+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kuruluşu ve amacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kuruluşu ve amacı
  Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kuruluşu ve amacı 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
  Türk–Kazak Üniversitesi
  Tüzüğü  Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi’nin kurulması hakkındaki anlaşmaya göre, Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi yerine, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversite özerk statüye sahiptir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Dayanak  Amaç
  Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında Türklük bilinci ve uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin gereklerine göre eğitimlerini sağlamak.

  Özellikle demokratik ve laik, çağdaş devlet esaslarına bağlı, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, millî ve mânevi değerlere bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek maksadıyla Kazakistan’ın Türkistan şehrinde kurulan tüzel kişiliğe sahip ve özerk Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak–Türk Üniversitesi’nin teşkilatı, yönetimi ve eğitim–öğretimiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.  Kapsam
  Madde 2: Bu tüzük, üniversitenin bütün birimlerini ve faaliyetlerini kapsar.  Dayanak
  Madde 3: Bu tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1992 yılında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak düzenlenmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  İKİNCİ BÖLÜM
  Üst Kuruluşlar  Mütevelli Heyeti
  Madde 4: On kişilik Mütevelli Heyeti, üniversitenin yönetimini sağlamak amacıyla ortak işletme, ortak idare prensibinden hareketle yüksek seviyeli bürokratlardan oluşur. Bu on üyenin beşi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince, üniversite rektörünün de içinde bulunduğu beş kişiyse Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacaktır. Mütevelli Heyeti Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacaktır.

  Mütevelli Heyetin görev süresi yedi yıldır. Mütevelli Heyeti yılda en az üç defa toplanır. Toplantı yer ve zamanı Mütevelli Heyet Başkanı’nca tespit edilir. Toplantı nisabı sekiz olup, görüşler, "kabul" veya "ret" olarak bildirilir.  Mütevelli Heyetinin Görevleri
  Madde 5: Mütevelli Heyetinin görevleri:

  a) Rektör tarafından hazırlanan üniversite bütçesini incelemek ve onaylamak, bu bütçeye göre taraf hükümetlerden talep edilecek ödenek miktarını her yılın Mayıs ayı sonuna kadar taraf ülkelere bildirmek,

  b) Öğretim elemanları için kadrolar tahsis etmek ve maaş miktarlarını tespit etmek,

  c) Rektör tarafından gündeme getirilen diğer konularda karar vermek,

  ç) Rektör tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen hususlarda yönetmelikler düzenleyerek bu yönetmeliklerin üniversitenin faaliyete geçmesinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe girmesini sağlamak,  (1) Mütevelli Heyetinin Çalışma Usul ve Esasları,

  (2) Öğretim elemanları ve idari personelin sözleşme, görevlendirme, ücret ve çalışmalarıyla ilgili esaslar,

  (3) Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora öğretimine ilişkin esaslar,

  d) Bu tüzüğün uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer malî, idarî ve akademik hususlar.  Üniversite Senatosu
  Madde 6: Senato; üniversitenin iç yönetim organıdır. Başkanı Rektördür. Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksek okul müdürleri ile öğretim elemanlarının seçtiği beş üyeden oluşur. Görev süresi beş yıldır. Yılda en az altı defa toplanır.  Senatonun Görevleri
  Madde 7: Senatonun görevleri şunlardır:

  – Rektör veya Mütevelli Heyeti Başkanının teklifi üzerine fakülte, enstitü, yüksek okul, bölüm ve ana bilim dalları açmak veya birleştirmek,

  – Öğretim elemanlarının sözleşme esasları ve şartlarını belirlemek,

  – Eğitim–öğretim programlarını, akademik, bilimsel, metodolojik, basım–yayım, kadro konularını incelemek ve karara bağlamak,

  – Sınav, öğrenci nakli ve disiplin konularında usul ve esasları belirlemek,

  – Üniversite birimleri arası ilişkileri düzenlemek,

  – Yılda bir defa rektörün üniversite hakkındaki faaliyet raporunu incelemek,

  – Fakülte yönetim kurullarının özel burs ve fahri ünvanlarının verilmesine dair tekliflerini onaylamak,  Mali Denetim
  Madde 8: Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilecek, tarafların eşit sayılardaki üyelerden oluşan komisyon tarafından yılda bir defa yapılır.  Ödemeler
  Madde 9: Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelikleri fahridir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri ile Denetleme elemanlarına ödenecek yolluk yevmiyeler, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilerek üniversite bütçesinden ödenir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Üniversite Organları  Rektör (Başkan)
  Madde 10: Rektör, Senatonun teklifi ile Mütevelli Heyeti tarafından 5 yıllığına atanır. Rektörün, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 5 yıl için atanmış bir vekili (rektör birinci yardımcısı) bulunur. Rektör, rektör yardımcılarını tayin eder.

  Rektörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda rektör vekili (rektör birinci yardımcısı) veya diğer rektör yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekil, rektörün yetki ve sorumluluklarına sahiptir.  Rektörün Görevleri
  Madde 11: Rektör, üniversiteyi idari ve akademik konularda idare ve temsil eder. Ayrıca Mütevelli Heyetinin vereceği diğer görevleri yapar, yönetmeliklerin düzenlenmesini idare eder, onaylanması için Senato ve Mütevelli Heyetine sunar.

