+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda ses olaylarıyla ilgili şiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ses olaylarıyla ilgili şiir
  arkadaşlar türkçe öğretmeni ses olaylarıyla ilgili şiir bilen varmı? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Dil ve Ses : Dil, seslerden oluşan bir işaretler dizgesi olup duygu, düşünce ve istekleri aktarmaya yarayan araçtır
  Türkçe’nin Sesleri : Kulağın duyabildiği titreşimler ses olarak adlandırılırken seslerin yazıdaki hallerine harf denir Türkçe’nin yazı dilinde 29 harf vardır Bu harfler, ses özellikleri yönünden ünlü ve ünsüz harfler olmak üzere iki grupta incelenir
  Ünlüler (sesliler) es yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir
  Türkçe’de bütün ünlüler aynı değerdedir Uzun ya da kısa ünlü olmaz Bu nedenle içinde uzun ünlü bulunan sözcükler Türkçe olamaz
  Ünlüler, kalın-ince, düz yuvarlak, geniş-dar olma özelliklerine göre aşağıdaki şemada olduğu biçimde gruplandırılır

  ses olaylar.jpg


  Dilin Durumuna Göre
  Kalın:
  a, ı, o, u
  İnce:
  e, i, ö, ü

  Dudakların Durumuna Göre
  Düz:
  a, e, ı, i
  Yuvarlak:
  o, ö, u, ü

  Alt Çenenin
  Durumuna Göre

  Geniş:
  a, e, o, ö

  Dar:
  ı, i, u, ü
  Büyük Ünlü Uyumu :Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur

  İlk hece
  Diğer heceler
  a,ı,o,u
  a,ı,o,u
  e,i,ö,ü
  e,i,ö,ü
  Örnek : Uyan
  kalın ağaç
  ince çiçek
  Uymayan
  domates vücut
  sürahi insan
  Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :
  üBüyük ünlü uyumuna uymayan çok az Türkçe sözcük vardır
  Örnek : ana (anne), alma (elma), kangı (hangi), karındaş (kardeş)
  üBüyük ünlü uymuna aykırı sözcükler genellikle yabancı kökenlidir
  Örnek : Silah, gazete, mevcut, insan
  üSözcüklere eklenen ekler de genellikle bu kurala uyar Ancak Türkçe’deki altı ek büyük ünlü uyumuna uymaz
  Örnek : akıl-lı, çimen-ler, çocuk-da, eviniz-de, yürü-yor, bakar-ken, akşam-ki, sabah-leyin, yeşil-imtrak, turunç-gil
  üBileşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz Örnek : Atakule, Kadıköy
  Küçük Ünlü Uyumu : Bir sözcükteki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık yönünden uyumudur Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlülerden (a,e,ı,i) biri bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlülerde düz olur

  İlk hece
  Diğer heceler
  a,e,ı,i
  a,e,ı,i
  Örnek : bilge, ıslak, azgın, incirler
  Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden (o,ö,u,ü) biri bulunursa ikinci ve diğer hecelerde ya düz-geniş (a,e) ya da dar-yuvarlak (u,ü) ünlüler yer alır

  İlk hece
  Diğer heceler
  o,ö,u,ü
  a,e,u,ü
  Örnek : oduncu, gülümsemek, kömürlük, öğrenci
  Küçük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :
  üDilimizde “o,ö” yuvarlak ünlüleri yalnızca ilk hecede kullanılabilir
  Örnek : Uymayanlar : doktor, motor, otobüs
  Uyanlar : üzüm, kömür, soba
  üYuvarlak ünlülerden biriyle başlayarak bir hecede “a,e” düz ünlülerine geçen bir sözcük, düz ünlüden sonra düz ünlü gelir kuralına göre “ı,i” düz ünlülerine de geçebilir
  Örnek : böy-le-si-ni, oy-ma-cı-lık
  üTürkçe sözcüklerin öncelikle büyük ünlü uyumuna uyması gerekir Büyük ünlü uyumuna uymadığı halde küçük ünlü uyumuna uyan sözcükler Türkçe sözcük olmaz
  Örnek : misafir, tasvir, kalem
  üBüyük ünlü uyumuna uymayan “-ki” eki, yuvarlaşarak küçük ünlü uyumuna uyar
  Örnek : dünkü, bugünkü
  UYARI : İki heceli olup orta hecelerinde “b,m,v” ünsüzleri bulunan kimi Türkçe sözcükler, bu ünsüzlerin yuvarlaklaştırıcı etkisiyle küçük ünlü uyumuna aykırı düşer Örnek:
  Yağmur, çamur, kabuk, tavuk, kavun

