+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Göçlerin Neden ve Sonuçları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Göçlerin Neden ve Sonuçları Hakkında Bilgi
  Göçlerin Neden ve Sonuçları

  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ HİKAYELERİ


  Kavimler Göçü

  - Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketidir.
  - 4 yy. gerçekleşen bu göçün nedenleri
  • Boylar arası mücadele
  • Çin baskısı
  • Kuraklaşan iklim
  • Artan nüfusa yeni yerler bulma isteği
  • Ekonomik zorluklar gibi nedenler sayılabilir.

  - Bu nedenler ile göç eden Türk kavimleri şu yolları kullanmıştır;

  • Kuzeye gidenler Sibirya’ya
  • Güneye gidenler Hindistan ve Afganistan’a
  • Doğuya gidenler Uzak Doğu’ya
  • Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Gölü Kuzeyinden Avrupa’ya bir kısmı ise Hazar Gölü güneyinden Anadolu, Mısır, İran ve Irak’a gitmişlerdir.

  - Atın evcilleştirilmiş olması, araba ve tekerleğin bilinmesi bu göçleri kolaylaştırmıştır.
  - Kavimler göçü il çağın kapanıp orta çağın açılması, Avrupa’nın etnik yapısını değiştirmesi ve bu kıtanın bugünkü temellerinin atılması, Roma imparatorluğunu parçalaması açısından önemlidir.
  - Kavimler göçünün gerçekleşmesinde doğal, sosyal, ekonomik ve siyasi birçok neden ortaklaşa etkilidir.

  Yenidünya Göçleri


  - Kilise baskısı ile oluşturulan Haçlı orduları her ne kadar amaçlarına ulaşamadılarsa da bu olumsuz durumdan pusulayı bularak yarar sağlamayı bildiler.


  - Yenidünya göçlerinin ortaya çıkmasında;

  • Siyasi ve dini baskılar
  • Özgür yaşama isteği
  • Macera arayışı
  • Ekonomik nedenler
  • Coğrafi bilgilerdeki artış gibi faktörler etkili olmuştur.

  - Coğrafya bilgilerini ilerleten Magellan, Kristof Kolomb, Vasco Dö Gama, Bertelmi Diaz gibi pek çok denizci 19 yy. sonlarına doğru Hindistan-Afrika, Amerika ve Avustralya (Okyanusya) gibi yerleri keşfederek burada pek çok koloni kurmuşlardır.
  - İngilizler Kuzey Amerika, Hindistan, Yeni Zelanda ve Afrika’nın bazı yerlerinde
  - Fransızlar Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın kuzeyi ile Afrika’nın bazı yerlerinde
  - İspanyollar Brezilya hariç Güney Amerika’da
  - Portekizler Brezilya ve Kuzey Afrika’da koloni kurmuşlardır.
  - Bu ülkeler kolonilerinden topladığı bir çok insanı kendi ülkelerinde köle olarak kullanmak için zorla göç ettirmişlerdir.
  - Yenidünya göçlerinin oluşmasında çekici ve itici faktörler birlikte etkili olmuştur.

  Mübadele Göçleri

  - Mübadele değiş-tokuş, takas ve değişim gibi anlamlar taşımaktadır.
  - Dolayısıyla bu göçlerde ülkelerin karşılıklı göç vermeleri söz konusudur.
  - Bir antlaşmanın esaslarına dayanarak yapılır.
  - Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır.
  - Kurtuluş savaşı sonrası Türk-Yunan mübadelesi, Kıbrıs barış harekatı sonrası Türk-Rum mübadelesi, 1947 yılında Hindistan ve Pakistan’ın ayrılması ile Hindu-Müslüman mübadelesi bu göçlere örnektir.

  Mülteci Göçü

  - Siyasi, dini etnik baskılar ile savaşlar sonucu başka ülkelere göç edenlere mülteci bu göçlere ise mülteci göçü adı verilir.
  - Mülteci diğer anlamıyla sığınmacı olduğu için bu göçlere Sığınma göçleri de denilebilir.
  - Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır.
  - II. Dünya savaşı sonrası Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin Filistin’e sığınması, 1989 yılında Bulgar hükümeti baskısından kaçan Bulgar Türkler ile 1997 Yugoslavya’nın soykırımından kaçan Boşnakların Türkiye’ye sığınması bu göçlere örnek verilebilir.

