+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Vucut Sağlığı Forumunda Hareket Nedir Hareket Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Hareket Nedir Hareket Çeşitleri
  Hareket Nedir, Hareket Çeşitleri kısaca

  Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam bana hemen hareket hakkında bilgi verir misiniz?


  Zaman ve mekan içinde meydana gelen ve daima bir hedefe 2.Fiziksel açıdan hareket; insan vücu-dunun ya da çeşitli organlarının belli bir ilgi sistemindeki yer, pozisyon ve ça-bukluk değişkinlikleridir. Antrenman bilimi açısından hareket; mekan ve zaman içinde meydana gelen ve daima bir hedefe yönelik olan dinamik bir sü-reçtir. 3.Organizmanın yürüme, koşma, atlama ve ağırlık taşıma gibi iskelet kaslarından oluşan bir etkinliktir.

  Hareket Akışı, Hareket Konusu

  Motor aktiviteyi oluştu-ran evrelerin ardışıklığını, bir başka söyleyişle; bu evrelerin birbiri ardı sıra gelişini belirtmeye denir.

  Hareket Analizi

  Hareketi değişik açı-lardan tanımlamak veya incelemek için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Spor açısından hareket analizi, öncelikle hedefli hareketlerin analizi anlamına gelir. Bir hareketin analizi; hareket strüktürleri, hareket şekilleri, hareket prensipleri ve işlevleri ile hareket özel-liklerini incelemeyi içerir.

  Hareket Dinamiği

  Motor aktivitenin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks bir özelliğidir. Hareket dinamiği motor aktivitenin oluşmasını sağlar.

  Hareket Duyumu

  Bir organ, bölümün pasif hareketlerinin gözü kapalı olarak tasarlanmasına imkan verir. Buna hare-ket duyumu denir.

  Hareket Eşgüdümü

  Uyarı ve frenleme impluslarının zaman ve mekana uygun olarak kullanılmasına hareket eşgüdü-mü denir.

  Hareket Frekansı

  Birim zamanda yapı-lan hareket sıklığını anlatır.

  Hareket Genişliği

  Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içeri-sinde yapabilme yeteneğine hareket genişliği denir.

  Hareket Hızı

  Belirli bir mesafeyi müm-kün olan en yüksek hızla alabilmektir. Özel hız, merkezi sinir sisteminin yar-dımıyla çok küçük zaman biriminde hareketlerin gerçekleşme yeteneğidir.

  Hareket Öğrenme

  Tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin-tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur.


  Hareket Ritmi

  Kuvvet seyrinin dinami-ğinde ve bunun dışında hareketin me-kan - zaman sürecinde de akseden bir hareketin karakteristik zaman düzenidir.

  Hareket Sistemi

  insan vücuduna belirli bir biçim veren ve ona mekanda yer değiştirme olanağı sağlayan bir sistemdir.

  Hareket Stereotipi

  Önceden öğrenil-miş; fakat sık tekrarlarla otomatik hale gelmiş, sabit çevre koşulları altında kalıplaşmış ve en az esnek hare-ketlerdir.

  Hareket Stili

  Tekniklerin, sporcuların kişiliklerine bağlı olarak uygulanmasıdır. Spor tekniğinin bir ayrımıdır.

  Hareket Sürati

  Sporcunun ilk hareketi ile bitiş hareketi arasındaki geçen süredir.

  Hareket Teorisi

  Sportif hareketlerle ilgili kompleks problemler hakkındaki bilimsel durumların toplamıdır. Hareket hakkında elde edilen bilgiyi temsil eder. Eğitimsel-normatif teoride amaç: fizik egzersizin bütünü veya beden eğitimi ve spor hakkında bilgi toplamaktır. Bu teori seçilen hareketlerin önemli özelliklerini hareket prensiplerinin belirtilmesini, tanımlanmasını, bu hareketleri ilgilendi-ren öğrenme işleminin değerlendirilme-sini vurgular.

  Hareket Yörüngesi

  Vücut ya da vücut parçalarının ilk ve son pozisyon arasın-da kat ettiği yoldur.

  Hareket Zamanı

  Vücudun ilk hareke-ti ile son hareketi arasında geçen süre-dir. Örneğin; 100 m. koşusunda start ile finish çizgisi arasındaki süre hareket zamanıdır. 2.Hareketin baştan sona kadar olan zaman aralığıdır.

  Hareketin Elastizitesi

  Koşan ve atla-yan vücut kütlesinin başlangıçtan itiba-ren bitimine kadar amaca göre elastikliği, yumuşaklığı, gerilimi ve frenlenmesi için verilen kas kuvvetinin dengeliğidir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Bir cismin yere göre sabit durumunun değişmesine hareket denir tabi hareketin başka anlamları da vardır ne için söylendiği önemlidir ama genelde hareketin en çok kullanılan anlamı odur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hareket tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir yaşamsal faaliyettir. insanlar ve hayvanlar gibi canlılar her türlü şekilde hareket edebilirken yani dönebilirken ,yer değiştirebilirken , bitkiler gibi canlılar hareketlerini sadece yönelme şeklinde yapabilirler yani yer değiştiremezler.
+ Yorum Gönder


hareket çeşitleri,  hareket çeşitleri ve özellikleri,  hareket çeşitleri nelerdir,  hareket ve hareket çeşitleri,  hareket nedir,  hareket çeşitlerinin özellikleri