  Rektör aşağıdaki yönetmelikleri onaylar:

  – İdari personelin ve diğer personelin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikler ve esaslar,

  – Ders kitapları ve teksirlerin bastırılmalarına ilişkin esaslar ve ödenecek telif haklarıyla ilgili hususlar,

  – Öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin sicil ve disiplin işlemleriyle ilgili esaslar,

  – Döner sermaye işletmesi ile ilgili esaslar,

  – Üniversitenin bütün birimlerinin toplantı ve oylama usullerine ait yönetmelikler.

  Rektör, Üniversitenin ita amiridir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.  Dekan, Eğitim Enstitüsü Rektörleri, Araştırma Enstitüsü ve Yüksekokul Müdürleri ile Bölüm Başkanları

  Madde 12: Yüksek eğitim enstitülerinin rektörleri ve yüksek okul müdürleri (birinci idareciler) rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Dekanlar, Bölüm Başkanları Senato tarafından seçilir veya rektör tarafından tayin edilir.  Yüksek Eğitim Enstitüleri, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları

  Madde 13: Yüksek eğitim enstitüleri (Pedagoji Enstitüsü), fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları rektörlerin, dekanın veya müdürlerin başkanlığında bölüm başkanları ile öğretim üye ve elemanlarının seçecekleri üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi beş yıldır.  Bilimsel Araştırma Enstitüleri Merkezleri ve Laboratuarlar

  Madde 14: Fakülte, Pedagoji Enstitüsü ve yüksekokullara ek olarak üniversite bünyesinde iki tip enstitü bulunur:

  1) Rektörlüğe Bağlı Enstitüler:

  a) Fen Bilimleri Enstitüsü

  b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  c) Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu enstitüler, lisansüstü eğitim kurumlarıdır. Bunların yönetim kurulları, müdürü dahil beş kişiden oluşur. Müdür, rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Yönetim Kurulu üyeleri enstitü müdürünün teklifi ile rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

  2) Bilimsel Araştırma Laboratuarları (Bölümlere bağlı olan bilimsel araştırma enstitüleri):
  Bu enstitüler, bir bilim alanında derinliğine ve genişliğine çalışmalar ve araştırmalar yapmak üzere kurulur. Bu enstitülerin müdürleri de ilgili bölüm başkanının kendisi veya onun beş yıl için atayacağı tercihen profesör olan eğitim üyesidir. O, Rektör tarafından beş yıl için tayin edilir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Diğer Hükümler  Öğretim Elemanları
  Madde 15: Öğretim elemanları, üniversitede görevli öğretim üyeleriyle öğretim üyesi yardımcılarıdır.

  Öğretim üyeleri; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretmen ve asistan ünvanına sahip kişilerdir.

  Öğretim üyeleri konkur ve sözleşmeli olarak çalıştırılır. Mütevelli Heyetin teklifi veya Senatonun kararı üzerine Rektör, çalışmalarında yarar görülmeyen öğretim elemanlarının işine son verebilir.

  Türkiye’deki üniversiteler, Kazak–Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne öğretim elemanı gönderebilir.  Öğrenci Seçimi
  Madde 16: Giriş sınavlarını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise mezunu vatandaşları üniversitede öğrenim görme hakkına sahiptirler.

  Öğrenci kontenjanlarının yarısı Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarından, diğer yarısı Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetler vatandaşlarından ve Türk Toplulukları mensuplarından oluşmaktadır. Her yılki öğrenci kontenjanı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.

  Türkiye’den gidecek öğrencilerin seçiminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarından yararlanılır. Kazakistan Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetlerinden ve Türk Topluluklarından giden öğrenciler için Seçme ve Yerleştirme Sınavları üniversite tarafından yapılır.  Öğretim Dili
  Madde 17: Üniversitede eğitim–öğretim dilleri Kazak Türkçe’si, Türkiye Türkçe’si, Rusça ve İngilizce’dir.

  Takip edeceği eğitim–öğretim programının eğitim dilini bilmeyenler, bir yıl hazırlık sınıfına devam ederler.

  Üniversitenin bütün bölümlerinde Kazak Türkçe’si, Türkiye Türkçe’si ve İngilizce’den birisi seçmeli olarak öğretilir; öğretilecek diğer diller ihtiyaca göre tesbit edilir.

  Üniversiteden mezun olan öğrenciler Kazak Türkçesini ve Türkiye Türkçesini iyi derecede bilmek zorundadırlar.  Mali Kaynaklar
  Madde 18: Üniversitenin finansmanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin yapacağı yardımlar, öğrencilerden alınacak katılım payları, bağışlar ve üniversitenin ticari faaliyetinden elde edilen gelirlerle karşılanır.  Diplomaların Denkliği
  Madde 19: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak–Türk Üniversitesi’nin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar.

  Üniversitenin verdiği diplomanın başka devletlerde geçerli olabilmesi, bu devletlerle yapılacak anlaşmalara bağlıdır.  Bütçe
  Madde 20: Bütçe, Rektör tarafından hazırlanarak Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Bütçenin taraf ülkelerce karşılanacak kısmı iki defada üniversiteye aktarılır.  Yürürlük
  Madde 21: İşbu tüzük, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yetkili organlarınca imzalandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.

  TÜRKİYE HÜKÜMETİ ADINA KAZAKİSTAN HÜKÜMETİ ADINA
  TASDİK EDEN TASDİK EDEN
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
  DIŞİŞLERİ BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
  HİKMET ÇETİN KUANIŞ SULTANOV

  30.06.1993
+ Yorum Gönder