  İşçi Göçleri


  - İşsizliğin fazla olduğu gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılan göçlerdir.
  - Bu göçlerin oluşmasında itici faktörler etkilidir.
  - II. Dünya Savaşı sonrası işçi gücünü büyük ölçüde yitiren ve ekonomileri bozulan Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkeler ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için 1952-54 yılları arasında işçi göçü antlaşmaları imzaladılar.
  - Bu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerden işçi göçü aldılar.
  - Ülkemiz ilk göçünü Almanya’ya daha sonra diğer Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Rusya ve Orta Asya ülkelerine göndermiştir.

  İşçi göçünün nedenleri:


  • İşsizlik
  • İstihdam sorunları
  • Gelir dağılımındaki düzensizlikler
  • Yatırım eksikliği
  • Nüfus artış hızının yüksek olması
  • Düşük işçi ücretleri

  İşçi göçünün olumlu sonuçları:

  • Ülkelerin ve kültürlerinin başka ülkelerce tanınmasını sağlar
  • Ülkeyi yurt dışında temsil olanağı sağlar
  • Ülkeye döviz girdisi sağlar
  • Ülkedeki istihdam yükünü hafifletir.

  İşçi göçünün olumsuz sonuçları:

  • Nitelikli ve iş görür eleman kaybı
  • Göç eden ailelerde kültür çatışması ve kültürel yozlaşma
  • Yabancı ülkelerde doğan çocukların milli kültür ve tarihinden uzak kalmaları

  Beyin Göçü

  - İyi eğitilmiş ve belli bir alanda uzmanlaşmış, ülkedeki bilim ve tekniğin gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli (vasıflı) elemanların ülkelerini terk etmesidir.
  - Bu göç yeni çıkmış bir olgu olmamasına rağmen günümüz koşullarda göç veren ülkelere büyük zararlar sağlamaktadır.
  - Nedeni ülkeler arası gelişmişlik farkının günümüzde daha fazla olması ve bu durumda göç veren ülkenin düşük olan kalkınma hızını daha çok düşürmesidir.
  - Sonuç olarak bu göçler ülkeler arası gelişmişlik farkını daha çok arttırmaktadır.

  En çok beyin göçü veren ülkeler: Hindistan, Pakistan, Çin, Atlas ülkeleri (Fas-Cezayir-Tunus), Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

  En çok beyin göçü alan ülkeler: ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya, Fransa

  Hem beyin göçü alan hem de veren ülke: Kanada

  Beyin göçünün nedenleri:

  • Düşük ücret
  • Bilimsel projelerin desteklenememesi
  • Uygunsuz çalışma koşulları
  • Mesleğe uygun iş bulunamaması
  • İşyerlerindeki adaletsiz uygulamalar

  Doğal Afet Göçleri

  - Beşeri ve doğal faktörlerin etkisiyle gerçekleşen, can ve mal kaybına neden olan olaylar doğal afet adını alır.
  - Deprem, sel-taşkın, kütle hareketleri (heyelan), kuraklık gibi pek çok doğal afet insanların göçüne sebep olur.
  - 4 yy.daki Kavimler göçü (kuraklık), 1999 Marmara Depremi sonucu göçler, 1940 İrlanda’daki sel felaketi göçleri ile 1994’te Kırgızistan’daki heyelanın sebep olduğu göçler buna örnektir.
  - Bu göçler zorunludur.

  Göçün Mekansal Etkileri


  Göç Veren Yerlerdeki Etkiler

  - Sosyal yatırımların verimsiz olması
  - Tarım ve hayvancılıkta üretim kaybı
  - Kamu ve özel sektöre ait yatırımların azalması

  Göç Alan Yerlerdeki Etkiler


  - Çevre kirliliği
  - Görüntü kirliliği (Plansız-Çarpık kentleşme, gecekondulaşma, sanayi tesislerinin kent içinde kalması)
  - Gürültü kirliliği
  - Konut sıkıntısı
  - Doğal kaynakların hızla tükenmesi (orman-tarım alanı-mera kaybı)
  - Alt yapı yetersizlikleri (Belediye hizmetlerinde aksama)
  - Sosyal hizmetlerde aksama
  - Kent dokusunun bozulması
  - Farklı kültürler arası çatışma
 2. Acil

  Göçlerin Neden ve Sonuçları Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder