiye Türkçesi (40.000)

  Azerbaycan: Azeri Türkçesi (6 milyon)

  Batı Avrupa ülkeleri: Türkiye Türkçesi (2 milyondan fazla)

  Bulgaristan: Türkçe (yaklaşık 1 milyon), Tatarca (11.000), Gagauzca (yaklaşık 5.000)

  Çin:
  Yeni Uygur Türkçesi (7 milyondan fazla), Kazakça (1 milyondan fazla), Kırgızca (140.000), Salarca (yaklaşık 74.000), Sarı Uygurca (5.000), Tuvaca (400)

  Ermenistan: Azeri Türkçesi (40.000)

  Gürcistan: Azeri Türkçesi (300.000)

  Irak:
  Irak Türkmence (yaklaşık 400.000)

  İran: Azeri Türkçesi (13 milyon), Kaşgayca (1.5 milyon), Horasani (2 milyon), Türkmence (500 bin), Halaçça (28.000)

  Kazakistan:
  Kazakça (7.3 milyon), Özbekçe (350.000), Tatarca (340.000), Uygurca (245.000), Çuvaşça (23.000), Gagauzca (1.000)

  Kıbrıs: Türkiye Türkçesi (150.000)

  Kırgızistan: Kırgızca (2.4 milyon), Özbekçe (600.000)

  Litvanya:
  Karayca (50)

  Makedonya: Türkiye Türkçesi (80.000)

  Moldova: Gagauzca (150.000)

  Moğolistan: Kazakça (100.000), Yeni Uygurca (1.000), Tuvaca (6.000)

  Polonya:
  Karayca (20)

  Romanya: Tatarca (24.000), Türkçe (yaklaşık 24.000), Gagauzca

  Rusya: Oyrotça, Teleütçe (52.000), Hakasça (58.000), Şorca (10.000), Tuvaca (200.000), Yakutça (400.000), Dolganca (5.000), Çuvaşça (1.125.000), Tatarca (3 milyon), Başkurtça (1 milyon), Kumukça (30.000), Nogayca (70.000), Karayca (70.000), Balkarca (40.000), Gagauzca (10.000)

  Tacikistan:
  Özbekçe (1.4 milyon)
  Türkiye: Türkiye Türkçesi (70 milyon)

  Türkmenistan: Türkmence (3 milyon), Özbekçe (350 bin), Kazakça (80 bin)

  Ukrayna: Gagauzca (32 bin), Kırım Tatarcası (300 bin)

  Özbekistan: Özbekçe (16 milyon), Karakalpakça (450 bin), Kırım Tatarcası (200 bin), Kazakça (900 bin), Çuvaşça (9 bin).

  Yugoslavya: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 20 bin)
  Yunanistan: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 120 bin)

+ Yorum Gönder


türkiye nüfusunun çok kısa sürede iki kat artmasının nedeni,  türkiye nüfusunun çok kısa sürede iki kat artmasının nedeni nedir