+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Bütün sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık hep aynı olsaydı ne olurdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bütün sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık hep aynı olsaydı ne olurdu
  Bütün sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık hep aynı olsaydı ne olurdu? 2. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Bütün sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık hep aynı olsaydı ne olurdu?

  Maddelerin ölçülebilen ortak özelliklerinin kütle ve hacim olduğunu öğrenmiştik. Bu ortak özelliklerin dışında her maddenin kendine özgü birtakım özellikleri de vardır. Bu özelliklerden yararlanarak bir maddeyi tanıyabilir ve diğerlerinden ayırabiliriz. Bunlara ayırt edici özellikler adını veririz. Ayırt edici özellik, bir maddenin diğer maddelerden farklı olduğunu gösterir. Renk, koku, tat, sertlik gibi görülebilen veya hissedilebilen özelliklerin maddeleri ayırt etmemize yardımcı olduğunu daha önce öğrenmiştik. Ayrıca maddelerin kaynama,erime, donma noktaları ve yoğunluk gibi ayırt edici özellikleri de vardır.


  1sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık.png


  Su, alkol, aseton gibi saf sıvıların her sıcaklıkta buharlaştığını biliyoruz. Acaba bu sıvılar aynı sıcaklıkta mı kaynar?
  Suyun sıvı hâlinin sıcaklığını en fazla 100 °C civarına çıkarabiliriz. Sıcaklığı 100 °C'a ulaşan suyu ısıtmaya devam ettiğimizde kaynadığını gözlemlemiştik. Kaynama süresince de bu sıcaklık değişmez.
  ***1.Buzdolabının buzluğuna konulan su, donduğu halde kolonya neden donmaz?
  Su ve kolonyanın farklı maddeler olduğunu bu nedenle farklı sıcaklıklarda donacağını tahmin etmelerini bekleyiniz.
  ***2.Suyun miktarının değişmesi kaynamaya başladığı Sıçaklığı değiştirir mi?
  Suyun aynı ortamda kaynama sıcaklığı sabittir. Bir sıvının kaynamaya başladığı sıcaklık cinsine bağlıdır. Miktarına bağlı değildir.Yani 1 g su 100 °C’ ta kaynar, 100 g su da 100 °C’ ta kaynar.
  ***1.Saf su denilince ne anlıyorsun?
  İçerisine farklı bir madde katılmamış maddelere saf madde denir. Başka bir deyişle buharlaştırma, mıknatısla ayırma, eleme gibi basit yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamayan maddelere saf madde denir. Söz gelimi saf su, buharlaştırmayla farklı maddelere ayrıştırılamaz.
  ***2.Bütün sıvıların kaynamaya başladıkları sıcaklık hep aynı olsaydı ne olurdu?
  Etil alkol gibi saf maddelerin sıcaklığı da kaynama başlayıncaya kadar artar. Ancak, kaynarken sıcaklıkları sabit kalır. Söz gelimi, su 100 °C'ta, eter 64 °C'ta kaynar. Sıvıları, kaynama sıcaklıklarına bakarak ayırt edebiliriz.
  Maddeyi tanımlayan diğer bir özel-lik de maddenin suda yüzme - bat-ma özelliğidir. Suda yüzme ve bat-ma maddelerin yalnız kütle ve hacmi ile açıklanamaz. Eşit hacimli olan maddelerden suda batanın kütlesi daha fazla, suda yüzenin kütlesi daha azdır. Eşit hacimli plas-tik ve metal bilyelerden metal bilye-nin suda batması onun daha yoğun olduğunu gösterir. Bir maddenin 1 mi lik hacminin kütlesine yoğunluk adı verilir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Maddelerin ne kadar yoğun olduğu eşit hacim-deki kütlelerinin tartılmasıyla bu-lunur.
  Buzun yoğunluğu sudan az olduğu için suda yüzer. 0°C ta suyun üst kısmında buzlanma başlar.Bu durum su içindeki canlıların yaşamasını kolaylaştırır.
  Bir katı ısıtılırken sıcaklığı artar. Belli değere ulaşınca da erimeye başlar. Erime süresince bu sıcaklık sabit kalır. Sabit kalan bu sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Buzun sıcaklığı 0°C ta ulaştığında erimeye başlar. Buz tamamen eriyinceye kadar bu sıcaklık değişmez. Katıların belli bir erime sıcaklığı vardır. Katı, tamamen eriyinceye kadar sıcaklığı da sabit kalır. Sözgelimi buz erirken sıcaklığı değişmez. Katının miktarı, erime sıcaklığını değiş-tirmez; yalnızca erime süresini etkiler.
  Erimeye başlayan bir katıya daha fazla ısı verilirse erime hızlanır. Sıvı hâle geçen madde ısı kaynağından uzak-laştırılıra soğumaya başlar. Sıcaklığı belli bir değere düştüğünde donma olayı görülür. Donma süresince sıcaklık sabit kalır. Bu durum bize saf maddelerin donma sıcaklıklarının da sabit olduğunu gösterir. Maddelerin erimeye başladığı sıcaklık ile donmaya başladığı sıcaklık aynıdır. Örneğin su, 0 °C'ta donarken aynı sıcaklıkta buz erimeye başlar. Maddelerin katı hâli hangi sıcaklıkta eriyorsa sıvı hâli de aynı sıcaklıkta donar.
  Ülkemizin bazı yerlerinde havanın sıcaklığı -30 °C'a kadar düşer. Bu sıcaklıkta su donarken benzin donmaz. Demek ki suyun donma noktası benzinin donma noktasından yüksektir.
  Erime ve donma noktaları maddeler için ayırt edici özellik olarak kullanılır.
  ****Yemek sodası ve şeker gibi bazı maddeler saf oldukları hâlde erime sıcaklıkları ölçülemez. Çünkü bu maddeler erimeden bozunur. Böyle maddeleri tanımak için erime sıcaklıklarından yararlanamayız.
  .
  ***Hacmine oranla kütlesi büyük olan maddelere yoğun maddeler deriz. Eşit hacimli katılardan kütlesi büyük olan katı, diğerine göre daha yoğundur.
  Yoğun maddelerin birim hacmindeki madde miktarı daha fazladır. Yani, aynı hacme sahip iki cisimden birinin kütlesi diğerine göre daha fazladır. Söz gelimi, hacimleri eşit iki bardaktan birini kum diğerini de leblebiyle dolduralım. Kumla dolu bardaktaki madde miktarı diğerinden daha fazladır. Buna göre kum dolu bardak diğerinden daha yoğundur. Buradan hareketle maddelerin suda yüzme ve batmaları, kütle ve hacim değerlerinin her ikisiyle birden ilişkilidir, denilebilir.
  ***Yoğunluk bir maddenin birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır..


  Yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olan maddeler su içinde batarken yoğunluğu küçük olan maddeler yüzer.
  Anahtarın suda batmasının sebebi yoğunluğunun sudan büyük olmasıdır. Suya atılan mumun yüzme nedeni ise yoğunluğunun sudan küçük olmasıdır.
  Yoğunluğu Hesaplamak
  Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için kütle ve hacim değerlerinin bilinmesi
  gerekir. Kütlenin, hacme oranı yoğunluğu verir.
  Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu vardır. Maddeleri yoğunluğuna bakarak birbirinden ayırt edebiliriz.

+ Yorum Gönder