  Ünsüzler (Sessizler) : Tek başlarına söylenemeyen, ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslere ünsüz denir Türkçe’de 21 ünsüz vardır
  Ünsüz Harflerin Özellikleri :
  ü Türkçe’de normalden kalın ya da ince okunan bir ünsüz yoktur
  Örnek : rüzgar, kagir, lazım
  ü Yansımaların dışında Türkçe sözcüklerin başında “c,ğ,l,m,n,r,z” ünsüzleri bulunmaz
  ü Türkçe sözcüklerde “j,f” ünsüzleri hiç kullanılmaz
  Örnek : fare, jambon, jilet
  ü Türkçe sözcükler iki ünsüzle başlamaz
  Örnek : krem, spor, tren, plak, trafik
  ü Bileşik sözcükler ve özel isimler dışında Türkçe sözcüklerde “n-b” sesleri yanyana gelmez
  Örnek : İstanbul, Safranbolu, Sonbahar, Ambar, Kumbara, Perşembe
  Ünsüzler çıkarılırken ses tellerinde titreşimli olmalarına karşın, kimi ünsüzlerin çıkışında titreşim olmadığı görülür Bu açıdan değerlendirildiğinde ünsüzler, sert ve yumuşak ünsüzler olmak üzere iki grupta incelenir
  Ünsüz Benzeşmesi Kuralı : Sert ünsüzlerin (f,s,t,k,ç,ş,h,p) biriyşe biten sözcüklere c,d,g yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde, bu eklerin başındaki
  C, Ç ‘ye D,T’ ye G,K’ ye dönüşür
  Ünsüz sertleşmesi kuralına aykırı yazımlar yazım yanlışı yaratır
  Örnek :
  giriş-gen girişken
  dost-dur dosttur
  Arap-ca Arapça
  1) Ünsüz sertleşmesi, özel adlara ve sayılara getirilen eklere de uygulanır
  Örnek:Yanlış Değişim Doğru
  Sinop’da “d”,”t” ‘ye Sinop’ta
  Mehmet-cik “c”,”ç” ‘ye Mehmetçik
  1970 ‘den “d”,”t” ‘ye 1970′ten
  1923 ‘de “d”,”t” ‘ye 1923 ‘te
  Örnek :
  Beklediğimiz otobüs Ulus’dan kalkıp, Kızılay’dan geçecek
  Bu saatte oraya çoktan varmışdır
  2)Sözcük biçiminde olan de / da bağlacı, ünsüz sertleşmesi kuralından etkilenerek, te / ta biçiminde yazılmaz
  Örnek : Yanlış Doğru
  hiç te hiç de
  olup ta olup da
  3) Ünsüzlerin benzeşmesi kuralına aykırı olan bazı ekler vardır
  Örnek : Yanlış Doğru
  üç – ken üç – gen
  çocuk – çağız çocuk – cağız
  Ünsüz Yumuşaması (Değişimi) Kuralı : Bir sözcük p,ç,t,k sert ünsüzlerinden biriyle biterken, bu sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sert ünsüzler yumuşayarak;
  p,b ‘ye – ç,c ‘ye – k,ğ ‘ye – t,d ‘ye dönüşür
  Örnek : balık balığın
  kitap kitaba
  ağaç ağacı
  kağıt kağıdı
  Ünsüz Yumuşamasıyla İlgili Kurallar :
  1) Kimi Türkçe ve Türkçe’ye girmiş sözcüklerde yumuşama görülmez
  Örnek :
  konut konutun (Türkçe) hilafet hilafeti (Yabancı)
  taşıt taşıta (Türkçe) barikat barikatın (Yabancı)
  2) Tek heceli sözcüklerde de genellikle yumuşama olmaz
  Örnek : saç saçım
  kaç kaça
  3) Özel adların sonuna gelen p,ç,t,k set ünsüzleri yalnızca okunurken yumuşatılır Bu yumuşama yazımda gösterilmez
  Örnek : Okunuş Yazılış
  Ayvalığ’a Ayvalık’a
  Ahmed’in Ahmet’in

  Türkçe’de Meydana Gelen Ses Olayları:
  Ses Düşmesi : Kimi sözcüklerin çekimlenişinde veya türeyişinde, bir sesin düştüğü görülür
  a) Ünlü Düşmesi : İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler Buna orta hece düşmesi de denir
  omuz um omzum oğul u oğlu
  kahır ol kahrol seyir et seyret
  ayır ıntı ayrıntı sıyır ık sıyrık
  yalın ız yalnız yanıl ış yanlış

  b) Ünsüz Düşmesi : Bazı sözcükler, çeşitli etkilerle birleşirken sözcüğün sonundaki ünsüz harf düşebilir Bu olaya ünsüz düşmesi adı verilir
  yumuşak cık yumuşacık sıcak cık sıcacık
  yüksek l yüksel küçük l küçül
  rast gelmek rasgelmek ast teğmen asteğmen
  Bazı bileşik sözcüklerin oluşumunda bir hece veya ses düşmesi meydana gelir
  Ses Türemesi : Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer Türkçe’de ses türemesi olayına fazla rastlanmaz
  Ses türemesi yaratan başıca durumlar:
  a) Ünlüyle biten sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemeyeceği için bu ünlülerin arasına “y,ş,s,n” ünsüzlerinden uygun olan biri gelir Bu ses türemesine kaynaştırma da denir
  Örnek :
  oku-y-an okuyan
  baba-s-ı babası
  yedi-ş-er yedişer
  elma-n-ın elmanın
  b) Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ad soylu sözcükte ses türemesi görülür
  Örnek : his etmek hissetmek
  red etmek reddetmek
  Bu sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya çıkar
  Örnek :
  af-ı affı
  had-i haddi
  c) Kimi sözcükler pekiştirilirken ses türemesi meydana gelir
  Örnek : yalnız yap-a-yalnız
  sağlam sap-a-sağlam
  dar-a-cık daracık
  bir-i-cik biricik
  Ses Daralması (Ünlü Daralması) : “a,e” geniş ünlüsüyle biten sözcüklere “-yor” şimdiki zaman eki getirildiğinde, bu geniş ünlüler daralıp değişerek “ı,i,u,ü” olur
  Örnek : bekle-yor bekliyor
  oyna-yor oynuyor
  “-ma,-me” olumsuzluk ekleri de “-yor” ekiyle birleştiğinde daralarak “-mı, -mi, -mu, -mü” olur
  Örnek : gelme-yor gelmiyor
  bakma-yor bakmıyor
  Ulama : Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlü harfle başlayan sözcüğün ilk hecesiyle birleştirilerek okunmasıdır
  Örnek :
  Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
  Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
+ Yorum Gönder


ses olaylarıyla ilgili şiirler,  ses olayları ile ilgili şiirler,  ses olayları bulunmuş şiirler,  ses olayları olan şiirler,  atmosfer ile ilgili şiir,  şiirde ses olayları örnek